Wereldwijs

Geerdinkhof 696 1103 RP Amsterdam

Schoolfoto van Wereldwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wereldwijs neemt de eindtoets IEP af. De toets sluit beter aan bij onze leerlingenpopulatie.  Uit cijfers van de gemeente van Amsterdam blijkt dat wij een zeer complexe en superdiverse populatie kinderen op school hebben. Amsterdam Zuidoost heeft van heel Europa (!) de meest superdiverse samenstelling van bevolking. Het nieuw opgestelde doelgroepencijfer van de gemeente Amsterdam ( opgesteld voor een eerlijkere verdeling van de onderwijs/subsidiegelden) laat zien dat wij een percentage hebben van 43% doelgroepkinderen. Het doelgroepcijfer is opgesteld uit meerdere indicatoren, opleiding ouders, inkomen ouders en VVE indicatie. Omdat het opleidingsniveau nog relatief hoog is blijkt dus wel dat er veel armoede is en veel taalproblematiek. Vandaar dus de 43%. De inspectie werkt sinds 2019-2020 met een nieuwe weging, het schoolgewicht. De schoolweging van Wereldwijs is: 33,2 Dat betekent dat we van de 6402 scholen, 239 deze weging hebben (33-34) en dat er 5242 scholen een lagere schoolweging hebben. En dus een mindere complexe leerlingpopulatie. Er zijn 867 scholen met een hoger schoolgewicht.

Zelf volgen wij de leerlingen vooral op vaardigheidsgroei. Daarvoor hebben wij de ambitie gesteld dat de leerlingen tenminste op en liefst meer groeien dan het landelijke gemiddelde. Immers als we het hebben over kansengelijkheid dan zullen onze leerlingen meer moeten presteren. We gaan op Wereldwijs voor groei ten opzichte van jezelf. Dit kunnen we goed meten met de tussentijdse toetsen van Cito. De eindtoets zegt niets over de vaardigheidsgroei. Die meet summatief en meldt iets over het niveau van presteren. Zeker belangrijk maar niet het belangrijkste. 

Daarnaast kijken we gericht naar het behalen van het fundamenteel niveau en het streefniveau bij rekenen, begrijpend lezen en taal en hebben daar ambities voor geformuleerd.  De inspectie werkt sinds 2020 met nieuwe normeringen op deze niveaus die horen bij een bepaalde leerlingpopulatie (uitgedrukt in een cijfer).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op onze eigen verzoek heeft de inspectie in april 2018 Wereldwijs bezocht en we  willen graag uitleggen hoe fijn het is dat de inspectie in april 2018 ons voor 10 van de 14 standaarden een GOED heeftgegeven. Dit is namelijk heel uitzonderlijk!Om de basiskwaliteit te halen krijg je als het gewoon goed doet namelijk alleen een voldoende van de inspectie. Je moet aantoonbaar meerdoen bovenop een strenge basiskwaliteit om een goed te krijgen. Dat krijg je dus niet zomaar. Voor het eindoordeel GOED heb je “maar” drie standaarden ‘goed’ nodig. Het is dus best al lastig om er drie op goed te krijgen, maar wij hebben er dus 10 gekregen. Ook de inspectie vindt dit een uitzonderlijke prestatie!

We zijn doorgaan voor ons excellentieprofiel: formatieve assessmnent (ontwikkeling ten opzichte van jezelf in een lerende cultuur)

Formatieve assessment: zo word je de motor van je ontwikkeling!

Het is gelukt. Op 21 januari 2019 hebben wij het predicaat EXCELLENT ontvangen!

Terug naar boven