Wereldwijs

Geerdinkhof 696 1103 RP Amsterdam

Schoolfoto van Wereldwijs

Het team

Toelichting van de school

Wereldwijs is een cultuurprofielschool.

Er werken bij ons vakleerkrachten muziek, dans, beeldende vorming, nieuwe media, wetenschap en techniek, en theater en natuurlijk bewegingsonderwijs en buiten sport. 

De kinderen hebben deze vakken in halve groepen. De andere halve groep krijgt intensief les van de eigen leerrkacht. En dat wordt dan weer omgewisseld. Alle (vak) leerkrachten volgen de culturele/brede ontwikkleing van de leerlingen in het digitale portfolio aan de hand van zes culturele competenties: onderzoekend vermogen, creerend vermogen, reflecterend vermogen, samenwerken, zelfstandig werken en presenteren. De leerlingen waarderen vanaf groep 4 ook deze competenties zelf in hun portfolio. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekteverlof van leerkrachten is het vaak mogelijk om een onderwijsassistent (onder begeleiding van een collega leerkracht) de lesstof aan te bieden aan de groep. Vervanging door een bevoegde leerkracht is zelden mogelijk door het enorme lerarentekort dat er is in Amsterdam. Maar soms is er toch nog iemand beschikbaar in de invalpool die wij hebben opgezet met de openbare scholen van Amsterdam: de Brede Selectie.

Een andere mogelijkheid is om de groep te verdelen over de andere groepen. De leerlingen gaan dan in kleine groepjes met eigen werk naar een andere groep waar ze een gedeelte of de hele schooldag opgevangen worden.

Bij een grote griepgolf of meerdere groepen die onbezet zijn, rest er niets anders dan de leerlingen naar huis te sturen. We bellen u dan op en kijken welke leerlingen er kunnen worden opgevangen. De leerlingen die niet naar huis kunnen worden dan opgevangen op school maar krijgen geen les en doen dan andere activiteiten onder leiding van bijvoorbeeld een ouder of niet lesbevoegd personeel.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wereldwijs is een cultuurprofielschool.

Onze visie op cultuureducatie

Een kernwoord van ons schoolbestuur is onderzoeken. Wereldwijs is een school, die kunstzinnige vakken aanbiedt en situaties creëert, waarbij kinderen o.a. de kunst (theater, dans, beeldend en muziek) ‘onderzoeken’. Zij leren hierop en op hun eigen werk te reflecteren. Andere belangrijke onderdelen zijn het ervaren, keuzes leren maken en samenwerken. Op deze manier kunnen kinderen zich ontwikkelen tot competente, autonome en sociaal vaardige burgers met een cultureel bewustzijn. Met als doel dat ze volwaardig en met een ‘open’ houding kunnen deelnemen aan de pluriforme samenleving. Ze leren om te kijken en luisteren naar nieuwe dingen en hun mening te onderbouwen met behulp van de informatie die ze hebben verkregen.

Cultuureducatie valt binnen ons streven om onze leerlingen zo betekenisvol les te geven. Het betekenisvolle aanbod wordt gecreëerd door sociaal-culturele activiteiten bij onze jongste kinderen (t/m groep 4) door middel van het ontwikkelingsgericht werken te creëren in de groep rondom een thema waarbij alle kernactiviteiten aan bod komen. Er is bijvoorbeeld een bakkerij, restaurant of sportschool als themahoek ingericht.

In de groepen van groep 5-8 wordt er gewerkt met de methodiek van IPC. Het International Primary Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen gericht op de creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.  Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

Muziek en beeldende vorming zijn bij ons op school de meest gegeven expressievakken. Omdat talentontwikkeling hoog in het vaandel staat, bieden we de kinderen naast muziek en beeldende vorming ook dans, theater en letteren tijdens de brede school en tijdens school in projectvorm aan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze ambitie ten aanzien van passend onderwijs:

We zetten, ons in om ons aanbod zo betekenisvol mogelijk aan te bieden aan onze leerlingen. Dat doen we o.a. met sociaal culturele activiteiten. We werken vanuit de ontwikkelingsgerichte visie (OGO) waarbij de brede persoonsontwikkeling voorop staat. De drie waarden: nieuwsgierigheid, emotioneel vrij en zelfvertrouwen worden optimaal gestimuleerd waardoor een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Onze cultuurprofilering en talentenontwikkeling zorgen voor een breed aanbod en kennismaking met (bijvoorbeeld door onze Topuren) verschillende kunstdisciplines. We streven naar doorgaande leerlijnen op het gebied van muziek en beeldende vorming. We proberen de buitenwereld naar binnen te brengen met een aanpak waar thematisch onderwijs centraal staat. Door het werken met IPC (International Primary Curriculum) zien onze leerlingen de samenhang en kunnen zij het geleerde toepassen in andere contexten (het diepere leren). De onderzoekend houding wordt vanaf het eerste begin gestimuleerd. We gaan uit van formatief leren. Dat betekent dat we de ontwikkeling centraal stellen en het resultaat dus op die manier bekijken en interpreteren. Ontwikkeling ten opzichte van jezelf en niet zo zeer ten opzichte van ‘het gemiddelde”. Op dit gebied (formatieve assessment) heeft het Ministerie van Onderwijs het predicaat excellent uitgereikt in januari 2019. Dit predicaat mogen we drie jaar dragen. En dat doen we vol trots!Op een ontwikkelingsgerichte manier werken vraagt van ons dat we constant bezig zijn om in de zone van naaste ontwikkeling bij een kind aan te boren. Het ontwikkelen van een groei-mindset is daarbij voorwaarde. Zonder oefenen, proberen, fouten maken en doorzetten is leren onmogelijk. En leren is dus soms ook hard weken.Om dat te bereiken is het nodig dat leerlingen weten:- Wat het leerdoel is: wat ga ik leren?- Waar ze staan ten opzichte van dat leerdoel: wat kan/ken ik al en wat ga ik er nog bij leren? En welke stappen ze kunnen zetten om dat leerdoel te bereiken: hoe pak ik het aan?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven