De Blauwe Lijn

Kortvoort 61 A 1104 NA Amsterdam

Schoolfoto van De Blauwe Lijn

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Blauwe Lijn bestaat niet alleen uit leerkrachten. Naast leerkrachten hebben we verschillende leerkrachtondersteuners en onderwijs asistenten op school. De Blauwe Lijn streeft naar een divers team, zowel cultureel als in man/vrouw, leeftijd en opleiding. Veel van onze collega's hebben naast hun basisopleiding een opleiding gevolgd om zich te specialiseren. Bij de keuze van de specialisatie wordt gekeken naar wat onze leerlingen nodig hebben.

De Blauwe Lijn beschikt over diverse vakdocenten (bewegingsonderwijs, beeldende vorming, muziek en dans), of vakspecialisten (taal, rekenen, woordenschat, wetenschap & techniek, Engels, gedrag, VVE), maar ook over een orthopedagoog, psycholoog en onderwijskundige.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht zoeken we in eerste instantie een invaller binnen ons eigen team. Dit om een eenduidige aanpak te kunnen garanderen en omdat het voor de kinderen fijner is om les te krijgen van een bekend en vertrouwd persoon. Het kan dan zijn dat we schuiven in de bezetting.

Indien een leerkracht langere tijd afwezig is, is het soms toch nodig om een externe invaller te zoeken. We zoeken dan naar iemand die vertrouwd is met onze wijze van onderwijs geven. Lukt dat niet, dan zoeken we naar een andere inval oplossing. We kiezen er soms voor om dan de inval op te lossen met een invaller via de Brede Selctie of educatieve instellingen op het gebied van kunst, cultuureducatie of wetenschap en techniek. In het uiterste geval kan het voorkomen dat we een klas naar huis moeten sturen. Indien dit het geval is, wordt u hierover vooraf op de hoogte gesteld. Als er thuis geen opvang mogelijk is, zal opvang op school plaatsvinden. 


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1-2
Kleuters leren door, van en tijdens hun spel. Elk kind ontwikkelt zich hierin op haar/zijn eigen tempo. In de kleutergroepen wordt gewerkt met Sil op school. Dit is een programma speciaal gemaakt voor scholen waar de peuterspeelzalen samenwerken met de onderbouw. In dit programma is veel aandacht voor Nederlandse taal en rekenen en is er een doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar kleutergroep. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Rond deze thema’s wordt het onderwijs georganiseerd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Thematisch adaptief onderwijs

In groep 3 werken we met de Veilig leren lezen de Kim versie. Deze methode werkt met thema’s en de leerstof wordt op vier (zon-maan-raket en ster) niveaus aangeboden.

Voor groep 4 t/m 8 behandelen wij 20 thema’s in vier jaar tijd. Tijdens het behandelen van de thema’s uit ‘Alles-in-1, komt de leerstof van de vakken wereldoriëntatie, de creatieve vakken en Engels integraal aan bod. Een thema bevat leerstof voor 5-7 weken. De leerstof is uitgewerkt op zes niveaus. De niveaus zijn probleemloos met en naast elkaar te gebruiken binnen een groep. Alles in-1 staat voor leren binnen een context waarbij meerdere vaardigheden telkens, tegelijk en vaak onopvallend aan bod komen. Voor spelling gebruiken we de methode Alles-Apart. 

De thema’s zullen worden afgesloten met een thema-afsluiting voor de ouders/verzorgers, grootouders en natuurlijk de kinderen.

Een volledige beschrijving van de leerstof kunt u vinden op www.deblauwelijn.nl.

Daarnaast bieden wij nog de domeinen dans, muziek, wetenschap & techniek en toneel.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben onze leerlingenpopulatie en bijbehorende onderwijsbehoeften goed in beeld. Op basis van evaluaties werken wij planmatig aan schoolverbetering. Om onze resultaten te verbeteren hebben wij een meerjarig verbetertraject doorlopen en zijn momenteel bezig de verbeteringen verder te borgen. Daarnaast zijn wij gestart om de kwaliteit van de lessen te verbeteren door meer samenwerking tussen leraren tot stand te brengen.  

Wij werken volgens de methode van Stichting LeerKRACHT met als motto “Samen elke dag een klein beetje beter”. De leraren bereiden samen de lessen voor en kijken elke 2 weken bij elkaar in de klas. Zij geven elkaar gerichte feedback om de lessen nog beter te laten verlopen. De stem van de leerling speelt steeds meer een centralere rol op De Blauwe Lijn onder andere via de Leerlingenraad, maar daarnaast ook in de klas via het leerlingenbord (Stichting LeerKRACHT). De leerkrachten zullen de leerlingen feedback gaan vragen op hun lessen en denken met hen na over mogelijke verbeteringen.  

Tevens is de Kanjertraining de afgelopen jaren geïmplementeerd. Dit schooljaar krijgen de (nieuwe leerkrachten) de Kanjertraining aangeboden. Daarnaast zullen de leerkrachten dit schooljaar een training executieve functies gaan volgen met als doel om meer kennis te krijgen over executieve functies en hoe hiermee om te gaan in de klas. Bij ons op school wordt Engels, zowel door de groepsleerkracht in de groep als door een native speaker in een kleine groep gegeven.  

Inmiddels drie jaar bieden wij rekenen aan op het niveau van de leerlingen. Er wordt op dit moment op 12 niveaus rekenonderwijs gegeven. Met onze methode Alles-in-1 wordt de leerstof op 6 niveaus aangeboden zodat onze leerlingen altijd op het juiste niveau les krijgen. .

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De grootste ambitie is het vinden van een ergotherapeut voor komend schooljaar.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven