Daltonschool De Spaarndammerhout

Revaleiland 1B 1014 ZG Amsterdam

Schoolfoto van Daltonschool De Spaarndammerhout

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie bezocht in het najaar van 2017 ons bestuur AWBR. Ook een aantal scholen werd bezocht. De Spaarndammerhout werd bezocht, omdat de gemiddelde score op de eindtoets voor het primair onderwijs, drie jaar lang onder de norm van de inspectie viel. De school ontving daardoor de beoordeling onvoldoende. Het oordeel is gebaseerd op het gemiddelde resultaat van 5, 7 en 4 kinderen. Volgens de normen van de inspectie zijn de gemiddelde resultaten van deze kinderen representatief voor de totale schoolbevolking van inmiddels meer dan 200 kinderen.

De 16 schoolverlaters maakten in groep 8, voorafgaand aan de eindtoets, een capaciteitentest (IQ-test). De kinderen scoorden op de eindtoets allemaal op of boven hun capaciteiten. In paragraaf 10.3 van onze schoolgids 2017 – 2018, zijn de cijfers van de eindtoetsen gepubliceerd. 

Tijdens het bezoek in september, onderzocht de inspectie ook het onderwijsproces, hetschoolklimaat, en de kwaliteitszorg en ambitie van de Spaarndammerhout. Voor  al deze onderdelen kreeg de school de beoordeling  ‘voldoende’. Scholen die van de inspectie een onvoldoende beoordeling krijgen, worden na een jaar nogmaals bezocht. Op de Spaarndammerhout is het bezoek op 3 juli 2018.   

Ga voor het verslag van de inspectie over AWBR naar: www.awbr.nl en klik links in het menu op Kwaliteit AWBR.  

Terug naar boven