De Zeeheld

Roggeveenstraat 14 1013 PV Amsterdam

 • Schoolfoto van De Zeeheld
 • De voorzijde van de school ligt aan de Roggeveenstraat (wandelgebied).
 • Schoolfoto van De Zeeheld
 • Schoolfoto van De Zeeheld
 • Schoolfoto van De Zeeheld

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het gemiddelde van de eindtoets in 2016-2017 ligt boven de inspectienorm. Deze score is naar verwachting van deze groep leerlingen.

Alle leerlingen uit groep 8 hebben de eindtoets gemaakt, ook de leerlingen die de einddoelen van groep 8 niet hebben behaald vanwege beperkte cognitieve capaciteiten. Van twee leerlingen tellen de scores daarom niet mee in het gemiddelde van de school.

Van twee andere leerlingen worden de scores niet mee berekend in het gemiddelde, omdat zij korter dan 2 jaar op De Zeeheld onderwijs hebben gehad. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Zeeheld gebruiken we tussentijdse metingen om ons onderwijs te evalueren: Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?
Toetsen die we afnemen bij leerlingen, worden altijd door de leerkracht geanalyseerd. Op basis van de analyse wordt het aanbod voor de leerlingen afgestemd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

"Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een gemeenschap binnen de school, waarmee we ons verbonden voelen en waarin een ieder zich veilig en gezien voelt. Wij leren onze kinderen dat verschillen in gebruiken en gewoontes er mogen zijn en dat zij gedeelde waarden en normen niet in de weg staan. Een ieder is vrij om voor zijn mening uit te komen en wordt hiervoor gewaardeerd. De open dialoog op onze school over eigen uitgangspunten en overtuigingen leidt tot begrip, wederzijds vertrouwen en verdieping van eigen visie en ontwikkeling."
(uit onze missie en visie Schoolplan 2015-2019)  

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij naast een goede relatie met ouders ook een goede relatie hebben met de leerkrachten, medeleerlingen en anderen om hem/haar heen, dat ze het gevoel hebben veel te kunnen en succes ervaren en dat ze mede sturing kunnen geven aan activiteiten en eigen ontwikkeling.  
Zoals ook terug te lezen is in onze missie en visie streven we naar een goed pedagogisch klimaat. We hebben hier voortdurend aandacht voor Een goed pedagogisch klimaat is de basis voor goed onderwijs. 

Voor het versterken van sociale vaardigheden van de kinderen gebruiken wij op school de “Kanjertraining” (www.kanjertraining.nl) . Hiervoor zijn de leerkrachten, directie en medewerkers van de Alles in 1 school opgeleid. Elke nieuwe leerkracht en medewerker wordt opgeleid. In ieder leerjaar worden kanjerlessen gegeven. De principes van de kanjertraining worden dagelijks toegepast. Kinderen en leerkrachten spreken één herkenbare, gemeenschappelijke taal als het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan.  
De kanjertraining helpt kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.

Met de kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

 •   Leerlingen durven zichzelf te zijn
 •   Leerlingen voelen zich veilig
 •   Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 •   Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 •   Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 •   Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op    

De Kanjertraining is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen zich autonoom en authentiek willen ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.  

De vijf Kanjerregels

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We lachen elkaar niet uit
 • Je speelt niet de baas
 • Je doet niet zielig  

Belangrijke Kanjerthema’s

 •   Daders en slachtoffers
 •   Straatcultuur en cultuur van wederzijds respect
 •   Zelfbeheersing
 •   Respectvol gedrag
 •   ‘Nee’ durven zeggen tegen ‘vrienden’
 •   Bewust besluiten niet mee te doen met narigheid
 •   Het inhoud geven aan de vijf kanjerregels De Kanjertraining op de Zeeheld

De Kanjertraining op De Zeeheld

In elke groep staat de Kanjertraining wekelijks op het rooster. De les wordt gegeven door een gecertificeerde leerkracht.

We werken met kindermediatoren in de bovenbouw. 

De afspraken, Kanjerposters en Kanjerpetten hangen zijn zichtbaar in ieder klaslokaal. Dankzij dit zichtbare materiaal kan de leerkracht en/of leerling hier makkelijk naar (ver)wijzen en blijven de afspraken leven. 

Jaarlijks worden ouders uitgenodigd om een Kanjerles bij te wonen in de groep van hun kind.

De pedagogisch medewerkers van de voorschool en van de naschoolse opvang hebben in schooljaar 2015-16 een training gevolgd. De pedagogische medewerkers van de alles in 1 school kunnen zodoende dezelfde Kanjerafspraken toepassen, dezelfde taal gebruiken en op dezelfde wijze naar gedrag kijken en hierop reageren. Dankzij deze doorgaande lijn is het voor iedere (kleine en grote) Zeeheld duidelijk: ‘zo doen wij het hier op school.’

Eens in de 2 jaar wordt er een Kanjerbijeenkomst voor ouders georganiseerd door de Kanjercoördinator. Naast theorie wordt dan met name middels praktische oefeningen verduidelijkt wat en hoe de kinderen van de Kanjertraining leren.

We werken met het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Hiermee beoordelen we de sociale competenties van leerlingen en kunnen we gerichte oefeningen en interventies inzetten. 

Wet Burgerschap en Sociale Integratie

Scholen zijn verplicht om invulling te geven aan de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie. De Kanjermethode als geheel voldoet nagenoeg volledig aan alle onderdelen van deze wet. Informatie over de wet actief burgerschap en sociale integratie treft u aan op de website www.kanjertraining.nl.      

 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verbondenheid
 • Wederzijds vertrouwen
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven