OBS Multatuli

Sara Burgerhartstraat 5 1055 KV Amsterdam

 • OBS Multatulischool is ontmoetingsplaats waar wij leren van en met elkaar.
 • Een mooi licht monumentaal pand met drie schoolpleinen.
 • Schoolfoto van OBS Multatuli
 • Schoolfoto van OBS Multatuli

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tweemaal per jaar worden de CITO toetsen Leerling in Beeld afgenomen: de Midden-toetsen in januari en de Eind-toetsen in mei/juni. CITO toetsen geven inzicht in de toepassingsvaardigheden van een leerling. Daarnaast hebben de methodes waar wij mee werken ook toetsen. Deze toetsen laten zien of een leerling de doelen van de methode beheerst. De Cito en de methodetoetsen samen geven een goed beeld van de ontwikkeling van de groepen en de leerlingen.

Aan de hand van de resultaten bepalen de leerkrachten wat de leerlingen nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wij sturen er continu op aan dat we het beste uit onze leerlingen halen met ons onderwijs.Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kansrijk adviseren.

Op de Multatulischool wordt kansrijk geadviseerd. Dat betekent dat we hoge verwachtingen hebben en bij twijfel de leerling een kans geven om in het voortgezet onderwijs te laten zien wat hij of zij kan. Kansrijk adviseren is in het voordeel van de leerling: die maakt de verwachting vaak waar. We kijken nadrukkelijker naar de ontwikkeling die een leerling in de afgelopen jaren doormaakte en maken gebruik van observaties en analyse van toetsen.

Vanaf schooljaar 2023-2024 is de procedure voor de overgang basis- naar voortgezet onderwijs veranderd. De Cito Eindtoets wordt niet meer in april afgenomen. Leerlingen uit groep 8 maken in februari de Cito Doorstroomtoets. Het definitieve advies wordt in maart gegeven. Daarna kunnen leerlingen zich aanmelden bij het voortgezet onderwijs. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een passende plek op de school van hun voorkeur. Er is 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. De procedure ziet er als volgt uit:

 1. Eind groep 7 bespreken de leerlingen met ouders/verzorgers hun doorstroommogelijkheden.
 2. In oktober/november wordt nog een Cito toets afgenomen.
 3. Tussen 10-31 januari ontvangen leerlingen hun voorlopig schooladvies.
 4. Tussen 5-9 februari maken leerlingen de Cito Doorstroomtoets.
 5. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de Cito Doorstroomtoets.
 6. Tussen 18-uiterlijk 22 maart ontvangen leerlingen het definitieve schooladvies. Als de uitslag van de Cito Doorstroomtoets hoger is dan het voorlopig schooladvies dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet dat kunnen onderbouwen.  
 7. Tussen 25-31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk digitaal, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Leerlingen die de overstap maken naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden.

In Amsterdam ontvangen alle ouders van de leerlingen in groep 8 de Keuzegids. De Keuzegids helpt ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure van basisschool naar voorgezet onderwijs (de zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd aan ouders. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website  http://www.voschoolkeuze020.nl/home. Hier kunt u eveneens de brochure Kernprocedure en Keuzegids downloaden.      

De resultaten van de Doorstroomtoets 2023-2024 van onze school vindt u t.z.t. op onze schoolkaart via www.scholenopdekaart.nl  


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op OBS Multatuli besteden wij veel aandacht aan de sociale opbrengsten (afname Cito Leerling in beeld pakket compleet) omdat dat deze zorgen voor veiligheid en vertrouwen op school. Tussen de leerlingen onderling, tussen de medewerkers en de leerlingen, tussen de medewerkers en de ouders en voor alle andere mensen die betrokken en/of aanwezig zijn in onze school.

Als kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op school en gezien worden dan is er ruimte om de aandacht te richten  op, en tijd te besteden aan het (schoolse) leren.

Kinderen die het fijn vinden om naar school te gaan, om samen te leren met andere kinderen zijn levenslustig, vriendelijk en durven uitdagingen aan te gaan.

Wij besteden op onze school veel aandacht aan het creëren van een veilige omgeving voor alle leerlingen, alle ouders en alle medewerkers.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid en vertrouwen
 • Ontmoeten
 • Aandacht voor iedere leerling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven