OBS Multatuli

Sara Burgerhartstraat 5 1055 KV Amsterdam

  • OBS Multatulischool is ontmoetingsplaats waar wij leren van en met elkaar.
  • Een mooi licht monumentaal pand met drie schoolpleinen.
  • Schoolfoto van OBS Multatuli
  • Schoolfoto van OBS Multatuli

Het team

Toelichting van de school

Ons team bestaat uit: (ervaren) leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, onderwijsassistenten, een intern begeleider, een conciërge en een administratief medewerker.  Wij zien onszelf als een lerende organisatie waarin (wetenschappelijke) kennis gedeeld wordt. Onze school staat open voor stagiaires. Wij vinden het belangrijk om nieuwe leerkrachten en onderwijsassistenten op te leiden. In schooljaar 2023-2024 werken we samen met de Weekendacademie. Zij detacheren o.a. assistenten. De assistenten worden ingezet op de toegekende subsidie: 'Verbetering Basisvaardigheden.'

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Rijksoverheid geeft o.a. op basis van het leerlingenaantal een bepaalde hoeveelheid formatie (personeel). Ieder jaar maken wij vervolgens een formatieplan (personele bezetting). Als er een leerkracht ziek is of afwezig met een andere reden volgen we de volgende stappen om de leerkracht te vervangen:

  • We kijken of dit intern, binnen het team opgelost kan worden. Directie en intern begeleiders gaan niet voor de groep. De schoolleider is altijd eindverantwoordelijk op het moment dat er een onbevoegde leerkracht voor een groep staat (onderwijsassistente, invaller via Invalpool, stagiaire).
  • We doen een beroep op A'DAM onderwijs. De vervangingspool van de Federatie Openbaar Onderwijs Amsterdam.
  • Het verdelen van leerlingen, vormt een grote belasting voor de voortgang in de andere groepen. Om die reden kan het zijn dat wij u vragen om uw kind een dag thuis te houden. Kinderen van ouder(s) waarvoor dat echt niet mogelijk is, worden op school opgevangen.
  • Hoe verder we gaan in het doorlopen van bovenstaande stappen, hoe minder wenselijk de situatie. Wij willen alle kinderen kwalitatief goed onderwijs geven, en op het moment dat wij intern geen vervanging kunnen vinden, komt de onderwijskwaliteit helaas onder druk te staan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze groepen 1/2 wordt thematisch gewerkt. Wij gaan dit schooljaar van start met de implementatie van de VVE-methode Piramide. Taal- en rekenactiviteiten zijn betekenisvol en indien mogelijk gerelateerd aan het thema. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 5 werken de leerlingen op een eigen Chromebook van school. 

Lessen muziek en drama worden door een vakdocent gegeven. We werken hierin samen met muziekcentrum Aslan.

In groep 5 nemen alle leerlingen deel aan het schoolzwemmen. We zwemmen op maandagmiddag in SportPlaza Mercator.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school stelt elk jaar een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op. Hierin geven wij aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp we aan kinderen kunnen bieden en op welke manier we dat doen.  

In de basisondersteuning wordt pre- en verlengde instructie gegeven. Daarnaast werken we in de groepen met (onderwijs)assistenten, zij geven extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Aan iedere groep is een aantal dagdelen per week een (onderwijs) assistente verbonden. Afhankelijk van de situatie biedt de leerkracht extra ondersteuning terwijl de (onderwijs) assistente zorg draagt voor de voortgang van het onderwijs aan de rest van de groep of omgekeerd.
Leerlingen die op een andere manier uitgedaagd moeten worden, komen vanaf groep 5 in aanmerking voor het Denklab (meer- en hoogbegaafdheid). Een dagdeel per week wordt hier onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht o.a. ingezet op mindsetontwikkeling, leren-leren en onderzoekend leren.

Op OBS Multatuli hebben we twee Nieuwkomersklassen, een groep voor kinderen van 6-9 jaar en een groep voor 9-12-jarigen. Nieuwkomers zijn kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren. Zij gaan, binnen onze school, naar een speciale opvanggroep en stromen na een jaar uit naar een reguliere groep. Dat kan zijn op de Multatuli maar ook op een andere basisschool, omdat deze bijvoorbeeld dichterbij het woonadres is. 

De Multatuli is een gezonde school, we eten gezond en bewegen veel. De gymleerkracht doet een jaarlijkse screening van de motorische ontwikkeling van alle leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Afhankelijk van de ervaring van de leerkracht(en) en de samenstelling van een groep kunnen wij één of meerdere leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte plaatsen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2023-2024 intensiveren we de samenwerking met Impuls richting het ontwikkelen van een Kindercampus. Deze ontwikkeling zien we als een kans om een positieve bijdrage te leveren aan kansengelijkheid voor alle leerlingen.

Terug naar boven