Annie M.G. Schmidtschool

Pieter Langendijkstraat 44 1054 ZB Amsterdam

  • Verborgen in de binnentuin van de Pieter Langendijkstraat ligt dit prachtige authentieke gebouw, onze Annie.
  • Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool
  • Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 maken de leerlingen de centrale eindtoets. Deze toets geeft, in aanvulling op het schooladvies, informatie over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Veel mensen willen aan de uitslagen van de CITO eindtoetsen graag de kwaliteit van de school afmeten. Echter is een hoge score niet per definitie een betere school. Goed onderwijs is van veel meer afhankelijk dan een hoge score op de CITO-eindtoets. Pedagogisch klimaat en het plezier in het naar school gaan van zowel leerlingen als leerkrachten is minstens even belangrijk voor goed onderwijs. Niettemin is het belangrijk voor de leerlingen om op de CITO-eindtoets naar hun kunnen te presteren zodat ze naar de goede vorm van voortgezet onderwijs kunnen doorstromen. Het is dan ook belangrijk dat de school een adequaat leerstofaanbod heeft. Het niveau op diverse gebieden aan het eind van de basisschool zal voor elk kind verschillend zijn. Tijdens de gehele basisschoolperiode proberen wij zo goed mogelijk met deze verschillen om te gaan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij de groepen 1 en 2 wordt er gebruikt van een observatiesysteem, er wordt geen gebruik gemaakt van de CITO toets. De leerkracht observeert iedere leerling en registreert de bevindingen in het digitale systeem. Het observatiesysteem (Kleuter in Beeld) geeft een getrouw beeld van waar de kleuter zich bevindt in zijn/haar ontwikkeling. 

Twee keer per jaar worden er in de groepen 3 t/m 7 CITO toetsen afgenomen. In de periode ervoor worden er toetsen vanuit de methode gebruikt als extra hulpmiddel om te bepalen waar de leerlingen staan. Waar is er extra hulp of uitdaging nodig? Na iedere CITO ronde worden de resultaten school breed besproken in een opbrengstvergadering om vervolgens nieuwe plannen te maken voor de komende periode. 

In groep 8 maken de leerlingen de centrale eindtoets. Deze toets geeft, in aanvulling op het schooladvies, informatie over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. In Amsterdam ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in groep 8 de Keuzegids. De Keuzegids helpt ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit groep 8 van de basisschool bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure van basisschool naar voorgezet onderwijs (de zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd. Meer informatie over de kernprocedure is te vinden op de website Naar de Brugklas van de gemeente Amsterdam (klik hier) en de site van het Breed bestuurlijk Overleg (BBO) (klik hier).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Informatie volgt. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Door middel van het programma van de Vreedzame school werken we aan een sociaal en moreel klimaat in school dat preventief werkt ten aanzien van anti-sociaal gedrag, zoals pesten en buitensluiten. De school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen door middel van Hart & Ziel. Met Hart & Ziel wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderd. Met behulp van vragenlijsten brengen wij het algemeen welbevinden en de sociale veiligheid van de leerlingen in kaart. Bij zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag kan de school overgaan tot schorsing of verwijdering van de leerling. Dit gaat dan volgens het AWBR protocol ‘Schorsing en Verwijdering van leerlingen’. Dit protocol is een onderdeel van het AWBR schoolveiligheidsplan dat u kunt vinden op de website van ons schoolbestuur: www.awbr.nl

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • We dragen zorg voor elkaar
  • We accepteren elkaar
  • We maken eigen keuzes

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven