Annie M.G. Schmidtschool

Pieter Langendijkstraat 44 1054 ZB Amsterdam

Schoolfoto van Annie M.G. Schmidtschool

Het team

Toelichting van de school

Als brede school heeft de Annie ervoor gekozen om het accent te leggen op kunst & cultuur en sport. Dit zijn bij uitstek domeinen die zich ervoor lenen om jezelf en elkaar te ontdekken, te verbinden en te versterken. Kinderen leren ook andere vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, analyseren, plannen, creatief denken en het aanwenden van een onderzoekende houding.

Voor muziek is er een doorlopende leerlijn. De leerlingen krijgen in groep 1 t/m 4 tweewekelijks muziekles. In groep 5 t/m 8 krijgen ze muziektheaterles. De lessen worden gegeven door Muziekschool Amsterdam. 

De leerlijn voor beeldende vorming is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Mocca. Het kenniscentrum Mocca adviseert scholen, culturele instellingen en overheden bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs in Amsterdam.De leerlingen bezoeken jaarlijks de Hermitage (groepen 4,5 en 6), de kunstuitleen (groep 1 en 2), maken een rondje atelierbezoek op het WG-terrein en gaan naar een expositie van WG Kunst in het kader van de Kinderboekenweek. Ook is er een filmproject voor de groepen 5 t/m 8, waarbij de kinderen kennis maken met de techniek van het filmen. Jaarlijks vindt er een project beeldende vorming plaats in het kader van de Anniedag. De kinderen van de groepen 7 & 8 bezoeken de monumentendag, doen mee met de kunstdagen en Art Zuid. Ook worden er uitstapjes naar Artis georganiseerd.

Van de eigen leerkracht of van een externe vakleerkracht krijgen de kinderen les in tekenen en handvaardigheid. 

Bewegingsonderwijs is een belangrijk onderdeel op de Annie. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht bewegingsonderwijs. De kinderen van groep 1 & 2 krijgen één keer per week les van de vakleerkracht in de gymzaal en elke week les van de eigen leerkracht in de schoolzaal.

In de groepen 5 t/m 8 werken wij met het speciaal voor Amsterdam ontwikkelde programma Tussen School en Thuis voor verkeer. Online lesmateriaal dat uitgaat van de verkeerssituatie rondom onze eigen school. Zo krijgen leerlingen meer inzicht en leren ze omgaan met alledaagse gevaarlijke situaties. Bovendien zijn de digitale verkeerslessen uitstekend geschikt ter voorbereiding op het theoretisch en praktisch verkeersexamen dat de kinderen in groep 7 (theorie) en in groep 8 (praktijk) afleggen. De leerlingen van groep 8 krijgen aan het einde van het schooljaar uitleg over de route die zij straks moeten fietsen naar de school voor voortgezet onderwijs.  

De Wetenschap & Technieklessen sluiten bij de Annie naadloos aan bij de visie van de school: de school wil kinderen meer ontwikkelingsvaardigheden bieden, hun talent laten ontdekken en stimuleren om daarin te excelleren. De school werkt met de methode Blink waar wetenschap en techniek geïntegreerd zit. 

Op school besteden we op verschillende manieren aandacht aan digitale geletterdheid: -ICT-basisvaardigheden; omgaan met hardware en werken met internet. -Computational thinking; leren probleemoplossend te denken. Een onderdeel hiervan is het programmeren, wat het denken in stappen noodzakelijk maakt. -Mediawijsheid; bewust en actief deelnemen aan de mediasamenleving. We doen jaarlijks mee aan de week van de Mediawijsheid. -Informatievaardigheden; bronnen en informatie op het internet zoeken, selecteren en verwerken. Dit gebeurt onder andere door het geven van presentaties en het houden van spreekbeurten. 

In groep 6 krijgen de kinderen schooltuinlessen. De kinderen verzorgen een eigen stukje tuin en nemen de opbrengst mee naar huis. De lessen bestaan uit een drietal binnen lessen aan het begin van het schooljaar en buitenlessen zodra het weer dit toestaat. Deze lessen sluiten we aan het begin van groep 7 af. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, bijscholing of een andere vorm van verlof, zorgt de school voor vervanging.

Hierbij maakt de school gebruik van De Brede Selectie, de gezamenlijke vervangingspool van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Daarnaast maakt de school gebruik van vervangende leerkrachten van Lukida en de Verhalenfabriek. Bij ziekte van de leerkracht, worden de kinderen de eerste dag met werk verdeeld over de andere groepen. 

Wij sturen de kinderen in principe niet naar huis. Er kan zich echter een situatie voordoen (meerdere zieken en geen vervangende leerkrachten beschikbaar) dat de school hier wel toe moet overgaan.Als het voor u absoluut niet mogelijk is om opvang voor uw kind te regelen, dan zal de school voor opvang zorgen. Uw kind wordt dan in een andere groep geplaatst.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven