10e Montessorischool De Meidoorn

Chasséstraat 59 1057 JA Amsterdam

Schoolfoto van 10e Montessorischool De Meidoorn

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten vormen een onderdeel van het in kaart brengen van de leerontwikkeling van de kinderen. Als er een methodegebonden toets of Citotoets is afgenomen wordt een analyse gemaakt door de leerkracht. Naast de leerkracht kijkt ook de intern begeleider mee. In een groepsbespreking worden de resultaten geëvalueerd.

Methodegebonden toetsen die zijn afgenomen worden ook gebruik voor het in kaart brengen van de leerontwikkeling. Met deze gegevens maakt de leerkracht een groepsoverzicht. Hierin staat bij welke onderdelen de leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.

De tussenresultaten vormen niet een doel op zich, maar maken onderdeel uit van het hele leerproces

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de samenstelling van het schooladvies kijken wij onder andere naar de leerprestaties van een kind, de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt gedurende de basisschoolperiode, de werkhouding, de concentratie, de motivatie, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen. We proberen altijd zo positief en optimistisch mogelijk te zijn. De adviezen komen tot stand na een aantal bijeenkomsten van de leerkracht samen met de andere collega's uit de bovenbouw, een interne begeleider en de directie. In sommige gevallen worden ook de vakleerkrachten en leerkrachten uit vorige jaren meegenomen. Op die manier hopen we een zo compleet mogelijk beeld van een kind te hebben.

Besturen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Op onze school wordt gebruik gemaakt van de Cito Doorstroomtoets. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen staat centraal. Het hele schooljaar wordt er met de kinderen gewerkt aan een goed schoolklimaat en een optimale ontwikkeling van de kinderen. Er is geen schoolbrede aanpak. De leerkracht kijkt naar wat het kind en de klas nodig heeft en handelt hiernaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden
  • vertrouwen
  • respect hebben voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Naast de Onderwijsinspectie, voert ook de Nederlandse Montessori Vereniging audits uit. Vlak voor de Corona uitbraak in het voorjaar hebben de auditeurs onze school bezocht. Ze zagen veel wat goed ging en ook veel waarvoor we mooie plannen hebben die nog uitgevoerd moeten worden de komende drie jaar, zoals vastgelegd in ons schoolplan. Daarom hebben ze ons keurmerk voor 2 jaar verlengd en komen daarna kijken hoe het ervoor staat.

Terug naar boven