10e Montessorischool De Meidoorn

Chasséstraat 59 1057 JA Amsterdam

Schoolfoto van 10e Montessorischool De Meidoorn

Het team

Toelichting van de school

Op de Meidoorn krijgen alle kinderen gymles van een vakleerkracht. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen in kleinere groepen om de week 75 minuten Beeldende Vorming-les van een vakleerkracht. De muzieklessen worden bij ons gegeven door docenten van de Muziekschool Amsterdam. Groep 1-4 krijgt muziekles, de andere groepen krijgen muziektheaterlessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van teamleden, voor ziekte of zwangerschap of andere aanleidingen, proberen wij altijd vervanging te regelen. In Amsterdam bestaat daarvoor Adam Onderwijs, een invalpool voor het onderwijs. Daar werken gediplomeerde leerkrachten. Daarnaast zijn er ook andere instanties zoals bijvoorbeeld De Verhalenfabriek die vervangers bieden. Die invallers zijn geen leerkrachten maar vaak kunstenaars, zodat de leerlingen dan een dag toneelles of schilderles krijgen. Ook de directeur en de interne begeleiders staan soms voor de groep. En soms verdelen we de kinderen over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft 13 groepen: 4 onderbouwgroepen (1/2), 3 midddenbouwgroepen (3/4), 3 tussenbouwgroepen (5/6) en 3 bovenbouwgroepen (7/8). Daarnaast hebben we een vakleerkracht voor beeldende vorming (BEVO) en een vakleerkracht voor spel- en bewegingsonderwijs. Verder beschikt de Meidoorn over specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid, gedrag en muziek.

Naast de leerkrachten bestaat het team uit interne begeleiders, conciërge, administratrice en directie en natuurlijk stagiaires.

De meeste groepen hebben twee leerkrachten, sommigen hebben een leerkracht die fulltime werkt.

Ons team is gemengd qua leeftijdsopbouw, de jongste is 25, de oudste is 64. Van de 27 teamleden zijn er vier man.

Onze leerlingpopulatie is ook gemengd: we hebben veel verschillende kleuren, nationaliteiten en sociale achtergronden op school en dat willen we graag zo houden. Wij vinden het belangrijk dat een kind leert om te gaan met verschillende culturen en hoe mooi is het dat het dat bij ons op school kan leren.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Meidoorn bieden wij aan verschillende doelgroepen extra ondersteuning aan. Binnen de groepen werken we globaal in drie niveaus, namelijk: een kansgroep, een basisgroep en een plusgroep. Het kan voorkomen dat een kind in verschillende groepen meedraait. Alle leerkrachten zijn in staat om de verschillende niveaus aan te bieden en te begeleiden. In geval van specifieke begeleiding wordt gebruik gemaakt van de inzet van de intern begeleiders. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kinderen waarbij een leerachterstand is geconstateerd van ten minste anderhalf jaar op één of meer vakgebieden.Voor deze kinderen stelt de intern begeleider een Ontwikkelings Perspectief (OPP) op. De leerkracht voert de daarbij passende handelingsplannen uit. Ook bij kinderen met een geringe achterstand kan de leerkracht gebruik maken van een handelingsplan.Naast deze groep kinderen is er ook een groep kinderen die makkelijk tot zeer makkelijk kunnen leren. Onze specialist op het gebied van hoogbegaafdheid (HB-specialist) begeleidt deze kinderen. Deze kinderen leren op een andere manier hun denkvermogen te gebruiken. Daarbij krijgen zij de mogelijkheid om vanuit veel meer strategieën een 'probleem' op te lossen of te benaderen. Er zijn ook kinderen, die naar het bovenschoolse Denklab gaan, waar ze 1 ochtend per week les krijgen van de hoogbegaafdheidsspecialist. Op De Meidoorn hebben we ook een mini-Denklab, waar een aantal kinderen een uur per week extra les krijgen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen in de komende jaren steeds meer toegroeien naar nog meer Montessoriaans werken op school. Dit houdt in dat er steeds minder groepslessen gegeven worden en steeds meer individueel begeleid wordt door de leerkracht. De kinderen weten zelf wat ze aan het leren zijn, wat ze hiervoor hebben geleerd en waar ze nog aan willen werken. Zij zijn eigenaar van hun eigen leerproces waarbij ruimte en aandacht is voor de gevoelige periode van een kind. Daarnaast heb je de leerkracht nodig om die vrijheid in gebondenheid te geven. Om dat te kunnen, weten de leerkrachten waar de kinderen zitten in de leerlijn en kunnen ze bijsturen als dit nodig is.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het gebruikte KO-programma op de voorschool gebruiken wij in de onderbouw van De Meidoorn. Er wordt gewerkt vanuit verschillende thema's die aansluiten bij ons Montessori onderwijs

Terug naar boven