10e Montessorischool De Meidoorn

Chasséstraat 59 1057 JA Amsterdam

Schoolfoto van 10e Montessorischool De Meidoorn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de 10e Montessorischool De Meidoorn in Amsterdam. Dit SchoolVenster biedt u allerlei informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Help mij het zelf te doen
  • Zelfstandigheid
  • Maria Montessori
  • Sociale verantwoordelijkheid
  • Eigentijds

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
301
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor de verschillende organisaties (8) waar de ouders gebruik van kunnen maken voor buitenschoolse opvang verwijzen wij naar onze website: www.10emeidoorn.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht AWBR de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan onderstaande maatregelen.

Hoe wij omgaan met de informatie van en over leerlingen

Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier (alle geregistreerde informatie over een leerling). Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en misbruik ervan tegen te gaan. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school. In de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen. Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd. Er zijn bij onze scholen een groot aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze scholen alle gegevens in haar bezit hebben. Het gaat hierbij om:

  • medische dossiers vallend onder het beheer van de schoolarts het medisch verslag t.b.v. de CvB maken onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys
  • overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, vallen onder het beheer van de directie. Alle dossiers mogen slechts onder toezicht worden ingezien. Ouders hebben uiteraard het recht deze in te zien.
  • de leerlingdossiers worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd
  • het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na toestemming van ouders/wettelijk vertegenwoordigers
  • de school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van dossiergegevens bij derden.

Zie voor verdere gegevens over de Algemene Verordening Gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij omgaan met informatie van en over ouders

Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier.

Hoe wij omgaan met informatie van en over medewerkers

Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest verzamelt het schoolbestuur alle informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het personeelsdossier (alle geregistreerde informatie over het personeelslid).

Hoe wij omgaan met sociale media

Met betrekking tot de omgang met sociale media is een ‘gedragscode voor het gebruik van sociale media’ opgesteld die alle medewerkers hebben ontvangen. Op alle AWBR scholen worden leerlingen onderwezen in de omgang met sociale media.

Hoe wij omgaan met het maken en gebruiken van foto’s en films

Het is op de AWBR scholen gebruikelijk dat er tijdens de lessen filmopnamen worden gemaakt. Deze opnamen zijn bestemd om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren en worden niet buiten school gebruikt. Af en toe worden er foto’s/film opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden als voorlichtingsmateriaal. Als een kind hierop te zien is, kunnen deze opnamen alleen met toestemming van de ouder(s)/voogd(en) als zodanig worden gebruikt. Toestemming van ouders is eveneens vereist als hun kind gefilmd wordt voor privé doeleinden. Hierbij valt te denken aan ouders die willen filmen tijdens bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag op school. Dan dient er vooraf toestemming te zijn van de directie van onze school.Het maken van foto’s of filmopnamen van een leerling door (een medewerker van) AWBR geschiedt altijd op basis van toestemming van ouders/voogden. Deze toestemming wordt in ieder geval eens per schooljaar aan ouders gevraagd. Ook bij de inschrijving van een leerling wordt hier toestemming voor gevraagd. Wat vragen wij van ouders? Ouders maken graag foto's en filmpjes van de kinderen op school en tijdens excursies. Wij vragen aan alle ouders er rekening mee te houden dat niet alle ouders, leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden gedeeld worden. Let op: ook voor foto's die door u (ouders) onder schooltijd worden gemaakt geldt de nieuwe wet (AVG). Publicatie is alleen toegestaan als u toestemming heeft van de andere mensen die zijn afgebeeld. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer u een foto plaatst in een besloten Facebookgroep.

Terug naar boven