Alles in 1 School Joop Westerweel

Balboaplein 44 1057 VS Amsterdam

  • Balboaplein
  • Schoolfoto van Alles in 1 School Joop Westerweel
  • Schoolfoto van Alles in 1 School Joop Westerweel
  • Schoolfoto van Alles in 1 School Joop Westerweel
  • Schoolfoto van Alles in 1 School Joop Westerweel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten

De tussentijdse resultaten vormen een onderdeel van het in kaart brengen van de leerontwikkeling van de kinderen. Als er een methodegebonden toets of Citotoets is afgenomen wordt een analyse gemaakt door de leerkracht. Naast de leerkracht kijkt ook de intern begeleider mee. Tijdens de groepspresentaties worden de resultaten geëvalueerd. Methodegebonden toetsen die zijn afgenomen worden ook gebruikt voor het in kaart brengen van de leerontwikkeling. Met deze gegevens maakt de leerkracht een groepsoverzicht. Hierin staat bij welke onderdelen de leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. De tussenresultaten vormen niet een doel op zich, maar maken onderdeel uit van het hele leerproces.

Eindtoets

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Behalve de Centrale Eindtoets zijn er nog vijf door het ministerie erkende toetsen toegestaan. 

De afnameperiode voor de eindtoetsen in Amsterdam zijn voor alle scholen gelijk, meestal in april. 

Toets inhoud 

De eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal en Rekenen. Bij de Centrale Eindtoets wordt in Amsterdam ook Wereldoriëntatie afgenomen. Zie voor verdere informatie over de Centrale Eindtoets: www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/wat-is-de-centrale-eindtoets/ 

Overstap PO/VO: Keuzegids

In Amsterdam ontvangen alle ouders van de leerlingen in groep 8 de Keuzegids VO. De Keuzegids helpt ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure van basisschool naar voorgezet onderwijs (de zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd aan ouders. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website  www.voschoolkeuze020.nl  Hier kunt u eveneens de brochure Kernprocedure en Keuzegids downloaden. 

De resultaten van de Centrale Eindtoets 2021-2022 van onze school vindt u op pagina 28 van deze schoolgids en op onze schoolkaart via www.scholenopdekaart.nl 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn er trots op dat de adviezen, die wij de leerlingen meegeven, zorgen dat een zeer hoog percentage van deze leerlingen een einddiploma behaalt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven