Alles in 1 School Joop Westerweel

Balboaplein 44 1057 VS Amsterdam

 • Balboaplein
 • Schoolfoto van Alles in 1 School Joop Westerweel
 • Schoolfoto van Alles in 1 School Joop Westerweel
 • Schoolfoto van Alles in 1 School Joop Westerweel
 • Schoolfoto van Alles in 1 School Joop Westerweel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van teamleden, voor ziekte of zwangerschap of andere aanleidingen, proberen wij altijd vervanging te regelen. In Amsterdam bestaat daarvoor Griffel, een invalpool voor het onderwijs. Daar werken gediplomeerde leerkrachten. Daarnaast zijn er ook andere instanties die vervangers bieden. Dit zijn dan mensen met een andere vaak creatieve achtergrond. 

Mocht er geen inval beschikbaar zijn, dan verdelen wij de kinderen over andere groepen en mocht dat niet lukken zijn wij genoodzaakt de kinderen thuis te laten blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen 1 en 2

Voordat kinderen bij ons naar de groepen 1/2 gaan, kunnen ze in ons gebouw al naar de voorschool. Er zijn 3 peutergroepen en het onderwijs aan peuters wordt verzorgd door stichting AKROS. In de kleutergroepen zitten kinderen van 4 t/m 6 jaar. Jonge kinderen van 4 jaar leren veel van oudere kinderen en voelen zich sneller op hun gemak als een oudere kleuter ze een beetje helpt. Een oudste kleuter voelt zich sterker, al groot, als hij een jongste kleuter af en toe mag helpen.

Zowel op de voorschool als in de onderbouw wordt volgens de educatieve methode Kaleidoscoop gewerkt, een methode die kinderen in een stimulerend, uitdagende leeromgeving actief wil laten leren. 

Vanaf groep 3 zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. 

Schakelklas

De schakelklas is gekoppeld aan de groepen 3. 

Het doel van de schakelklas is om de leerlingen uit de groepen 3 extra te begeleiden bij de stof die wordt aangeboden in de groepen 3. Met zeer grote aandacht voor het aanvankelijk lezen en de woordenschat. Sommige leerlingen uit de groepen 3 gaan enkele uren per week naar de schakelklas, waar in een kleiner groepsverband gewerkt en geoefend wordt met de stof die wordt aangeboden in de groep 3.

Midden en bovenbouw 

Vanaf groep 3 zijn de groepen op basis van leeftijd gegroepeerd. De activiteiten in de onderbouw worden, gelet op de doorgaande lijn in het onderwijs, doorgezet in de volgende bouwen. Steeds meer wordt de nadruk gelegd op zelfstandigheidsbevordering en samenwerken. Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen. Differentiatie vinden we terug in de wijze van lesgeven en de gehanteerde methodes.

De kinderen krijgen les in de basisvakken lezen, rekenen, schrijven, taal, spelling en begrijpend lezen. Ook aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, verkeer en Engels komen aan bod. 

Binnen de school is er een aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, de projectenballade. Binnen en buiten de school kunnen enkele kinderen naar het Denklab. 

Op de Alles in 1 school Joop Westerweel werken wij met vakleerkrachten beeldende vorming, muziek en vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Wij zijn een Vreedzame school. Vanaf peuters tot en met groep 8 wordt wekelijks met de methode Vreedzame School aan burgerschapsvorming gewerkt. Kinderen leren onder meer op een positieve manier met anderen om te gaan en zich betrokken te voelen bij anderen op onze school. Ook leren kinderen hoe ze zelf conflicten kunnen oplossen. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 • Kinderen leren in de kleine groep en hebben een weektaak waar ze zelfstandig aan werken (20 min). Het (speel)leren in de kleine groep en de weektaak zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 • De cyclus vooruitkijken, speelwerken, opruimen en terugkijken komt dagelijks terug. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Kinderen werken ook zelfstandig met een weektaak aan opdrachten. Daarvoor wordt tijd ingeroosterd.
 • Buitenspelen is niet opgenomen in bovenstaand rooster
 • De onderbouw speelt 30 minuten buiten per dag.
 • De groepen 4 t/m 8 spelen een kwartier buiten in de ochtend en 30 minuten in de middag (continurooster). 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?

Onderdeel van de wet Passend Onderwijs is dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben. Wij stellen jaarlijks een SOP op. In ons schoolondersteuningsprofiel geven we aan welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen. De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. 

Op de Joop Westerweel bieden wij verschillende doelgroepen extra ondersteuning aan. Binnen de groepen geven we instructie op drie niveaus, ook is de verwerking van de stof op drie niveaus. 

Alle leerkrachten zijn in staat om de verschillende niveaus aan te bieden en te begeleiden. In geval van specifieke begeleiding wordt gebruik gemaakt van de inzet van RT, specialisten gedrag en de specialist meer- en hoogbegaafdheid. De leerkracht voert de daarbij passende handelingsplannen uit. Ook bij kinderen met een geringe achterstand kan de leerkracht gebruik  maken van een handelingsplan.

Er zijn kinderen die een eigen leerlijn hebben, deze leerlingen worden extra begeleid door de RT-er. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kinderen waarbij een leerachterstand is geconstateerd van ten minste anderhalf jaar op één of meer vakgebieden. Dan wordt er door de intern begeleider een Ontwikkelingsperspectief opgesteld. 

Naast deze groep kinderen is er ook een groep kinderen die gemakkelijk tot zeer gemakkelijk kunnen leren. Die kinderen bieden we extra verdieping en uitdaging in de groep en is er de Projectenballade waar kinderen onder begeleiding van ouders samen leren om aan een project te werken. 

Er zijn ook kinderen, die naar het bovenschoolse Denklab gaan, waar ze 1 ochtend per week les krijgen van de hoogbegaafdheidsspecialist.

U kunt ons volledige SOP vinden op de website van de school en bij Scholen op de kaart.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven