Basisschool Westerpark

Van Hogendorpplein 11 1051 AX Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark
  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark
  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark
  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark
  • Schoolfoto van Basisschool Westerpark

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school heerst een fijne sfeer, waardoor gepensioneerde leerkrachten graag terugkomen voor het bieden van extra ondersteuning of voor het vervangen van verlof. Daarnaast leiden wij jaarlijks meerdere studenten op. Derde- of vierdejaars studenten vervangen soms verlof van leerkrachten. Ook hebben wij goede onderwijsassistenten die in noodgevallen een groep kunnen opvangen. Een enkele keer maken wij gebruik van kunstenaars die een dag een creatief project doen met een groep. Als er geen vervanging beschikbaar is dan delen we een groep op. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleuters zitten in combinatiegroepen 1/2, zodat jongste en oudste kleuters met en van elkaar kunnen leren.

Vanaf groep 3 is de organisatie afhankelijk van het aantal leerlingen in een groep. Meestal werken we met leerstofjaarklassen en indien nodig of gewenst met combinatiegroepen.

Op de locatie van Hogendorpplein hebben we een combinatiegroep 4/5, de leerlingen van de groepen 3, 6, 7 en 8 zitten in leerstofjaarklassen.

Op de locatie Van Hallstraat hebben we een combinatiegroep 3/4 en 6/7, de leerlingen van de groepen 5 en 8 zitten in leerstofjaarklassen.  

Wij hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs die in alle groepen lesgeeft in de gymzaal op het Van Hogendorpplein. Alleen de kleuters van de locatie Van Hall krijgen les in hun eigen speellokaal. 

De lessen handvaardigheid worden deels door een vakleerkracht gegeven, die ook de leerkrachten hierin ondersteunt.

Voor de lessen muziek, dans en drama werken we samen met docenten van muziekschool Aslan.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 werken we met thema's. De kinderen zijn dagelijks op een voor hen betekenisvolle manier en spelenderwijs bezig met taal, voorbereidend rekenen en sociale vaardigheden. We gebruiken de methode ‘Schatkist’ als leidraad. Wij hechten sterk aan spelend leren in een uitdagende leeromgeving, waarbij we streven naar de optimale brede ontwikkeling van kinderen. In een kleuterklas is volop ruimte om al handelend te experimenteren en te ontdekken. De ruimtes zijn zo ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Sociale vaardigheden krijgen extra aandacht tijdens de lessen van de Vreedzame School. De kleuters krijgen wekelijks een les Engels uit de methode 'Groove Me'. Ook activiteiten op het gebied van drama, muziek, tekenen en handvaardigheid komen aan bod tijdens de thema’s. De leerkrachten bieden activiteiten aan op meerdere niveaus, zodat alle kleuters een passend aanbod krijgen.

Bij de kleuters is veel ruimte voor beweging. De kinderen spelen dagelijks buiten of in het speellokaal. Ze krijgen twee keer per week een gestructureerde les bewegingsonderwijs van de vakleerkracht of van de groepsleerkracht. Een keer per week krijgen ze muziekles van een vakleerkracht van Muziekschool Aslan. 

Kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Het besluit om kinderen door te laten stromen naar groep 3 wordt per leerling bekeken en is afhankelijk van de individuele ontwikkeling. Dit besluit zal in goed en open overleg tussen de leerkracht, de ouders en de IB-er ruim van tevoren besproken worden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het besluit ligt bij de directeur.  

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 besteden wij veel aandacht aan de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen. Deze staan dagelijks op het programma. Alle groepen krijgen wekelijks een les uit de Vreedzame School en een les Engels uit de methode 'Groove Me'.

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen verkeersles. In groep 7 krijgt verkeer extra aandacht, omdat de kinderen meedoen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Vanaf groep 5 staat wereldoriëntatie structureel op het weekrooster. Dit omvat de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, biologie en techniek. De leerstof wordt aangeboden via de methodes ‘Wijzer door .... ' en bij deze vakken experimenteren we met de didactiek van het onderzoekend en ontdekkend leren. De groepen 6 (doorlopend in groep 7) nemen deel aan het schooltuinprogramma van de gemeente Amsterdam.  

De groepen 3 krijgen twee lesuren per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. Vakdocenten van Muziekschool Aslan verzorgen wekelijks  een muziek-, theater- of dansles. Beeldende vorming staat minimaal wekelijks op het rooster en wordt gegeven door de groepsleerkracht of op projectbasis door een vakleerkracht. 

De gemeente Amsterdam wil dat alle kinderen kunnen zwemmen, daarom organiseren zij zwemlessen voor leerlingen van groep 5. Wij inventariseren jaarlijks in februari of maart het aantal kinderen in groep 4 dat geen zwemdiploma bezit en niet op zwemles zit. Als veel kinderen al op les zitten of al een diploma hebben dan doen we niet mee met schoolzwemmen, omdat het veel onderwijstijd kost.  Als blijkt dat het percentage kinderen zonder diploma en zonder les minder is dan 30 % van het totale aantal kinderen in groep 4 dan ziet de school af van deelname aan het schoolzwemmen in het volgende schooljaar. Als de school op basis van deze inventarisatie besluit om niet deel te nemen, dan wordt de medezeggenschapsraad om instemming gevraagd.  Gemeente Amsterdam biedt gratis zwemlessen aan voor kinderen in de groepen 6, 7 en 8 die nog geen A-diploma hebben.  Meer informatie: schoolzwemmen Amsterdam

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden alle leerlingen goed onderwijs en wij profileren ons door expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en op het gebied van (zeer) moeilijk lerend.    

Meer- en hoogbegaafd

Wij hebben een uitdagend onderwijsaanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. We hebben 1 dag per week verrijkingslessen buiten de groep voor meerbegaafde leerlingen, de ene week op de locatie Van Hall en de andere week op het Van Hogendorpplein. Hoogbegaafde leerlingen kunnen vanaf groep 4 uitgenodigd worden om deel te nemen aan ‘het Denklab’. Het Denklab is een voorziening van de AWBR en vindt één dagdeel per week in onze school plaats, onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. 

(Zeer) Moeilijk Lerend

De leerkrachten zijn ook alert op leerlingen met een ontwikkelingsachterstand. Zij proberen met extra hulp en ondersteuning achterstanden, indien mogelijk, op te heffen. Dit gebeurt meestal in de groep en soms buiten de groep met behulp van onderwijsassistenten. Sommige leerlingen hebben echter niet de capaciteit om de leerstof op dezelfde manier te volgen als hun leeftijdsgenoten. Zij krijgen een eigen programma, waarbij de leerstof zoveel mogelijk op eigen niveau wordt aangeboden. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven