Bos en Lommerschool

Meimorgenstraat 2 1061 BN Amsterdam

Schoolfoto van Bos en Lommerschool

In het kort

Toelichting van de school

De missie van de Bos en Lommerschool luidt: 
Onze boom kan veel kinderen dragen

Dit betekent dat alle kinderen, die binnen het schoolconcept worden geaccepteerd, welkom zijn en dat de Bos en Lommerschool open staat voor verschillende geloofs- of denkrichtingen. Om onze kinderen zich te laten ontwikkelen tot volledige, gelukkige personen besteden wij naast de basisvakken ook veel aandacht aan: culturele activiteiten, creativiteit, beweging en sociale vaardigheden. Een leerling uit groep 8 die de Bos en Lommerschool verlaat is voorbereid op alle vlakken om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij als een gelukkig persoon!

Via deze site geven wij u inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. Met trots presenteren wij u onze resultaten! Op onze website www.bosenlommerschool.nl kunt u naast onze resultaten veel aanvullende informatie vinden over onze school.

Wilt u een afspraak en een rondleiding, dan bent u van harte welkom.  

Met vriendelijke groet,

Trudy van den Berg
Directeur Bos en Lommerschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Open sfeer
 • Een fijn pedagogisch klimaat
 • Goede toetsresultaten
 • Kwalitatief goed onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schorsing en verwijdering van een leerling  

In heel bijzondere gevallen kan een leerling en ook een ouder geschorst worden voor een bepaalde tijd en in heel extreme gevallen kan een leerling worden verwijderd van school. Het bestuur (of een daartoe gevolmachtigde persoon) van een school is verantwoordelijk voor de procedure bij schorsing en verwijdering.  

Ernstige incidenten kunnen aanleiding zijn tot een verregaande strafmaatregel: schorsing. Voor de veiligheid van medeleerlingen en/of personeel en voor een betere toekomst voor de leerling zelf kan het wenselijk zijn dat er een andere school wordt gezocht. De school past dan de procedure bij schorsing toe.  

Aanleidingen voor een schorsingsbesluit kunnen zijn:

 • bedreiging door ouder(s)/verzorger(s);
 • herhaalde les-/ordeverstoringen;   
 • wangedrag tegenover leerkrachten en /of medeleerlingen;        
 • diefstal, beroving, afpersing; 
 • bedreiging;       
 • geweldpleging;       
 • gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden;       
 • handel in drugs of gestolen goederen;    
 • bezit van wapens of vuurwerk.  

Hierbij gelden bij de volgende regels bij een externe schorsing:        

 • In geval van externe schorsing wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd;     
 • Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk van het incident en de maatregel gemotiveerd op de hoogte gebracht. (Als de ouders niet te bereiken zijn, is het verwijderen uit de klas en opvang elders nog een oplossing, we spreken dan van een interne schorsing);          
 • De maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst voor maximaal 1 week (5 schooldagen). In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouder(s)/verzorger(s);         
 • De ouder(s)/verzorger(s) worden zo spoedig mogelijk op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig;         
 • Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen;       
 • Bij schorsing voor langer dan een dag moet de directeur van de school de leerplichtambtenaar en de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in kennis stellen. De melding aan de Inspectie wordt gedaan via het Internet Schooldossier;          
 • De schorsing kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.        
 • De maatregel wordt na toepassing geregistreerd in het incidenten registratiesysteem;         
 • De maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag;       
 • Na de schorsingsperiode en gesprek met de ouders(s)/verzorger(s) wordt de leerling weer tot de lessen toegelaten;        
 • Een schorsing kan meerdere malen voor dezelfde leerling worden toegepast als er sprake is van een nieuw incident;         
 • Zolang een leerling op school is ingeschreven is de school verplicht de leerling onderwijs te geven. Dat kan ook betekenen dat een leerling huiswerk mee naar huis krijgt.   

Tegen de schorsingsbeslissing staat beroep en bezwaar open. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.  

De procedure bij verwijdering kan plaatsvinden op grond van herhaalde en voortdurende gedragsproblemen waarbij gebleken is dat meerdere schorsingen bijvoorbeeld niet het beoogde effect hebben, of een zeer ernstige aangelegenheid, zoals geweld, ernstige ordeverstoringen en diefstal.
Definitieve verwijdering van een leerling is niet mogelijk dan nadat het schoolbestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten, er geldt een resultaatsverplichting. Die andere school kan overigens ook een school of instelling voor speciaal (voortgezet) onderwijs zijn. Daarvoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen vereist.

Onderwijsgeschillencommissie
Als u het niet eens met de verwijdering van uw kind, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Onze school is op basis van de Wet aangesloten bij deze commissie die valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl) Deze commissie brengt op verzoek van ouders binnen 10 weken een oordeel uit over de beslissing tot verwijdering.  

Wanneer u als ouder bij het AWBR schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen de verwijdering, dan moet het schoolbestuur het oordeel van de commissie af wachten voordat er op het bezwaar besloten wordt. Het oordeel van de commissie is niet bindend. Het schoolbestuur moet zowel aan ouders als aan de commissie aangeven wat het met het oordeel van de commissie doet. Als het schoolbestuur van het oordeel afwijkt, moet de reden van die afwijking in de beslissing vermeld worden. Vervolgens kunnen ouders zich tot de rechter wenden. Voor het openbaar onderwijs is dat de bestuursrechter. Bij de rechter kan ook een spoedprocedure worden gestart om verwijdering (voorlopig) te voorkomen.

Verder kunnen aan deze commissie, naast geschillen over verwijdering, ook geschillen over (de weigering van) toelating van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de vaststelling en bijstelling het ontwikkelingsperspectief van een leerling worden voorgelegd.  

Als er een leerling geschorst of verwijderd wordt, gaat dat volgens het vastgestelde AWBR protocol ‘Schorsing en Verwijdering van leerlingen’. Dit protocol is een onderdeel van het AWBR schoolveiligheidsplan. U kunt het schoolveiligheidsplan vinden op de website van ons schoolbestuur: www.awbr.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
346
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster

De Bos en Lommerschool heeft een continurooster. Het continurooster betekent voor onze school, dat alle kinderen een ononderbroken schooldag hebben, met een korte pauze van 15 minuten en een lange van 30 minuten. We willen duidelijk stellen, dat de pauze van 30 minuten niet afgaat van de onderwijstijd. Alle kinderen zijn dus de hele dag op school en gaan tussendoor niet naar huis.

De leerkracht eet met de kinderen in de eigen klas. Na de lunch wordt er buiten gespeeld. Indien het regent zijn er activiteiten die de kinderen na de lunch in de klas mogen doen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders of de kinderen om hun broodtrommel al dan niet leegeten.   Ten aanzien van de mee te nemen etenswaren vragen wij aan de ouders om de kinderen, brood met beleg, fruit of rauwkost mee te geven. De kinderen drinken op school water. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Aanspreekpersoon pesten (anti-pest coördinatie)

Een positief schoolklimaat heeft voortdurend aandacht nodig, daarmee is een school nooit klaar. Om ernstige pestincidenten op school te voorkomen en te verminderen zijn per augustus 2015 nieuwe onderwijswetten ingevoerd en hebben wij conform de wet een ‘aanspreekpersoon pesten’ benoemt. Deze taak is op onze school ondergebracht bij de interne vertrouwenspersonen namen: K. Stiekema & E. Roefs.

Als uw kind te maken krijgt men met pesten en u om wat voor reden dan ook hiervoor niet terecht kunt bij de leerkracht kunt u nu dus ook terecht bij de aanspreekpersoon pesten ofwel de interne vertrouwenspersoon. Hier kunt u het verhaal van uw kind vertellen zodat het pestprobleem aangepakt wordt en uw kind weer veilig naar school kan.    

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdhulpinstellingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een afwegingskader op te nemen in deze meldcode.  

5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling School heeft een eigen meldcode. Daarin staan de volgende 5 stappen:

 • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
 • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
 • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
 • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen. (Het afwegingskader is vanaf 1 januari 2019 verplicht).
 • Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019): is melden noodzakelijk? Is hulpverlening (ook) mogelijk?  

Als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoed, kunt u terecht bij onze Aandachtfunctionaris: naam en hoe te bereiken  

Zie ook; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld

Terug naar boven