Basisschool de Archipel

Franz Zieglerstraat 11 1087 HN Amsterdam

  • Ons jaarlijkse zomerfeest staat symbool voor het warme en open contact met ouders op de Archipel.
  • Elk thema gaan we op stap om te leren over de wereld om ons heen.
  • We hebben een eigen boekwinkel in de school die gerund wordt door onze eigen leerlingen. Onze leesresultaten zijn al jaren boven niveau!
  • Op de Archipel investeren we in de relatie met elk kind.
  • Schoolfoto van Basisschool de Archipel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindresultaten van onze school zijn boven landelijk gemiddelde.

Voor lezen scoren we al jaren ruim boven het landelijk niveau. Dit is in tegenstelling tot de landelijke trend van dalende leesresultaten. Op de Archipel lezen de kinderen graag en op hoog niveau.

Zie de resultaten in de bijlage ter illustratie van de afgelopen 3 schooljaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 volgen we de prestaties van de kinderen ook door middel van methode- onafhankelijke toetsen. We kunnen volgen hoe een kind zich ontwikkelt. Soms nemen we als daar aanleiding toe is bij sommige leerlingen in groep 2 al een toets af. Alle toetsen zijn landelijk genormeerd en bieden daarmee de groepsleerkrachten de mogelijkheid om elke leerling  een passend aanbod te bieden en te vergelijken met de gemiddelde leerling in die groep in Nederland. De toetsen worden geanalyseerd en besproken met de intern begeleider. Mocht de ontwikkeling van een kind op een bepaald gebied meer vragen dan het standaardaanbod dan wordt er een plan opgesteld om door middel van extra ondersteuning de ontwikkeling verder te stimuleren. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De extra begeleiding vindt in principe in de eigen groep plaats door de eigen leerkracht. Ook maken wij gebruik van onderwijsassistenten en leerkrachten die specialistische kennis hebben. In overleg kan dit ook buiten de groep plaatsvinden. De intern begeleider blijft op de achtergrond aanwezig en begeleidt de leerkracht.  Hiernaast worden de resultaten van de toetsen ook geëvalueerd op managementniveau. Er wordt gekeken hoe een groep als geheel en hoe de hele school ervoor staat op de verschillende vakgebieden. Waar nodig worden er aanpassingen op het beleid gemaakt.     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Jaarlijks vermelden we in onze schoolgids welke VO-adviezen onze leerlingen krijgen. De scholen voor voortgezet onderwijs houden ons op de hoogte betreffende de ontwikkelingen van de kinderen die van de Archipel zijn gekomen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sinds 2014 is de wet op Passend onderwijs van kracht. Scholen hebben hierdoor te maken met nog grotere diversiteit en onderlinge verschillen. We hebben het dan over gedrags- en leerproblemen, maar ook grensoverschrijdend gedrag van kinderen en in toenemende mate ook van ouders. De Archipel is hierop geen uitzondering en we werken aan het neerzetten van een veilig en prettig pedagogisch klimaat door de methodiek Regie in de School. Ook heeft het team scholing gekregen en een teamvisie gevormd over de pedagogische opdracht die de school heeft. Er zijn basiswaarden vastgesteld waaraan gedragsregels zijn gekoppeld, en waaraan consequenties zijn verbonden. Een stuurgroep is opgericht waarin teamleden zitting hebben en er is een kinderraad opgericht om leerlingen mee te laten denken/praten en doen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • Samenwerken
  • Veiligheid en vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Verslag bezoek Onderwijsinspectie

Stelselonderzoek Kwaliteit Vroegschoolse Educatie

16 november 2023 kreeg de Archipel bezoek van de onderwijsinspectie voor een stelselonderzoek naar de kwaliteit van de vroegschoolse educatie.
Dit onderzoek is gericht op het onderwijs in groep 1-2 en de doorgaande lijn met de voorschool.
De inspecteurs zijn onder de indruk van het onderwijs en hebben geen aspecten gevonden die ‘beter moeten'.
De inspecteurs waarderen hoe het OGO-concept vorm krijgt op de Archipel en zijn heel tevreden over wat ze gezien hebben.
Ze zijn aangenaam verrast door de grote actieve betrokkenheid van de leerlingen en het rijke aanbod in de groepen dat echt aanzet tot (spelend) leren. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen waardoor kinderen tot een hoog niveau worden opgetrokken.
Het aanbod is breed en er wordt hoog ingezet vooral bij woordenschat.
De inspecteurs zien veel verschillende vormen van mondelinge taalvaardigheid en veel actief taalgebruik bij de kinderen.
Hierbij is spel op kwalitatief hoog niveau nodig en dit wordt bereikt door een rijke en beredeneerde omgeving met gebruik van echte materialen.
De klaslokalen ademen het thema en er worden goede keuzes gemaakt op basis van de groep kinderen.
De school heeft een goede balans tussen het richten op het individuele kind en de groep.
Kinderen worden gezien en gevolgd. De school is alert op signalen.Dit wordt ook door ouders gezien en zij ervaren de Archipel als een warm bad en vinden het fijn dat er vroeg wordt gesignaleerd of een kind iets extra's nodig heeft.
Deze aanpak werkt!
De directie is goed op de hoogte en heeft aandacht voor het onderwijs aan de jonge kinderen.
Dit zien we op veel scholen anders.Het was lang zoeken naar eventuele suggesties.
Dit zou nog kunnen in het vormgeven van de inloop met ouders om de ouderbetrokkenheid te vergroten en als tweede de pedagogisch-didactische lijn vanuit de voorschool, bijvoorbeeld gericht op de woordenschatdidactiek of ouderparticipatie.

Ook complimenten vanuit het bestuur voor een sterk visiegericht aanbod, aandacht voor elk kind en onze bestuurder Steven benoemt dat hij nu nog beter snapt waarom de eindopbrengsten zo goed zijn. Dit is echt een teameffort waar in de onderbouw een hele stevige basis wordt gelegd!

Terug naar boven