Basisschool de Archipel

Franz Zieglerstraat 11 1087 HN Amsterdam

  • Ons jaarlijkse zomerfeest staat symbool voor het warme en open contact met ouders op de Archipel.
  • Elk thema gaan we op stap om te leren over de wereld om ons heen.
  • We hebben een eigen boekwinkel in de school die gerund wordt door onze eigen leerlingen. Onze leesresultaten zijn al jaren boven niveau!
  • Op de Archipel investeren we in de relatie met elk kind.
  • Schoolfoto van Basisschool de Archipel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangen van verlof gebeurt middels een bovenschoolse Talentenpool van de ASKO. Vaak wordt kortdurend verlof opgevangen door het team. Soms lukt dit niet en is de inzet van een uitzendkracht nodig.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Typering van de school:

De Archipel is een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs: Dit onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan de samenleving.

Er wordt gewerkt in thema’s en projecten, waarbij de ‘echte wereld’ centraal staat. De betrokkenheid van de leerlingen is groot.

Er wordt onderwijsgegeven dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Taal en rekenen krijgen veel aandacht.

De Archipel profileert zich op twee vakgebieden:

1. Er wordt Engelse les gegeven vanaf groep 1.

2. Er wordt les gegeven in muziek, drama, beeldende vorming en techniek door vakdocenten

3. Voor meer begaafden is er een specifiek aanbod: een plusklas en Day a weekschool

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

nvt

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie bijlage School Ondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Dit is vastgelegd in ons zorgplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Verslag bezoek Onderwijsinspectie

Stelselonderzoek Kwaliteit Vroegschoolse Educatie

16 november 2023 kreeg de Archipel bezoek van de onderwijsinspectie voor een stelselonderzoek naar de kwaliteit van de vroegschoolse educatie.

Dit onderzoek is gericht op het onderwijs in groep 1-2 en de doorgaande lijn met de voorschool.

De inspecteurs zijn onder de indruk van het onderwijs en hebben geen aspecten gevonden die ‘beter moeten'.De inspecteurs waarderen hoe het OGO-concept vorm krijgt op de Archipel en zijn heel tevreden over wat ze gezien hebben. Ze zijn aangenaam verrast door de grote actieve betrokkenheid van de leerlingen en het rijke aanbod in de groepen dat echt aanzet tot (spelend) leren. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen waardoor kinderen tot een hoog niveau worden opgetrokken.Het aanbod is breed en er wordt hoog ingezet vooral bij woordenschat.

De inspecteurs zien veel verschillende vormen van mondelinge taalvaardigheid en veel actief taalgebruik bij de kinderen. Hierbij is spel op kwalitatief hoog niveau nodig en dit wordt bereikt door een rijke en beredeneerde omgeving met gebruik van echte materialen.

De klaslokalen ademen het thema en er worden goede keuzes gemaakt op basis van de groep kinderen.De school heeft een goede balans tussen het richten op het individuele kind en de groep. Kinderen worden gezien en gevolgd. De school is alert op signalen.

Dit wordt ook door ouders gezien en zij ervaren de Archipel als een warm bad en vinden het fijn dat er vroeg wordt gesignaleerd of een kind iets extra's nodig heeft. Deze aanpak werkt!De directie is goed op de hoogte en heeft aandacht voor het onderwijs aan de jonge kinderen. Dit zien we op veel scholen anders.

Het was lang zoeken naar eventuele suggesties. Dit zou nog kunnen in het vormgeven van de inloop met ouders om de ouderbetrokkenheid te vergroten en als tweede de pedagogisch-didactische lijn vanuit de voorschool, bijvoorbeeld gericht op de woordenschatdidactiek of ouderparticipatie.

Ook complimenten vanuit het bestuur voor een sterk visiegericht aanbod, aandacht voor elk kind en onze bestuurder Steven benoemt dat hij nu nog beter snapt waarom de eindopbrengsten zo goed zijn. Dit is echt een teameffort waar in de onderbouw een hele stevige basis wordt gelegd!

Terug naar boven