Basisschool De Achthoek

Baron G.A. Tindalplein 12 1019 TJ Amsterdam

  • Op deze locatie zijn onze groepen 1-2 tot en met 5.
  • Buitenspeelplein
  • Op deze locatie zijn onze groepen 6 tot en met 8.
  • Buitenspelen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Advies schooljaar 2021-2022

Op basis van de lvs en de observaties van de leerkrachten hebben de leerlingen van de groepen 8 de volgende adviezen gekregen:


VWO 49.5%  HAVO/VWO 22.3%      HAVO 9.1%    VMBO-T/HAVO    12.1%     VMBO-T    3%     VMBO-K   3%   VMBO-B   1%

                    

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden zichtbaar middels dagelijkse observaties, methode-toetsen en cito-toetsen. De dagelijkse observaties op het gemaakte werk van de leerlingen geven de leerkracht richtlijn voor hun feedback aan de leerlingen en het organiseren van het vervolg aanbod, instructie en verwerking. 

De methode-toetsen meten de mate van beheersing van een deelvaardigheid. Deze vaardigheid is een bepaalde periode veelvuldig aanbod geweest en ingeoefend. De behaalde resultaten op de methode-toetsen geeft de leerkracht zicht op de mate van beheersing en hierdoor inzicht op het vervolg aanbod, instructie en verwerking. De tussenresultaten worden vanaf groep 3 t/m 8 gemeten met de cito-toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen, Spelling en DMT en AVI. Deze toetsen worden 2 keer per jaar afgenomen (jan/feb & juni) Bij de afname wordt rekening gehouden met individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling. De cito-toets is een landelijk genormeerde toets en toetst de algehele vaardigheid van een kind op een leergebied. Deze toets is complexer, wat inhoudt dat het opgaven bevalt van verschillende moeilijkheidsgraden. In deze toets staan opgaven waarbij verschillende strategieën moeten worden gebundeld om tot het goede antwoord te komen. Ook lopen de opgaven uiteen in moeilijkheidsgraad, ze zijn niet altijd passend bij het gemiddelde niveau van een leerling op het moment van toetsen. De opgaven kunnen boven of onder dat niveau liggen. Hiermee kunnen verschillen tussen kinderen aan het licht komen.

Met de behaalde resultaten verkrijgt de leerkracht zicht op de individuele ontwikkelingslijn van de leerlingen (hoe ontwikkelt de leerling zich tov zichzelf en tov het landelijk gemiddelde) en zicht op de ontwikkeling van de groepen. Deze resultaten geven zicht op wat de groep nodig heeft. Alle behaalde resultaten bij elkaar geeft inzicht in de schoolontwikkeling. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs en richting voor teamscholing. Ook verantwoordt de school zich met deze resultaten haar onderwijs aan het bestuur/inspectie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies komt tot stand door te kijken naar de werkhouding van de leerling, de motivatie, de resultaten van de eindtoets en van de cito-toetsen vanaf groep 5, een gesprek met de leerling, ouders en intern begeleider. 

De leerkracht, intern begeleider, adjunct en directeur bereiden onafhankelijk van elkaar het advies voor.? De leerkracht en de intern begeleider komen samen tot een advies. Zij leggen dit voor aan directeur, adjunct en een leerkracht van groep 8. De directeur, adjunct en leerkracht groep 8 bevragen de leerkracht en de intern begeleider. 

We doen dit volgens de adviezen van ELK-Amsterdam. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De basiskenmerken van OGO-onderwijs ( emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben) zijn voorwaarden voor ontwikkeling en leren. Je bouwt er een heel leven lang aan. Je hebt ze nodig om op een zinvolle manier aan de samenleving deel te kunnen nemen en om aan de toekomst daarvan bij te dragen.

Emotioneel vrij zijn heeft te maken met de gemoedsrust waarover een kind beschikt en met zijn welbevinden en betrokkenheid. Zelfvertrouwen sluit hier nauw bij aan; het gaat om de verwachtingen die het kind van zijn eigen kunnen heeft, om het beeld dat het van zichzelf heeft en of het zich geaccepteerd voelt door anderen. Nieuwsgierig zijn komt voort uit de behoefte om groot te worden, de wereld te begrijpen en als het ware onder controle te krijgen. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kinderen zijn emotioneel vrij
  • Kinderen zijn nieuwsgierig
  • Kinderen hebben zelfvertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven