Basisschool De Achthoek

Baron G.A. Tindalplein 12 1019 TJ Amsterdam

  • Op deze locatie zijn onze groepen 1-2 tot en met 5.
  • Buitenspeelplein
  • Op deze locatie zijn onze groepen 6 tot en met 8.
  • Buitenspelen

Het team

Toelichting van de school

Goede docenten maken het verschil, de Achthoek ziet het belang voor goede kwalitatieve lessen. We zijn er trots op dat ons team bestaat uit enthousiaste, leergierige en betrokken leerkrachten die zowel individueel als in gezamenlijkheid veel scholing volgen. Hierdoor hebben we veel specialistische vakkennis in huis.

Omdat we de brede ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk vinden worden de lessen beeldende vorming gegeven en bewegingsonderwijs door vakleerkrachten.  Alle leerlingen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van een bevoegde vakleerkracht. Er wordt beeldende vorming verzorgd voor alle groepen. Kunstzinnige oriëntatie wordt, naast het aanbod van de groepsleerkracht, ook door vakspecialisten aangeboden in verscheidene vormen; danslessen in de groepen 1-2, muzieklessen in de groepen 3 t/m 7, theater/muziek lessen in de groepen 6 t/m 8 en film in de groepen 7 en 8. We onderwijzen in robotica in de groepen 1 t/m 8. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte lukt het dikwijls om vervanging te regelen doordat vaste leerkrachten / onderwijsassistenten / leerkrachtondersteuners een extra dag komen werken of een van onze vaste invalleerkrachten het team een dag komt versterken. Ook maken we gebruik van de diensten van Lukida, een organisatie die culturele dagprojecten verzorgt voor specifieke leeftijdsgroepen.  


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school bestaat uit twee locaties. Per locatie zijn er verschillende schoolpleinen. Het schoolplein voor de groepen 1 t/m 3 is een natuur, klim-klauter speelplein. Voor de middenbouw hebben we een klimmuur en pleinspelen. Voor de bovenbouw hebben we een voetbalkooi, speelveld en een speeltoestel. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 bieden wij de leerlingen een aanbod binnen het thema waarmee we werken aan de grove en fijne motoriek, tekenontwikkeling, beginnende geletterdheid, rekenvaardigheden, tekenontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en tijdsoriëntatie enzovoort. Het aanbod wordt door de leerkracht vormgegeven binnen rijke spelactiviteiten.

Wij observeren de kinderen nauwlettend om hun ontwikkeling te volgen en te sturen. We bereiden kinderen ze voor op een soepele overgang naar de groep 3 waarin ze hun schoolse vaardigheden nodig hebben. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Achthoek wordt voor de vakken rekenen en spelling gewerkt met een methode. Elke dag wordt hier zo'n 2 uur voor ingeroosterd.

Daarnaast wordt er dagelijks minstens een uur aan leesonderwijs besteed. Hierin staat leesplezier centraal. 

Een groot deel van het taalonderwijs vindt plaats binnen het thematisch werken. Hierbij komen de verschillende taaldomeinen, zoveel mogelijk in samenhang, aan bod. Daarnaast wordt er gericht gewerkt aan specifieke technische taalactiviteiten als spelling en technisch lezen. Op De Achthoek vindt taalstimulering plaats d.m.v. betekenisvolle, uitdagende situaties.

Alle overige vakken worden binnen het thematische onderwijs vormgegeven. Dit betekent dat een thema wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven. Op deze wijze worden de zaakvakken zoals geschiedenis en aardrijkskunde geïntegreerd aangeboden. Al ons onderwijs vindt plaats binnen een betekenisvolle context. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Achthoek wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen, die in al hun verscheidenheid deel uit maken van de groep. De leerkracht richt het onderwijs zo in dat leerlingen kennis en leerervaringen op hun eigen niveau kunnen opdoen. In het Ontwikkelingsgericht onderwijs spreken we ook wel van aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Om bij de zone van de naaste ontwikkeling van elke leerling aan te kunnen sluiten wordt er binnen de groep gewerkt in verschillende niveaugroepen. Door observaties en toetsen ontstaat goed zicht op de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind. Wanneer een leerling extra zorg nodig heeft is ons uitgangspunt dat deze zorg in de groep door de leerkracht gegeven wordt. Om het ontwikkelproces te volgen, hanteren we het CITO-LOVS vanaf groep drie.

De intern begeleider heeft een coördinerende taak. De leerkracht houdt goed zicht op de ontwikkeling van de leerling. De extra geboden instructie en hulp vindt plaats aan meerdere leerlingen tegelijk. Hierdoor kunnen meerdere leerlingen tegelijk van de geboden hulp profiteren. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt de extra hulp aan leerlingen buiten de groep gegeven. Het gaat hier met name om kinderen met een Leerling gebonden financiering, een onderwijsondersteuningsarrangement. Ook willen we er rekening mee houden dat bepaalde ontwikkelingen in de privé-omgeving van het kind invloed kunnen uitoefenen op gedrag of leercapaciteiten zoals een verhuizing, een scheiding van ouders, langdurig verzuim en ziekte. Wij proberen het kind de aandacht te geven die het nodig heeft en contact te onderhouden met de ouders/verzorgers.

We toetsen op school vanaf groep 3 structureel volgens een vastgestelde toetskalender. Er wordt gebruik gemaakt van toetsen die in de verschillende methodes staan, de zogenaamde methode-gebonden toetsen. Om het technisch leesniveau te kunnen bekijken, maken we gebruik van de AVI-toetsen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Cito-toetsen voor rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden en de eindtoets. Deze toetsen vormen een belangrijk deel van het leerlingvolgsysteem. Ze geven een nauwkeurig beeld van hoe de leerlingen op de verschillende gebieden scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde en hoe hun persoonlijke ontwikkeling verloopt.

Soms lijkt het onderwijs op een voortdurende wedloop rond cijfers en toets-scores. Graag wijzen wij erop dat lang niet alle resultaten van ons onderwijs direct meetbaar en vergelijkbaar zijn. Dat betekent dat gedrag van kinderen niet meteen geïnterpreteerd wordt, maar bekeken in de context van de situatie. Zo zijn zelfstandigheid, zelfkennis en eigenschappen als flexibiliteit en creativiteit en gedrag- en houdingaspecten, respect voor de ander en zorg voor de omgeving moeilijk in cijfers uit te drukken. Op de Achthoek hechten we juist grote waarde aan deze en andere pedagogische doelstellingen van ons onderwijs. Om te weten welk effect het onderwijs op de Achthoek heeft op kinderen, houden we contact met de voortgezet onderwijsscholen waar onze ex-leerlingen zich bevinden.

Talentontwikkeling

Om onze leerlingen optimaal toe te rusten op de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. We hebben de ambitie om de verscheidenheid aan talenten die ieder kind bezit aan te spreken, te ontwikkelen, te benutten en in te zetten. Uitgangspunt hiervoor is om ons OGO-onderwijs in te richten kijkend door een bril van brede talentontwikkeling. Concreet betekent dit dat de verschillende activiteiten binnen ons onderwijs bijvoorbeeld niet alleen overwegend talig of rekenkundig zijn, maar dat er ook genoeg aandacht is voor muziek, spel, techniek, beweging, dans, creativiteit etc.

Een aantal leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van onze school gaat één dag per week naar de Day a Week School. Dit is een externe school, voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met een opvallend creatief denkvermogen. Deze leerlingen zijn gescreend door middel van een vragenlijst van de Day a Week School zelf.  Begaafde kinderen beschikken over het algemeen naast een sterk ontwikkelingspotentieel over creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zich ook uit in excellente prestaties op één of meerdere gebieden. Hiervoor is een stimulerende leeromgeving nodig, met onderwijsgevenden die rijk onderwijs vormgeven dat (ook) aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. We willen een doorgaande lijn creëren voor het bieden van verdieping aan meer/hoogbegaafde kinderen binnen de school, zodat leerkracht ook handvatten, materialen en een werkwijze ter beschikking hebben om in te springen om de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen.

Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 is de wetgeving over Passend onderwijs in heel Nederland van kracht. De wet gaat ervan uit dat alle kinderen recht hebben op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Stedelijk uitgangspunt hierbij is: “We bieden binnen Amsterdam goed en passend onderwijs aan alle leerlingen, aansluitend op hun mogelijkheden en behoeften. Waarbij indien nodig professionele onderwijsondersteuning en begeleiding voor leerlingen en leerkrachten beschikbaar is en deze hulp zo snel mogelijk, in zo licht mogelijke vorm, zo dicht mogelijk bij de thuissituatie en op de meest adequate wijze wordt aangeboden” 

Een goede samenwerking met de jeugdhulp is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goede ondersteuning aan leerlingen. Met ingang van 2015 zijn de gemeenten Amsterdam en Diemen door de invoering van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle jeugdzorg in Amsterdam en Diemen. In de praktijk betekent dat onder meer dat er binnen de verschillende wijken ouder- en kind adviseurs aan de scholen zijn toegekend om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp rond leerlingen en hun gezinnen te versterken. 

Aan de school is een ouder-kind adviseur, vanuit het ouder en kind team, verbonden die regelmatig spreekuur houdt in school. Hij/zij biedt hulp aan ouders/verzorgers bij de opvoeding en hulp aan kinderen en jongeren die steun nodig hebben op weg naar volwassenheid. De ouder-kind adviseur is via de groepsleerkracht of de Intern Begeleider te bereiken. Daarnaast kan ook de school voorstellen om eens met de ouder-kind adviseur te gaan praten.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het SOP zoals het nu beschreven is, zullen wij in actuele vorm volgend jaar gebruiken. Onze ambitie hierbij blijft en zal altijd zijn om zo goed mogelijk passend onderwijs in de wijk aan te bieden afgestemd aan persoonlijke behoeften en de mogelijkheden van de school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een warme overdracht tussen de voorschool en de leerkrachten van groep 1/2. Daarnaast, afhankelijk van ondersteuningsbehoefte van de leerling, wordt hierbij aangesloten door de VVE-coördinator en/of de IB-er. Wij streven er naar dat we voor elke leerling afkomstig van een voorschool, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal een warme overdracht hebben. 

Terug naar boven