IKC Tuindorp

Kometensingel 52 1033 BW Amsterdam

  • Culturele ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. De kinderen van IKC Tuindorp gaan regelmatig naar musea.
  • Wie wil dat nu niet, met Miss Montreal aan de ontbijttafel met uitzicht op een echte Rembrandt. Wij promoten gezonde voeding.
  • Wij geloven dat leren een stuk beter gaat wanneer je echt kunt leren door ervaren, kijken, voelen, ruiken en proeven.
  • Nu vergeet je dus nooit meer hoe het zit met een reptiel. Warm of koud?
  • Op IKC Tuindorp werken leerkrachten met LEF

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school volgt de resultaten van het onderwijsleerproces o.a. het dagelijks leerproces goed te volgen en door regelmatig toetsen af te nemen. Dit kunnen toetsen binnen de methode of methode-onafhankelijke toetsen (CITO) zijn.

Twee keer per jaar worden leerlingen volgens CITO getoetst op spelling, lezen, rekenen en begrijpend lezen. De resultaten van deze toetsen worden in de computer verwerkt en gedurende de hele schoolloopbaan van de leerling bewaard.De ontwikkeling van de kinderen in groep 1 en 2 volgen wij met KIJK! - een observatie en registratiesysteem.

Na de afname van de zgn. Cito toetsen gaan wij als team de opbrengsten nader onderzoeken.

De data van deze toetsen kunnen ons veel opleveren, wij gebruiken deze data om er van te leren en ons onderwijs beter te maken. 

  • Analyseren op schoolniveau. Hoe hebben de groepen gepresteerd? We vergelijken groepen met elkaar, met zichzelf en onderzoeken de trend van de afgelopen jaren.
  • Analyseren op groepsniveau. Hoe heeft de groep het gedaan? Zijn ze als groep gegroeid, of juist niet? Op welke vakken zijn de groepen gegroeid? Welke doelen worden op groepsniveau nog niet behaald? Wat zijn de hiaten?
  • Analyseren op kindniveau. Hoe heeft de leerling zich ontwikkeld? Maakt de leerling een goede groei door? Op welke vakken? Welke doelen beheerst de leerling wel/ of nog niet?

Als een groep of individuele leerling onvoldoende groei laat zien, geeft ons dit een duidelijk signaal om nog dieper te onderzoeken hoe dit komt. Wat is er gebeurd? Wat heeft deze groep nodig?

Is het onderwijs in de groep van voldoende kwaliteit? Voldoet de methode nog aan onze wensen? Hoe is de sfeer in de groep? etc

Wanneer wij zorgsignalen zien, wordt er door de intern begeleiders en de leerkracht van de groep een plan gemaakt om het onderwijs in die groep nog beter te maken zodat het optimale leerrendement uit de kinderen kan worden gehaald. 

Soms is er voor een leerling extra ondersteuning nodig en kunnen we leerlingen met eenzelfde onderwijsbehoefte extra ondersteuning bieden. Hiervoor wordt er een groepsplan opgesteld. Op basis van een door de intern begeleider (samen met de groepsleerkracht) opgesteld handelingsplan wordt er aan de leerling extra ondersteuning binnen of buiten de groep geboden. We gaan ervan uit dat elke leerling kan leren en proberen eruit te halen wat erin zit.

De ouders houden we op de hoogte wat voor extra ondersteuning we geven, want u kunt thuis ook meehelpen. We werken graag met ouders als educatieve partners. Onderwijs maak je samen. Als u als ouder zich zorgen maakt over uw kind en dit bespreekbaar wilt maken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt uw kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Wanneer de leerkracht of u, als ouder, behoefte heeft aan de expertise van de interne begeleider, kan zij aanschuiven bij een gesprek. De verantwoording voor de leerling blijft bij de leerkracht die ondersteund kan worden door de intern begeleider of de teamleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vanaf dit schooljaar is het toezicht van de inspectie veranderd. Het reguliere toezicht gebeurd volgens de kwaliteitskalender van ons bestuur ASKO en de inspectie overlegt op bestuurlijk niveau welke scholen globaal worden bekeken en welke scholen specifiek voor toezicht in aanmerking komen.

Het eigenaarschap van de onderwijs kwaliteit ligt bij het bestuur en de scholen van dit bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs op de school. Er wordt daarom een bestuursgerichte aanpak gehanteerd. Door dit onderzoekskader zal ons IKC zich steeds meer zelf beoordelen en de inspectie sluit daarop aan.

Met trots kunnen wij vermelden dat de inspectie afgelopen jaar ons bestuur heeft bezocht. Als u meer wilt lezen over de bevindingen van de inspectie, ga naar: www.onderwijsinspectie.nl

Terug naar boven