Alan Turingschool

Poolstraat 2 1018 LR Amsterdam

  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool
  • Schoolfoto van Alan Turingschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Alan Turingschool is per 1 augustus 2016 van start is gegaan als nieuwe school in stadsdeel Centrum.

We zijn begonnen in het schooljaar 2016-2017 na overname van basisschool De Pool. We streven naar goede resultaten die passen bij het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen. Dit geldt naast de kernvakken taal, (begrijpend) lezen, spelling en rekenen ook voor vakken als (wereld)burgerschap, wereldoriëntatie en lichamelijke opvoeding.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Omdat de Alan Turingschool per 1 augustus 2016 van start is gegaan, kunnen we over het schooladvies in brede zin nog geen uitspraken doen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Per 3 oktober 2019 heeft de Alan Turingschool de waardering ‘goed’ gekregen van de Onderwijsinspectie. 

De inspectie heeft deze waardering gegeven op basis van een analyse van de ambities van de school en de realisatie daarvan. Voorheen was een waardering ‘voldoende’ het hoogst haalbare. De inspectie heeft onlangs de waardering ‘goed’ ingevoerd als stimulans voor scholen om verdere kwaliteitsverbetering te realiseren.  

De gebieden waar de school goede kwaliteit biedt zijn binnen de kwaliteitsstandaard onderwijsproces: aanbod, samenwerking en didactisch handelen. Binnen de kwaliteitsstandaard schoolklimaat heeft de school een goed op gebied van het pedagogisch klimaat. Ook de kwaliteitsstandaarden kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog zijn goed beoordeeld. 

De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet op de website van de Onderwijsinspectie te raadplegen: www.onderwijsinspectie.nl. Daar ziet u de resultaten Periodiek Kwaliteitsonderzoek Onderwijs (PKO) van mei 2016.Het gaat daarbij om de resultaten van basisschool De Pool, niet om die van de Alan Turingschool. 

Terug naar boven