IKC de Boomgaard

Gibraltarstraat 61 1055 NK Amsterdam

Schoolfoto van IKC de Boomgaard

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 wordt de CITO-eindtoets afgenomen. Wij gebruiken de CITO-eindtoets als controlemiddel voor het beeld dat we hebben van een kind dat we 8 jaar lang intensief hebben gevolgd. Van de Eindtoets Basisonderwijs verschijnt jaarlijks een nieuwe versie. De specifieke functie van de Eindtoets is het geven van onafhankelijke informatie voor de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. De Eindtoets is een school- of leervorderingentoets: de toets meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft. Leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Lesvorderingen worden nauwgezet bijgehouden. Resultaten van toetsen uit onze methodes worden geregistreerd in Parnassys, onze digitale leerlingvolgsysteem. Daarnaast kennen we de niet-methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen. Met deze toetsen kunnen we de prestaties van onze leerlingen vergelijken met andere leerlingen uit het land. Ook deze worden opgeslagen in ParnasSys.

Met behulp van de Cito-toetsen worden de resultaten van het kind met de landelijke norm vergeleken. Belangrijk voor de interpretatie is, of de vaardigheden en de kennis van het kind een stijgende lijn vertonen. Dit heeft een signaleringsfunctie voor de leerprestaties van het kind. Het kan samen met de observaties van de leerkracht aanleiding zijn om het kind in de komende periode extra te gaan observeren, begeleiden, extra oefen- of verrijkingsstof aan de bieden of om een nader onderzoek in te stellen. Het kan ook een signaal voor de leerkracht zijn dat de lesstof nog niet beheerst is en hij/zij het anders moet uitleggen of nog eens moet herhalen. Of het kan juist een signaal zijn dat de stof te gemakkelijk is en dat het kind extra uitdaging en verdieping nodig heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente rapport van de inspectie kunt u vinden via de volgende link:

rapport van bevindingen stelselonderzoek 2012-2013 basisschool De Boomgaard

Terug naar boven