IKC de Boomgaard

Gibraltarstraat 61 1055 NK Amsterdam

Schoolfoto van IKC de Boomgaard

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de hedendaagse tijd van het lerarentekort, is het vinden van invallers een grote uitdaging. Op de Boomgaard streven we altijd naar continuïteit. Toch gebeurt het soms dat er medewerkers, om wat voor reden dan ook, verlof opnemen. Zoveel mogelijk van het korte verlof proberen we intern op te lossen. Op die manier werken we met bekende gezichten voor de leerlingen. Bij middellang verlof putten we uit de invalpoule van de ASKO. Hierin werken invallers die bekend zijn bij ons bestuur en ook door hen worden opgeleid en gecoacht. Bij langdurig verlof zetten we een sollicitatieprocedure in en zoeken we naar een geschikte kandidaat die past bij de groep en het team. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Boomgaard werken we met homogene jaargroepen. Dat betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Op de Boomgaard werken we met enkelvoudige en combinatiegroepen. De kleutergroepen (groepen 1/2) zijn altijd combinatiegroepen, waarin ‘jongste’ en ‘oudste’ kleuters bij elkaar in één groep zitten. Er zullen regelmatig momenten zijn waarbij wij groepsoverstijgende activiteiten organiseren. Te denken valt aan: creatieve dagdelen, themasluitingen, vieringen, sportdag, tutorhulp, spelen en werken in hoeken, een project, workshops waarbij jongere en oudere kinderen kunnen mixen of assisteren. Ook streven wij zoveel mogelijk naar een evenwichtige verdeling van het aantal kinderen over de groepen. Evenwichtigheid bereiken wij in het leerlingenaantal, in de verhouding oudsten/jongsten, jongens/meisjes, in een wijkgebonden etnische afspiegeling en in een hanteerbaar aantal leer- en gedragsaanpassingen of lichamelijke handicaps. In principe streven wij naar een goed werkbare groepsgrootte. Dit komt in de praktijk neer op een klas van 22 tot maximaal 30 kinderen. Het groepslokaal en de algemene ruimtes worden leerrijk, gezellig, veilig en uitdagend ingericht in werkhoeken en samen met de kinderen beheerd en verzorgd. Zo leren de kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor hun omgeving en het materiaal waarmee zij werken. De kinderen zitten in de klas in groepjes die een aantal malen per jaar wisselen. Op deze wijze ontstaat er in de groep een veilig gevoel, waarin kinderen kunnen samenwerken, elkaar helpen en rekening houden met elkaar.

Voor het muziekonderwijs werken we samen met de Muziekschool Amsterdam. Wij bieden de lijn ‘Zing-zo’ aan. Een docent van de Muziekschool geeft een keer in de twee weken een muziekles van 45 minuten. De week erna, borduurt de groepsleerkracht hierop voort. Groep 7 krijgt gitaarles, groep 8 spaart alle muzieklessen op en doet veel rondom de musical.

Iedere dag is er ruimte voor bewegingsonderwijs. Er wordt elke dag buiten gespeeld: de onderbouw 45 minuten in de ochtend, een half uur tijdens de overblijf en een half uur in de middag. De midden- en bovenbouw spelen in de ochtend een kwartier buiten en tijdens de overblijf een half uur. De kleuters krijgen 1 keer per week les van onze vakleerkracht, Marco Hundscheid, de andere les is een spelles van de eigen leerkracht. Marco geeft de midden- en bovenbouw twee keer per week les. Alle lessen zijn in de gymzaal van de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw is het lastiger om een urentabel in te vullen over de onderwijstijd. Alles gebeurt hier op maat:

In de onderbouw richten we ons op de brede ontwikkeling van het kind. We stimuleren de cognitieve ontwikkeling (het vergroten van kennis en vaardigheden), de motorische ontwikkeling, de taakgerichtheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling (het omgaan met jezelf, anderen en omgeving). Jonge kinderen leren spelenderwijs, door ervaring. Het onderwijs en de inrichting van de groep zijn daarop afgestemd. Tijdens een dagdeel wisselen individuele en groepsmomenten elkaar af.

In de onderbouw werken we thematisch, we ontwerpen de lessen zelf. We werken aan de hand van de SLO doelen, gesteld door de overheid. De thema’s duren van vakantie tot vakantie. De activiteiten en lessen die de leerkrachten plannen met de kinderen zijn altijd op het thema afgestemd.

Elk dagdeel is er een grote kring. Tijdens de kring komen afwisselend de volgende activiteiten aan de orde: gesprekken (vrije gesprekken en leergesprekken), muziek, boekaanbiedingen, voorlezen, vertellen, dramatiseren, poppenkast, taalactiviteiten, rekenactiviteiten en materiaalaanbiedingen.

Ieder dagdeel is er ook tijd voor spel en werken. In principe kan ieder kind, binnen de regels en afspraken die in de groep gehanteerd worden, zelf een keuze maken uit de verschillende activiteiten. Tijdens speelwerktijd wordt er meegespeeld en/of een les gegeven in de kleine kring aan een groepje kinderen. Dit is een activiteit met een gerichte aanpak (creatief of cognitief).

In de (kleine) kring is er ook aandacht voor voorbereidende leesactiviteiten. Hierbij gaat het niet om het lezen, maar om het kunnen onderscheiden van klanken, letters en woorden. Elk thema stellen we 2 à 3 letters, om en om centraal. We bieden de letter in de grote kring aan, we verzamelen spullen waar die letter in voorkomt en we besteden tijdens de speelwerktijd er op een creatieve/motorische of cognitieve manier aandacht aan. Naast het aanbieden van letters, bieden we ook minimaal twee keer in de week een activiteit aan die spelenderwijs de fonemische vaardigheden stimuleert. Daarnaast zijn er voorbereidende leesactiviteiten die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren tijdens de speelwerktijd, onder andere in de lees/schrijfhoek, verteltafel of ontdekhoek.

Hierbij besteden we voornamelijk aandacht aan diverse begrippen, zoals meer, minder en evenveel, veel en weinig, eerste, laatste en middelste. Daarnaast ligt het accent op het tellen, de getalsymbolen (0 t/m 15), het omgaan met hoeveelheden en de ruimtelijke oriëntatie, plattegronden, pictogrammen en bouwplaten. Hiermee leggen we de basis voor het rekenonderwijs. De rekenactiviteiten vormen we altijd om naar ons thema.

Tijdens het speel/werken wordt aandacht besteed aan de fijne motoriek. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het inzetten van ontwikkelingsmateriaal. In spel komen kinderen vaak in aanraking met voorbereidende schrijfactiviteiten. Hierbij wordt gelet op de schrijfhouding en de pengreep. Als ze bijvoorbeeld vanuit de huishoek naar het winkeltje gaan moeten ze natuurlijk wel een boodschappenlijstje schrijven zodat ze weten wat ze moeten meenemen.

Ook in de onderbouw werken we aan Engels. Dit doen we aan de hand van de taalleermethode TPR. Via TPR leert men een taal op een andere manier dan “traditioneel” gangbaar is en wel letterlijk “al doende”. Er wordt een keer per week Engels aangeboden.

Het is belangrijk dat de kinderen zich steeds langer kunnen concentreren en meer opdrachten achter elkaar kunnen afmaken. Zelfstandigheid, tempo, concentratie en motivatie zijn aspecten die bij een kind voldoende ontwikkeld moeten zijn om door te kunnen gaan naar groep 3. Om dit te trainen werken we in de onderbouw met een weektaak. Ieder kind krijgt opdrachten op maat die aan het eind van de week af moeten zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen deze opdrachten zelfstandig (kunnen) maken. Natuurlijk houdt de leerkracht rekening met het cognitieve niveau en het zelfstandigheidsniveau van ieder kind. Na de herfstvakantie starten de weektaken in de onderbouw.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming zijn niet ingevuld omdat deze vakken samen vallen met IPC.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op onze school werken wij vanuit de missie: “op De Boomgaard kom je tot bloei!”. Dit is het pedagogisch-didactisch uitgangspunt van alle leerkrachten. Binnen de kaders van ons thema gerichte onderwijs in de groepen 1 /2 en de projecten bij IPC en het taal- en rekenonderwijs vanaf de groepen 3 willen wij dat al onze leerlingen zich ontwikkelen zoals dat bij hen past. De doelen van het regulier PO zijn daarbij uitgangspunt. De afgelopen jaren hebben wij enkele leerlingen niet kunnen bieden waar zij behoefte aan hadden. De problematiek verschilde van spraaktaalontwikkeling, autisme en andere gedragsproblematiek, tot zeer moeilijk lerend. Deze leerlingen stromen uit naar het SO of SBO.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de bijlage.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We zijn sinds 2019 een kindcentrum. We werken nauw samen met Parvaneh. Dat betekent dat we kinderen van 0-12 jaar opvangen in onze gebouwen. Van 's morgens 7.30 uur tot 's avonds 18.30 uur. We bieden hiermee een doorgaande lijn voor de kinderen in hun ontwikkeling, maar zijn ook een veilige opvangplek. 

Soms is de stap van huis naar school voor een kind erg groot. Om die stap te verkleinen is er in ons gebouw een voorschool aanwezig die perfect aansluit bij de basisschool. Hier kunnen kinderen van 2,5 jaar alvast een beetje wennen aan school, en spelenderwijs leren. De voorschool op De Boomgaard wordt geleid door Parvaneh.

Terug naar boven