WSV

Mr. P.N. Arntzeniusweg 90-92 1098 GT Amsterdam

  • Op deze locatie zijn de groepen 4 en 5 gehuisvest.
  • Op deze locatie zijn de groepen 1, 2, 3 en de groepen 6 t/m 8 gehuisvest.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt bekeken of we dit binnen het huidige personeel kunnen opvangen. Wanneer dit niet mogelijk is huren wij personeel in van buiten de school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Gespecialiseerde Vakleerkrachten  

De WSV wil een inspirerende en creatieve school zijn. De WSV tracht dit te doen met behulp van vakleerkrachten voor muziek en beeldende vorming die deze vakken op hoogwaardig niveau aan de kinderen aanbieden. De vakleerkracht voor beeldende vorming is in de formatie van de WSV opgenomen. Het muziekonderwijs wordt op projectbasis ingekocht en verzorgd door een vakleerkracht muziek.  

Bewegingsonderwijs  

Het bewegingsonderwijs op de WSV wordt verzorgd door een vakleerkracht. De groepen 1/2 krijgen 1x per week les van een vakleerkracht, de groepen 3 t/m 8  2x per week. De vakleerkracht bewegingsonderwijs van onze school wil in de lessen bewegingsonderwijs de kinderen zoveel leren dat zij zowel nu als later op een plezierige en verantwoorde wijze gaan en blijven bewegen binnen de bewegingscultuur van deze tijd. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Er wordt getracht de kinderen de kans te bieden om zijn of haar bewegingsmogelijkheden optimaal te ontplooien. Voor een eigen sportkeuze zul je de verschillen moeten kennen tussen de verschillende sporten. Daarom wordt geprobeerd een zo breed mogelijke scala van bewegingssituaties aan te bieden. In de lessen wordt dan ook veel aandacht besteed aan verschillende gebieden als balsporten, atletiek, zelfverdediging en turnen.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 wordt alleen gebruik gemaakt van het spelend leren. 

De doelen worden vertaald naar het thema dat in de periode wordt behandeld. Door te starten met een gezamenlijke activiteit met een probleem gaan de kinderen zelf aan de slag. Vanuit de vragen die de kinderen stellen en de antwoorden die ze gezamenlijk vinden komen de doelen aan bod. 

Door middel van observaties worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De WSV tracht onderwijs op maat te geven binnen het jaarklassensysteem.

De leerstof wordt aangeboden in de zogenaamde zone van naaste ontwikkeling en er een hoge mate van differentiatie plaats vindt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven