KC De Leertuin

Generaal Vetterstraat 27A 1059 BT Amsterdam

  • Heel uniek in Amsterdam! We hebben een buitengymzaal! p KC De Leertuin worden buiten gymlessen verzorgd.
  • In een groenrijke omgeving.
  • Schoolfoto van KC De Leertuin
  • Groenrijk!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde Eind CITO toets score van het schooljaar 2019-2020 jaar ontbreekt i.v.m. het aflassen van de Eindtoets wegens het Corona-virus. Dit houdt in dat de leerlingen de adviezen hebben gekregen van de leerkrachten en n.a.v. het monitoren van de toetsresultaten. Ook de Nieuwkomersleerlingen die doorstromen naar het VO zijn in dit overzicht opgenomen. Er is vanaf medio maart afstandsonderwijs gegeven tot 8 juni jl. 

De gemiddelde Eind CITO toets score van het schooljaar 2021-2022 jaar is 535.1; boven het landelijk gemiddelde (534,8).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengstgericht werken

Ons team werkt zeer doelgericht aan alle vakgebieden. Zowel voor de school als de groepen en de individuele leerling streven we naar hoge resultaten en continue verbetering in een cyclisch proces. Deze hoge, meetbare streefdoelen formuleren we naar aanleiding van de halfjaarlijkse Cito toetsen. Ons lesaanbod en didactiek stemmen we hier vervolgens op af. Door tussentijdse metingen (bijvoorbeeld door de methode gebonden toetsen) sturen we dit bij en na afloop evalueren we onze opbrengsten. Hierbij kijken we zowel terug als vooruit door nieuwe streefdoelen te formuleren. Op deze wijze zijn we ons continu bewust van de kwaliteit van ons onderwijs en werkt het gehele team zeer doelgericht en effectief. Met deze manier van opbrengstgericht werken leggen wij verantwoording af aan de Algemeen Directeur van St KBA Nw West.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hieronder leest u de uitstroom PO-VO van het afgelopen schooljaar 2021-2022

PRAKTIJKONDERWIJS 0

VMBO B 2

VMBO B/K 2

VMBO K 2

VMBO T 1

VMBO T/HAVO 4

HAVO 4

HAVO/VWO 1

VWO 3

KOPKLAS 1
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

‘Zachte’ doelen

Op het sociaal-emotionele vlak worden alle kinderen gemonitord. Indien we ons zorgen maken over de ontwikkeling van een leerling of een groep, hebben we verschillende interventies, die we kunnen toepassen met als doel het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling en de groepen te bevorderen. Te denken valt aan de competentie- en sprinttraining, het programma ‘Samen in de klas’ en Taakspel.

Het pedagogisch klimaat is hierbij tevens van belang. Als school blijven wij ons inzetten voor het geheel hiervan. Het vernieuwde pestprotocol in combinatie met Taakspel en Vragenlijst Sociaal Veiligheid zijn de leidraad, zodat alles een levend geheel wordt op KC De Leertuin. Wij zijn overtuigd dat een veilig pedagogisch klimaat voor kinderen, leerkrachten en ouders essentieel is voor het bereiken van goed onderwijs. Als school hanteren wij het motto: ‘Je mag er zijn!’, dat terugkomt in diverse (groep overstijgende) activiteiten en vieringen in de school.

Voor het schooljaar 2022-2023 start het hele team met de implementatie van de KWINK sociaal-emotionele leermethode. De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid. De onderstaande doelen komen aan de orde en we zullen bij het implementeren de ouders nauw erbij betrekken.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Afgelopen jaren hebben wij oriënterend gesprek gehad met de Inspectie van Onderwijs. 

De basis is goed; we werken op 3 niveaus. Er is ook aandacht voor sterke rekenaars, maar de opstap naar aanvullende doelen en het ontwikkelen van een leerlijn voor meerkunners is een ontwikkelpunt voor ons. We moeten kritisch blijven kijken naar ons aanbod en de manier waarop we het lesaanbod aanbieden.

Werken met (leer/plus) doelen; dit houdt in dat wij het kind goed in ons vizier moeten hebben, zodat we kunnen inspelen op de onderwijsbehoefte van het kind. Dit geldt ook voor leerlingen die meer verrijking nodig hebben. Hier wordt extra aandacht besteed tijdens de LABS.

Terug naar boven