KC De Leertuin

Generaal Vetterstraat 27A 1059 BT Amsterdam

 • Heel uniek in Amsterdam! We hebben een buitengymzaal! p KC De Leertuin worden buiten gymlessen verzorgd.
 • In een groenrijke omgeving.
 • Schoolfoto van KC De Leertuin
 • Groenrijk!

Het team

Toelichting van de school

Deze gegevens zijn samengestelde gegevens van KC De Leertuin.

Het team van KC De Leertuin profileert zich als een hecht en sportief team. Op De Leertuin werken ongeveer 20 personeelsleden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten proberen wij zo snel mogelijk vervanging te regelen. Door het lerarentekort lukt dit niet altijd. Soms worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Zij krijgen dan een eigen pakket met werk mee. Als dit ook niet mogelijk is, vragen wij de ouders van kleuters die nog niet leerplichtig zijn, hun kinderen, indien mogelijk, mee terug naar huis te nemen. De kleuterleerkracht kunnen wij dan vrij roosteren om de afwezige groepsleerkracht te vervangen. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat leerlingen van de bovenbouw groepen bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd.

In het schooljaar 2021-2022 is het ons gelukt om dagelijks de groepen te bemannen. Met trots kunnen wij zeggen dat wij de leerlingen nooit naar huis hebben hoeven te sturen wegens onderbezetting. In het schooljaar 2022-2023 is dit ook onze ambitie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken een aantal excellente leerkrachten die naast hun lesgevende taken zich hebben ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn in een specialisme. 

De school heeft meerdere vakleerkrachten zoals: voor 2 dagen een docent lichamelijke opvoeding die les geeft aan groep 1 t/m groep 8 en een aantal vakleerkrachten gericht op ons profiel kunst en cultuur.

Schoolbreed worden 3 thema’s geschoold, te weten; 

De leerkrachten gaan verder met het borgen van het Effectief Directe Instructiemodel (EDI) i.c.m. Lesson Study. 

Wij bieden een breed en gevarieerd onderwijsaanbod met de nadruk op betekenisvol leren. Het leerstofaanbod biedt mogelijkheid tot differentiatie, zelfstandig leren, groeps-doorbrekend en coöperatief werken. Op KC De Leertuin is een onderwijsconcept waarbij is gekozen om (een deel van) de lesstof integraal en vakoverstijgend aan te bieden. Dit gebeurt vanuit het principe: “geïntegreerd waar het kan, vakspecifiek als het nodig is”. In de ochtend krijgt uw kind les van de groepsleerkracht in eigen klas. In de middagen wordt er verder geleerd door verschillende Labs in te richten en samen te werken met andere groepen (groeps-doorbrekend). In de ochtend ligt de nadruk op het verwerven van kennis en in de Labs op het toepassen van kennis op een projectmatige manier, waarbij ook persoonlijke vaardigheden als samenwerken, verslagleggen, presenteren enz. een rol spelen. Leerlingen worden daarbij begeleid door een coach.

Door de veranderende populatie merken we een verminderde achtergrondkennis, dit gebrek aan begrip openbaart zich in een relatief kleine woordenschat. Middels woordenschat aanpak en effectieve begrijpend lezen lessen zullen we werken aan meer begrip, wat ten goede zal komen aan alle vakken. We gaan ons n.a.v. het auditbezoek ons professionaliseren in het taalonderwijs en de leerlijnen. Begrijpend lezen krijgt upgrade door impuls op didactiek. Methodiek: Naast moderne methoden gebruiken we de mogelijkheden van het digibord optimaal. Daarnaast zijn effectieve instructie, divergente differentiatie en coöperatieve werkvormen in een rijke leeromgeving breed geïmplementeerd, wat resulteert in maximale betrokkenheid.

Er is een werkgroep gedrag opgesteld bestaat uit een aantal leerkrachten, die krijgen coaching op het gebied van gedrag van een extern deskundige. Zij zullen ervoor zorgen dat de kennis gedeeld wordt met het team. Naast deze professionele groei als team, zijn er een aantal individuele scholingstrajecten, leergangen, workshops of cursussen:

Hanife Sak is een auditor. Het doel is dat de auditoren zich verder te ontwikkelen bij de uitvoering van audits binnen bestuur of school. Aan het einde van de training zijn de auditoren in staat om op verzoek van hun bestuur een volledige kwaliteitsbeoordeling van een basisschool uit te voeren aan de hand van het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs en dit te presenteren in een gedegen rapportage. Daarbij ligt de focus op eigenaarschap.    

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school. Hierin kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen naast de basisondersteuning die voor elke school geldt qua ondersteuning.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Handelings- en oplossingsgericht werken is de onderliggende visie van waaruit de ondersteuningsstructuur van KC De Leertuin is opgebouwd. Binnen deze ondersteuningsstructuur geldt: het bieden van “passend onderwijs” binnen een “goed pedagogisch klimaat”. Dit gebeurt mede door “handelingsgericht te werken” in de groep, uitgaande van de drie basisbehoeften van kinderen (relatie, competentie en autonomie).

Het goed volgen en evalueren van het geboden onderwijs zorgt ervoor dat duidelijk wordt of:

 • De leerlingen de gestelde doelen halen
 • De leerlingen profiteren van het onderwijs en de extra hulp
 • De instructie en/of hulp van de leerkracht en het curriculum effectief zijn.

KC De Leertuin hanteert het volgende onderwijscontinuüm, vanuit handelingsgericht werken, toepasbaar op alle onderwijsgebieden en zowel voor een achterstand als voorsprong:

 • Extra aandacht in de klas. Dit onderwijsaanbod is terug te vinden op de subgroepsplannen (niveau 2)
 • Een individueel handelingsplan/groeidocument.
 • Dit geldt voor de kinderen met een achterstand of voorsprong, waarvoor meer individuele aandacht en extra werk nodig is.
 • Overleg met en hulp van externe instanties. Op het moment dat de school zich handelingsverlegen voelt en zoekt naar kennis en hulp via externen. Met de opgedane kennis wordt, wanneer nodig, een individuele leerlijn voor de leerling opgesteld (niveau 3).
 • Verwijzing naar een SBO of SO-school (niveau 4). Op het moment dat KC De Leertuin niet de juiste kennis in huis heeft om het kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen.    

Ontwikkelingsperspectief (OPP)/ Groeidocument

Het OPP is een leidraad waaruit het onderwijs vormgegeven wordt om voor de specifieke leerling te komen tot een optimale ontwikkeling, rekening houdend met individuele mogelijkheden, protectieve factoren en belemmeringen en de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerling. Bij het opstellen van het OPP wordt uitgegaan van de verwachte leeropbrengst t/m eind groep 8 per vakgebied op basis van de leerrendementen vanuit CITO-gegevens, partiële leerrendementen, en achterstand weergegeven in DLE. Indien aanwezig wordt informatie verkregen uit pedagogisch, didactisch en/of psychodiagnostisch onderzoek. Het verwachte uitstroomniveau naar het VO wordt per vakgebied beschreven

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KC De Leertuin ziet Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) als de basis van goed onderwijs. Voorschool De Leertuin is in het beheer van Impuls.

De Voorschool is bedoeld voor alle peuters vanaf 2 jaar.

De peuter leert spelen en plezier hebben met de leidsters en de andere kinderen. Samen delen, wachten op je beurt, opruimen wat je hebt gepakt en andere kleine taken maken onderdeel uit van de Voorschool. Daarnaast doen de kinderen heel veel leuke activiteiten waaronder zingen, luisteren, knippen, plakken en verven.

De voorschool wordt geleid door gediplomeerde leidsters die werken met het Kaleidoscoop programma. In de groepen 1 en 2 van KC De Leertuin wordt deze aanpak voortgezet.

Terug naar boven