Basisschool Elout

Cornelis Krusemanstraat 68 -70 1075 NS Amsterdam

  • De Elout is een school met een kunstprofiel. In de school komt dit op diverse plekken terug.
  • In het schooljaar 2019-2020 kregen wij een schoolplein 14 schoolplein. Een schoolplein volgens de regels van Johan Cruijff.
  • Schoolfoto van Basisschool Elout
  • Schoolfoto van Basisschool Elout
  • Schoolfoto van Basisschool Elout

Het team

Toelichting van de school

Deze gegevens zijn samengestelde gegevens van basisschool Elout .

Het team van de Elout profileert zich als een hecht en sportief team. Op de Elout werken ongeveer 22 personeelsleden waarvan 5 mannelijke teamleden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten proberen wij zo snel mogelijk vervanging te regelen. Door het lerarentekort lukt dit niet altijd. Soms worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Zij krijgen dan een eigen pakket met werk mee. Als dit ook niet mogelijk is, vragen wij de ouders van kleuters die nog niet leerplichtig zijn, hun kinderen, indien mogelijk, mee terug naar huis te nemen. De kleuterleerkracht kunnen wij dan vrij roosteren om de afwezige groepsleerkracht te vervangen. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat leerlingen van de bovenbouw groepen bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd.

In het schooljaar 2018-2019 is het ons gelukt om dagelijks de groepen te bemannen. Met trots kunnen wij zeggen dat wij een paar keer de groepen moesten opdelen (4 keer) en nooit naar huis hebben hoeven te sturen. In het schooljaar 2019-2020 is dit ook onze ambitie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken een aantal excellente leerkrachten die naast hun lesgevende taken zich hebben ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn in een specialisme. 

De school heeft meerdere vakleerkrachten zoals: voor 4 dagen docent lichamelijke opvoeding die les geeft aan groep 1 t/m groep 8 en een aantal vakleerkrachten gericht op ons profiel kunst en cultuur.

Schoolbreed worden 3 thema’s geschoold, te weten; 

De leerkrachten gaan verder met het borgen van het Effectief Directe Instructiemodel (EDI) i.c.m. Lesson Study. 

De leerkrachten van de onderbouw werken al jaren met de methode De Schatkist. Deze methode past niet meer bij onze populatie kinderen van de Elout. De aangeboden leerstof is te talig voor onze kinderen. Daarom is er besloten om over te stappen naar de methode Kleuterplein, waarbij spelend leren centraal staat.

De leerkrachten van groep 3 werken al jaren met de methode Veilig leren lezen maan versie. De methode is verouderd en we gaan vanaf schooljaar 2020-2021 de nieuwe versie van VLL nl. de kim versie implementeren. 

Door de veranderende populatie merken we een verminderde achtergrondkennis, dit gebrek aan begrip openbaart zich in een relatief kleine woordenschat. Middels woordenschat aanpak en effectieve begrijpend lezen lessen zullen we werken aan meer begrip, wat ten goede zal komen aan alle vakken. We gaan ons n.a.v. het auditbezoek ons professionaliseren in het taalonderwijs en de leerlijnen. Begrijpend lezen krijgt upgrade door impuls op didactiek. Methodiek: Naast moderne methoden gebruiken we de mogelijkheden van het digibord optimaal. Daarnaast zijn effectieve instructie, divergente differentiatie en coöperatieve werkvormen in een rijke leeromgeving breed geïmplementeerd, wat resulteert in maximale betrokkenheid. 

Er is een werkgroep gedrag opgesteld bestaat uit een aantal leerkrachten, die krijgen coaching op het gebied van gedrag van een extern deskundige. Zij zullen ervoor zorgen dat de kennis gedeeld wordt met het team. 

Naast deze professionele groei als team, zijn er een aantal individuele scholingstrajecten, leergangen, workshops of cursussen: 

Hanife Sak gaat verder met de opleiding Auditoren. Het doel is dat de auditoren zich verder te ontwikkelen bij de uitvoering van audits binnen bestuur of school. Aan het einde van de training zijn de auditoren in staat om op verzoek van hun bestuur een volledige kwaliteitsbeoordeling van een basisschool uit te voeren aan de hand van het waarderingskader van de inspectie van het onderwijs en dit te presenteren in een gedegen rapportage. Daarbij ligt de focus op eigenaarschap.    

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage vindt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school. Hierin kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan leerlingen naast de basisondersteuning die voor elke school geldt qua ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Elout ziet Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) als de basis van goed onderwijs. Voorschool Elout is in het beheer van Impuls.

De Voorschool is bedoeld voor alle peuters vanaf 2,5 jaar.

De peuter leert spelen en plezier hebben met de leidsters en de andere kinderen. Samen delen, wachten op je beurt, opruimen wat je hebt gepakt en andere kleine taken maken onderdeel uit van de Voorschool. Daarnaast doen de kinderen heel veel leuke activiteiten waaronder zingen, luisteren, knippen, plakken en verven.

De voorschool wordt geleid door gediplomeerde leidsters die werken met het Kaleidoscoop programma. In de groepen 1 en 2 van de Elout wordt deze aanpak voortgezet.

Terug naar boven