Samenspel 1

Kantershof 636 1104 HJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1
  • Schoolfoto van Samenspel 1

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle kinderen van de groepen 8 maken de eindtoets van Cito op vestiging Samenspel 1.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen alle kinderen nauwgezet in hun ontwikkeling en prestaties.

In groep 1 en 2 doen we dat door middel van observaties m.b.v. KIJK.

Vanaf groep 3 volgen we de vorderingen van de kinderen door het afnemen van de toetsen uit de methodes.

Twee maal per jaar worden in de groepen 2 t/m 8 Cito-LVS-toetsen afgenomen. Een planning en overzicht van alle toetsen staan op de toetskalender. Wij houden ons aan de afspraken die de besturen in Amsterdam hierover hebben gemaakt.

De resultaten van de toetsen worden verwerkt in ons geautomatiseerde leerlingvolgsysteem, ParnasSys.   De resultaten bespreekt de intern begeleider met groepsleerkrachten die eenzelfde groep hebben. Aan de hand van de diverse uitslagen kan bekeken worden of een kind speciale hulp nodig heeft. Het kan ook zijn dat de groep in zijn geheel   aandacht aan bepaalde leeronderdelen moet besteden. In het rapport zijn de toets uitslagen van de LVS-Cito-toetsen opgenomen. De leerkracht legt in een voortgangsgesprek aan de ouders uit wat de uitslag betekent voor de ontwikkeling voor hun kind.

De leerbehoeften van alle kinderen worden in kaart gebracht aan de hand van de Cito-toetsresultaten, de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht in de groep. Op basis hiervan worden individuele- en groepshandelingsplannen geschreven die in de groep worden uitgevoerd. Als er een kind een individueel handelingsplan is gemaakt, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.  

In groep 8 wordt bij alle kinderen de Eind(Cito)toets afgenomen. Voor kinderen met een Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)-advies doen wij dit in de vorm van een (digitale) niveautoets die ook een Cito-uitslag oplevert maar minder frustrerend is voor de kinderen. Een uitzondering maken wij voor kinderen met een advies richting praktijkonderwijs. Zij maken geen Eind-toets. 

Kinderen krijgen in groep 7 al een indicatie van het VO advies. Als dit een VMBO-B of Kader indicatie is, wordt bij deze kinderen begin groep 8 een leerachterstandentoets afgenomen. Op basis van de uitslag van deze toets wordt bepaald of deze kinderen een capaciteitenonderzoek moeten doen. Dit is noodzakelijk om een kind in groep 8 een LWOO advies te kunnen geven. Ouders wordt om toestemming voor dit onderzoek gevraagd. Mocht een kind niet getoetst zijn en toch een VMBO-B of Kader advies krijgen, dan zal het voortgezet onderwijs zelf het capaciteitenonderzoek afnemen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Deze informatie betreft beide locaties.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samenspel is een school waar kinderen samen leren, samen spelen en samen werken.  

Op Samenspel hoort iedereen erbij! Wij sluiten niemand buiten.  

Wij bereiden onze kinderen, samen met de ouders, voor op hun toekomst in een multiculturele samenleving. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar en dat zij optimale ontwikkelingsmogelijkheden krijgen in een veilige en warme schoolomgeving.  

Onze pedagogische visie:

Het welbevinden, autonomie en de betrokkenheid van de kinderen staat bij ons op school centraal. De leerkrachten bouwen aan een goede relatie met hun leerlingen, zodat zij zich in een prettige en veilige sfeer met elkaar kunnen ontwikkelen. (pedagogische tact)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij sluiten niemand buiten
  • Hoog welbevinden
  • Grote betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven