Basisschool Achtsprong

Huntum 14 1102 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gebruikt om te monitoren welke groei de leerlingen hebben bereikt. Hierbij wordt naar de individuele leerlingen gekeken, naar de groep en naar het leerjaar. Op basis van deze en de methode-gebonden resultaten wordt op verschillende niveaus (leerkracht, leerteam, MT en team) bekeken wat maakt dat deze resultaten behaald zijn en wat we van elkaar kunnen leren. Om de resultaten te realiseren, zijn er binnen de school diverse leerteams die met elkaar en een specialist nadenken over de volgende stap in het proces. Vanuit de leerteams komen beleidsvoorstellen, vinden klassenconsultaties plaats en worden vakinhoudelijke bijeenkomsten vormgegeven om het onderwijs te versterken.

Twee maal per jaar worden in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen afgenomen. Een planning en overzicht van alle toetsen staat op de toetskalender. Wij houden ons aan de afspraken die de besturen in Amsterdam hierover hebben gemaakt. De resultaten hiervan worden verwerkt in ons geautomatiseerde leerlingvolgsysteem, ParnasSys. De resultaten bespreekt de intern begeleider met groepsleerkrachten. Aan de hand van de diverse uitslagen kan bekeken worden of een kind speciale hulp nodig heeft. Het kan ook zijn dat de groep in zijn geheel extra aandacht aan bepaalde leeronderdelen moet besteden.

De leerbehoeften van alle kinderen worden in kaart gebracht aan de hand van de Cito-toets resultaten, de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht in de groep. Op basis hiervan worden individuele- en groepshandelingsplannen geschreven die in de groep worden uitgevoerd. Als er een handelingsplan is gemaakt, wordt u als ouder hiervan op de hoogte gesteld.

Twee keer per jaar houden we de rapportgesprekken met de ouders. Dit zijn gesprekken waarin we de resultaten en het rapport van de leerling bespreken. In de groepen 7 en 8 bespreken we ook de adviezen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Achtsprong adviseren wij zo veel mogelijk kansrijk. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een kind kan pas tot een goede leerprestatie komen als deze goed in zijn vel zit. De leerkrachten doen er toe. Zij onderwijzen de kinderen niet alleen, maar trekken ook de hele dag met hen op. Daarbij is er veel aandacht voor de onderlinge verhoudingen, het samenwerken in de klas, maar ook het oplossen van conflicten. Wij maken gebruik van de methode 'De Vreedzame School', echter de relatie tussen kind, ouder en school vormen daarbij altijd de basis. Het is van belang dat wij elkaar in de grondwet van de methode elkaar kunnen vinden zodat het voor het kind duidelijk is wat er wordt verwacht. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Ontwikkeling
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven