Basisschool Achtsprong

Huntum 14 1102 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong
  • Schoolfoto van Basisschool Achtsprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van collega's wordt de vervanging van personeel veelal intern opgelost en incidenteel wordt de groep noodgedwongen naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schoolorganisatie

Onze leerlingen zijn verdeeld over vijftien groepen. Drie heterogene kleutergroepen en vanaf groep 3 werken wij in homogeen samengestelde groepen. Alle groepen tellen gemiddeld tweeëntwintig leerlingen. Elke groep krijgt les van een leerkracht en daarnaast beschikt de school over diverse onderwijsassistenten.

Het team van Achtsprong bestaat verder uit een directie, intern begeleiders, leerkrachten, leraar ondersteuners, onderwijsassistenten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een administratieve kracht en een conciërge. Daarnaast zijn er regelmatig gastdocenten die lesgeven binnen hun eigen vakgebied zoals muziek, dans en drama.

In samenwerking met het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO), Day a Weekschool en de Gemeente Amsterdam is er specifieke aandacht binnen de schoolorganisatie voor brede talent ontwikkeling, begaafdheid en een gezonde levensstijl.

Passend onderwijs

??Op Achtsprong wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat waar mogelijk de groepen met dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. We werken met moderne lesmethodes en zorgen dat leerlingen – indien nodig – onderwijs op maat krijgen.

Cultuureducatie

Op Achtsprong geven wij aandacht aan de culturele vorming door middel van projecten en excursies.  Vanaf groep 5 nemen de leerlingen deel aan het Leerorkest verzorgt door het Muziek Centrum Zuidoost. 

Burgerschapsvorming

Op Achtsprong willen wij door de diversiteit in het onderwijsaanbod de leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling om op een positieve wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij.

Kansengelijkheid

Op Achtsprong is er een Schakelklas in groep 3 en een Spurtklas in groep 8. Deze groepen zetten extra in op taalontwikkeling en het wegwerken van taalachterstanden. De kleine setting en extra begeleiding bevordert de ontwikkeling van het kind.

Day a Week School

Voor leerlingen vanaf groep 5 die meer uitdaging nodig hebben, is er de mogelijkheid tot deelname aan de Day a week school (DWS). Eén dag in de week gaan ze naar een DWS locatie waar ze worden uitgedaagd op intellectueel en sociaal emotioneel vlak. Achtsprong werkt samen met ‘Day a Week School’. Deze school biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs kan bieden. Day a Week School heeft als doelstelling om cognitieve talenten te ontwikkelen, het leerplezier van de leerlingen te vergroten en hen te leren leren. Dit wordt gedaan door leerlingen uit te dagen op sociaal emotioneel en intellectueel vlak. In de periode van september tot januari vindt het identificatieproces plaats, waarna het onderwijsprogramma in januari van start gaat.

Brede talent ontwikkeling

Achtsprong organiseert in samenwerking met het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) een breed aanbod voor de leerlingen ná schooltijd van 14.15u tot 15.15u uur. De school maakt daarbij een beredeneerde keuze uit een breed aanbod op verschillende talent- en vormingsgebieden: - Les ondersteuning (bijvoorbeeld taal of rekenen) - Sport, lijf & gezondheid - Kunst en cultuur - Wetenschap, natuur en techniek - Media en ICT

Gezond School Gedrag (Jump-In)

Achtsprong neemt deel aan het Jump-In programma van de Gemeente Amsterdam. Jump-In is een preventieprogramma gericht op meer bewegen en een gezond voedingspatroon van basisschoolleerlingen in Amsterdam. Einddoel is een gezond voedings- en beweeggedrag bij kinderen. Op de langere termijn draagt dit bij aan de preventie van overgewicht en obesitas. Het programma is ontwikkeld voor leerlingen van 4 tot 12 jaar.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen hebben een onderwijsaanbod op hun eigen leerniveau nodig. We hebben te maken met veel verschillende leerniveaus binnen een groep. Er zijn leerlingen die het landelijk gemiddelde niveau behalen, leerlingen die een lager leerniveau hebben en ook leerlingen die juist sneller leren dan hun leeftijdgenoten. In elke groep zijn er dus leerlingen die buiten het groepsplan vallen omdat ze veel sneller of juist veel langzamer leren. Zij hebben eigen instructie en begeleiding nodig. Enkelen werken op een eigen leerlijn, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat zij het eindniveau van groep 8 waarschijnlijk niet zullen halen. Een deel van de leerlingen heeft het stimuleren van een goede leerhouding en voldoende concentratie nodig. Wij zijn in staat om voor leerlingen met bovengenoemde kenmerken een passend aanbod te bieden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De grootste ambitie ligt in zowel de pedagogische en didactische ontwikkeling. Door de leerkrachten hierin ondersteuning te bieden zullen we steeds beter in staat zijn om gedurende de les te bepalen welke leerlingen meer aandacht/zorg nodig hebben. Daarnaast staat de HGW cyclus steeds beter in de school en is er tijdens de besprekingen tussen de IB-er en de leerkracht veel aandacht voor de zorg bij leerlingen en hoe de begeleiding vorm te geven. Het komend schooljaar zal er veel aandacht besteed worden aan het werken volgens EDI (Expliciete Directe Instructie). Door middel van teamscholing, coaching en begeleiding zullen we ons hier verder in ontwikkelen.

Ambities:

- Training Positieve hoge verwachtingen en optimaal benutten van leerpotentie bij leerlingen

- Effectiever inzetten van onderwijsassistenten

- Training traumasensitieflesgeven 

- Inzet Bijlesacademie aanscherpen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang, Hoky Poky. We werken samen met de kinderopvangorganisatie Swazoom, in het gebouw van de school.

Terug naar boven