Basisschool Schreuder

Van de Veldestraat 10 1071 CW Amsterdam

 • Er weer fantastische optredens in ons Schreudertheater! We hebben genoten van de dansjes, zang en presentaties.
 • In april 2019 werd ons nieuwe schoolplein feestelijk geopend. Er werden spelletjes gespeeld, hapjes gegeten, toespraken gehouden.
 • De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
 • Basisschool Schreuder heeft een eigen gymzaal waar 2x per week gymles wordt gegeven door een onze vakdocent.
 • Schoolfoto van Basisschool Schreuder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op basisschool Schreuder is plek voor ieder kind. Wij houden bij de aanname geen rekening met de sociale en etnische achtergrond.

Daardoor kenmerkt Schreuder zich als een school met een mooie afspiegeling van de Amsterdamse populatie. Dat onderscheidt de school van vele andere scholen in Amsterdam.

Dat heeft mede tot gevolg dat de leerlingenpopulatie op basisschool Schreuder divers is. Het niveau binnen de groepen varieert van zeer hoog tot lager. Onze leerkrachten zijn getraind in het tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen. Het gebruik van het EDI model (Effectieve Directe Instructie) zorgt ervoor dat we dat doel dus ook behalen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder half jaar worden de cito LVS-toetsen afgenomen voor de hoofdvakken. De toetsgegevens worden door de intern begeleider ieder half jaar verwerkt in trendanalyses. Wij vinden de resultaten waardevol om als objectief meetinstrument te gebruiken en er leerdoelen uit te formuleren. Deze leerdoelen kunnen op groepsniveau en op schoolniveau worden opgesteld, zodat ook op dat niveau het onderwijs kan worden aangepast als dat nodig blijkt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Een goede keuze van een school voor voortgezet onderwijs is van belang voor leerlingen en ouders. Het betreft een belangrijke beslissing die grote gevolgen heeft. Eén van de kenmerken van een weloverwogen schoolkeuze is, dat er steeds sprake is van een proces en niet van e´e´n moment. In groep 6 wordt al een aanvang gemaakt met denken over de keuze, tot de aanmelding voor het VO in de maand februari in groep 8 plaatsvindt. Het advies wordt steeds in overleg met de intern begeleider gemaakt en met u, als ouder/verzorger besproken. De school kijkt onder andere naar:  

 • De aanleg en de talenten van een leerling;  
 • De leerprestaties; 
 • Onderwijskundige informatie uit het leerlingvolgsysteem (LVS); 
 • De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;  
 • De concentratie, de motivatie, het doorzettingsvermogen en andere schoolse vaardigheden van een leerling.

Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Deze heroverweging kán leiden tot een wijziging van het schooladvies. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het advies níet aanpassen.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Relatie
 • Competentie
 • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven