Basisschool Schreuder

Van de Veldestraat 10 1071 CW Amsterdam

  • Er weer fantastische optredens in ons Schreudertheater! We hebben genoten van de dansjes, zang en presentaties.
  • In april 2019 werd ons nieuwe schoolplein feestelijk geopend. Er werden spelletjes gespeeld, hapjes gegeten, toespraken gehouden.
  • De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.
  • Basisschool Schreuder heeft een eigen gymzaal waar 2x per week gymles wordt gegeven door een onze vakdocent.
  • Schoolfoto van Basisschool Schreuder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer personeel verlof opneemt, zal er gezocht worden naar vervanging van de afwezige leerkracht. Eerst kijken we binnen het eigen team naar een oplossing voor de opvang van de groep. Mocht dit niet lukken, dan kan een groep worden opgedeeld over de andere groepen en wordt er een noodpakket meegegeven die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken. Bij langdurige vervanging zal extern gezocht worden naar een invalleerkracht.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuterbouw

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor alles wat uw kind in de daaropvolgende jaren nog gaat leren en zich aan vaardigheden zal eigen maken. Door spelend leren wordt aan de volgende doelen gewerkt: taal en lezen, rekenen, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en creatieve en muzikale vaardigheden. ?Om systematisch deze doelen aan bod te laten komen werken we met de methode Kleuterplein. Deze methode werkt op basis van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

Een goed klankbewustzijn is een belangrijke voorwaarde voor het leren lezen in groep 3. Per week staat een klank centraal, de zogenaamde "klank van de week". De kinderen leren hoe de klank wordt gevormd in hun mond/keel.

Iedere ochtend bij binnenkomst wordt er in het circuit gewerkt. Het circuit is doelgericht opgezet. De juf werkt met een kleine groep gericht aan de doelen die die week centraal staan. Tijdens het circuit en de fonemisch bewustzijn lessen is er een verlengde instructiegroep. Dit noemen we de kleine kring.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en klassenmanagement wordt gebruik gemaakt van Taakspel. Voor een goede democratische groepsvorming maken we gebruik van de methode De Vreedzame School. Rekenen is één van de belangrijkste vakken op de basisschool. In groep 1 en 2 wordt een belangrijke basis gelegd voor het komende rekenonderwijs in de midden- en bovenbouw. Er wordt spelenderwijs ervaring opgedaan met tellen, meten, wegen, sorteren, ordenen, construeren en redeneren. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van ?"Kleuterplein".

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Basisschool Schreuder hanteert een lesmodel met een korte lesdag op woensdag en de andere dagen een langere lesdag.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat het schoolbestuur en de school voor iedere leerling die op de school zit of zich aanmeldt en voor wie ook plek is, voor passend onderwijs moeten zorgen. Hierbij moeten zij eerst nagaan wat de school zelf kan doen, met of zonder extra ondersteuning. Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is dat de school met?ouders overlegt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en welke ondersteuning hierbij het beste past. Klik hier voor meer informatie over passend onderwijs en zorgplicht.  

Wat houdt Passend onderwijs in?

Passend onderwijs wil zeggen dat de school waar uw kind is ingeschreven de hulp en begeleiding moet bieden die uw kind nodig heeft. Als uw kind meer hulp of ondersteuning nodig heeft dan de school van uw kind kan bieden, dan zal de school, samen met u, een andere school voor uw kind moeten zoeken. Het initiatief ligt dus steeds bij de school van uw kind. U hoeft niet zelf op zoek. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school van uw kind staat beschreven welke hulp en ondersteuning de school al in huis heeft. Denk aan rekenspecialisten, deskundigen op het gebied van dyslectie etc. De school kan als dat nodig is ook specifieke ondersteuning in huis halen, bijvoorbeeld advies van-, of begeleiding door een (gedrags)deskundige, een logopedist of een psycholoog.?? Naast deskundigheid en expertise die aanwezig is in de school, of die door de school in huis kan worden gehaald, spelen ook andere factoren een rol. Zo kan binnen een kleine klas vaak meer begeleiding worden geboden dan binnen een klas met veel leerlingen. En niet elke school heeft een lift voor kinderen die slecht ter been zijn of niet kunnen lopen. ??Soms blijkt dat het echt niet lukt om een kind binnen de eigen school passend onderwijs te bieden. In die situaties zal de school het samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV) vragen om met de school mee te kijken en te beoordelen of een kind een andere vorm van onderwijs nodig heeft. Bijvoorbeeld speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO). Als het gaat om een kind met een taalontwikkelingsstoornis en het de school niet lukt om passend onderwijs te geven, dan kan het kind ook naar een speciale school. Het is dan niet het SWV maar een organisatie genaamd Kentalis die de beoordeling doet.Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen Alle schoolbesturen in Amsterdam en Diemen hebben samen en op grond van de wet, een samenwerkingsverband opgericht. Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen (SWV). Dit SWV ondersteunt en adviseert de aangesloten scholen bij de uitvoering van passend onderwijs. Kijk voor meer informatie over passend onderwijs in Amsterdam en Diemen op de website van het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen www.swvamsterdamdiemen.nl.

U kunt het Samenwerkingsverband als volgt bereiken:

Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen                                                                                                       Bijlmerdreef 1289-2                                                                                                                                                                                   1103 TV Amsterdam                                                                                                                                                                                       T: 020 7237100                                                                                                                                                                                              E: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl    

Samenwerking met de gemeente voor jeugdhulp                                                                                                                                    Onze school vindt een goede samenwerking met jeugdhulp heel belangrijk. De school werkt daartoe samen met de Ouder- en Kindteams van de gemeente. Heeft u vragen of zorgen over uw kind, neem dan contact op met de ouder- en kindadviseur van onze school. Dit kan via onze IB'ers Linda Tol en Vanessa Bounin. Medezeggenschap bij passend onderwijs: Er zijn verschillende medezeggenschapsorganen betrokken bij passend onderwijs:  

Medezeggenschapsraad van de school: de MR van de school is samengesteld uit leerkrachten en ouders en heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel.                                                                                                                                  

Ondersteuningsplanraad: dit is de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Hierin staan de afspraken van de schoolbesturen die zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. De raad in Amsterdam Diemen bestaat uit tien personen: vijf ouders en vijf personeelsleden van de scholen.  

GMR van de schoolbesturen: de besturen waar meerdere scholen onder vallen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de MR’s van de scholen. De GMR heeft formeel geen rol in de medezeggenschap op passend onderwijs. Toch heeft zij een belangrijke rol. Het budget voor extra ondersteuning wordt in het Samenwerkingsverband primair onderwijs Amsterdam Diemen geheel toebedeeld aan de besturen. De GMR heeft informatierecht en daarmee inzicht in de wijze waarop het schoolbestuur de toewijzing van extra ondersteuning organiseert. De GMR kan gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In schooljaar 2023 - 2024 leiden we een taalcoördinator en een rekencoördinator op. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samen met Kleintje Zuid bespreken en ontwikkelen we het voorvroegse aanbod (VVE) en in de onderbouw zitten we in een proces richting een volledig beredeneerd aanbod gericht op onze populatie.

Terug naar boven