Rembrandtparkschool

Orteliusstraat 28 1057 BB Amsterdam

  • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
  • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
  • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
  • Schoolfoto van Rembrandtparkschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Centrale Eindtoets 

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de Centrale Eindtoets beschikbaar. De Centrale Eindtoets is een van de eindtoetsen die, in aanvulling op het schooladvies, informatie geeft over welk type voortgezet onderwijs bij een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. Behalve de Centrale Eindtoets zijn er nog vijf door het ministerie erkende toetsen toegestaan. 

Afnamedata 

De afnameperiode voor de eindtoetsen in Amsterdam zijn voor alle scholen gelijk, meestal in april. 

Toets inhoud 

De eindtoets bestaat uit de onderdelen Taal en Rekenen. Bij de Centrale Eindtoets wordt in Amsterdam ook Wereldoriëntatie afgenomen. Zie voor verdere informatie over de Centrale Eindtoets: https://www.centraleeindtoetspo.nl/leerlingen-en-ouders/over-de-toets/wat-is-de-centrale-eindtoets/  

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij zijn hard bezig om de tussentijdse resultaten een plek te geven binnen ons onderwijs. Behalve de methodegebonden toetsen nemen wij ook de landelijke Cito toetsen af voor taal, rekenen en begrijpend lezen. Wij volgen de afspraken die hierover stedelijk zijn gemaakt en vastgelegd in de stedelijke toetsstandaard. Wij maken gebruik van het ParnasSys leerlingvolgsysteem.

In onze groepen 1-2 worden geen Citotoetsen afgenomen. Wel volgen wij de ontwikkeling van de kinderen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kernpocedure (overgang PO/VO)

In Amsterdam ontvangen alle ouders van de leerlingen in groep 8 de Keuzegids. De Keuzegids helpt ouders en leerlingen uit groep 8 van de basisschool bij de keuze voor het vervolgonderwijs. In de Keuzegids wordt de Amsterdamse procedure van basisschool naar voorgezet onderwijs (de zogenaamde Kernprocedure) uitgelegd aan ouders. Meer informatie over de kernprocedure vindt u op de website  http://www.voschoolkeuze020.nl/home Hier kunt u eveneens de brochure Kernprocedure en Keuzegids downloaden.   Informatie over VO-scholen Website van de VO-scholen Keuzegids 2020-202119-2020 Open dagen VO-scholen https://www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen

Let op! In schooljaar 2022-2023 heeft de Rembrandtparkschool nog geen schoolverlaters. Onze hoogste groep is groep 6.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Rembrandtparkschool worden naast de kernvakken ook lessen in persoonsvorming gegeven. Die staan in het reguliere onderwijs niet vaak op het programma. Die lessen hebben bij ons een vaste plek in het curriculum. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Bewustzijn
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 5 november 2020 is onze school door de onderwijsinspectie bezocht voor een herstelonderzoek. De onderwijskwaliteit is met een voldoende beoordeeld. In het rapport staat m.b.t. de periode tussen het eerste inspectiebezoek in april 2019 en het herstelonderzoek het volgende:

De school is sinds het inspectiebezoek in 2019 bezig met een verbeterslag, maar het verbeterproces kwam in de eerste maanden uiterst moeizaam op gang. De verbeteringen zijn echt van start gegaan in het begin van 2020, met de komst van een nieuwe directie en intern begeleider.De school heeft, ondanks de corona-crisis, de afgelopen maanden flinke stappen gezet. Dit is te zien in de kwaliteitszorg van de school (KA1), het didactisch handelen van de leraren (OP3) en de manier waarop de leraren en intern begeleider de leerlingen volgen in hun ontwikkeling (OP2). Afspraken over vervolgtoezicht. Wij hebben de standaard Kwaliteitszorg als voldoende beoordeeld,...'

Terug naar boven