Rembrandtparkschool

Orteliusstraat 28 1057 BB Amsterdam

 • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
 • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
 • Schoolfoto van Rembrandtparkschool
 • Schoolfoto van Rembrandtparkschool

In het kort

Toelichting van de school

De Rembrandtparkschool biedt een veilige en inspirerende omgeving waarin elk kind gezien wordt, mag zijn wie hij is en de ruimte krijgt te worden wie hij wil zijn. Op onze school begint een lesdag met het maken van de verbinding tussen hoofd (denken) en hart (voelen). Dit doen we vanuit beweging (handen) in de vorm van yoga en/of mindfulness in spelvorm.

Onze school biedt goed onderwijs, veilige opvang en uitdagende naschoolse activiteiten.

De Rembrandtparkschool organiseert geregeld rondleidingen. Kijk voor informatie op: aanvullen met adres nieuwe website

Uw kind(eren) én u zijn van harte welkom op de Rembrandtparkschool!


 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • persoonsvorming
 • yoga, meditatie & mindfulness
 • executieve functies
 • moderne lesmethodes
 • digitaal portfolio

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Om toegelaten te worden op DE Rembrandtparkschool in Amsterdam West, volgen wij de stedelijke afspraken zoals hieronder vermeld:

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs 

De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor toekomstig vierjarigen. Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit stedelijk toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de gemeente Amsterdam een ondersteunende rol heeft. Op de website?schoolwijzer.amsterdam.nl?vindt u alle basisscholen in Amsterdam. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de basisschool’ en een aanmeldformulier. Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur. 

In het kort 

Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is, ontvangen de ouders informatie over de aanmelding voor de loting en inschrijving op school. Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden. Ouders melden hun kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding voor de loting in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De toewijzing gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school. De school kan in uitzonderlijke gevallen besluiten dat het niet aan de onderwijsbehoefte van een leerling kan voldoen en zal dan, in overleg, op zoek gaan naar een andere passende school. (Wet Passend Onderwijs)  

Voorrang op een school 

Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt waarvan minimaal 1 conceptschool. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht. 

Voorrangsregels 

Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels.

Deze voorrangsregels zijn: 

 • Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt;  
 • Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool;  
 • Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;  
 • De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd;  
 • Het kind heeft de school als voorrangsschool.    

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht www.scholenopdekaart.nl en www.amsterdam.nl/schoolwijzer  

Contact gegevens Schoolwijzer Amsterdam: Website: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ Helpdesk:toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Telefoon:020 251 8006 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
39
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht AWBR de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Van medewerkers, ouders en leerlingen wordt daarom verwacht dat zij zich houden aan onderstaande maatregelen. Hoe gaan wij om met de informatie van en over leerlingen Over de ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra ondersteuning te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier (alle geregistreerde informatie over een leerling). Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt (geheimhoudingsplicht) en wordt misbruik ervan tegengegaan. Het leerlingdossier is alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school. In de school wordt regelmatig over leerlingen gesproken, bijvoorbeeld in de rapportvergadering, de leerlingbespreking en het interne zorgoverleg. Dit overleg is nodig om de vorderingen van de leerlingen te volgen, problemen te signaleren en afspraken te maken over de begeleiding. Voor leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen. Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst aan ouders/verzorgers toestemming gevraagd. Er zijn bij onze scholen een groot aantal disciplines nauw betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van onze leerlingen. Dit betekent echter niet dat onze scholen alle gegevens in haar bezit hebben. Het gaat hierbij om:

 • Medische dossiers vallend onder het beheer van de schoolarts maken onderdeel uit van ons leerlingvolgsysteem ParnasSys;
 • Overige gegevens, zoals verslagen van onderzoek en besprekingen, vallen onder het beheer van de directie. Alle dossiers mogen slechts      onder toezicht worden ingezien. Ouders hebben uiteraard het recht deze in te zien;
 • De leerlingdossiers worden drie jaar na het schoolverlaten van de leerling vernietigd;
 • Het beschikbaar stellen van dossiergegevens aan derden kan slechts plaatsvinden na toestemming van ouders/wettelijk            vertegenwoordigers;
 • De school kan slechts na toestemming van ouders overgaan tot het opvragen van dossiergegevens bij derden.

Zie voor verdere gegevens over de Algemene Verordening Gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl Hoe gaan wij om met informatie van en over ouders Over de ouders van ingeschreven leerlingen verzamelt de school alle informatie die noodzakelijk is om hen zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij het doorlopen van de school en om zo nodig extra zorg te kunnen bieden. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het leerlingdossier.    

Hoe gaan wij om met informatie van en over medewerkers

Over de medewerkers die bij ons werkzaam zijn en zijn geweest, verzamelt het schoolbestuur alle informatie die noodzakelijk is voor hun aanstelling en bezoldiging. Deze informatie wordt (digitaal) opgeslagen in het personeelsdossier (alle geregistreerde informatie over het personeelslid).   Hoe gaan wij om met sociale media Met betrekking tot de omgang met sociale media is een ‘gedragscode voor het gebruik van sociale media’ opgesteld dat alle medewerkers hebben ontvangen. Op alle AWBR-scholen worden leerlingen onderwezen in de omgang met sociale media. Zie onderstaand kader met de richtlijnen.  

Hoe gaan wij om met het maken en gebruiken van foto’s en films.

Het is op de AWBR-scholen gebruikelijk dat er tijdens de lessen filmopnamen worden gemaakt. Deze opnamen zijn bestemd om het lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren en worden niet buiten school gebruikt. Af en toe worden er foto’s/film opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden als voorlichtingsmateriaal. Als een kind hierop te zien is, kunnen deze opnamen alleen met toestemming van de ouder(s)/voogd(en) als zodanig worden gebruikt. Toestemming van ouders is eveneens vereist als hun kind gefilmd wordt voor privédoeleinden. Hierbij valt te denken aan ouders die willen filmen tijdens bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag op school. Dan dient er vooraf toestemming te zijn van de directie van onze school. Het maken van foto’s of filmopnamen van een leerling door (een medewerker van) AWBR geschiedt altijd op basis van toestemming van ouders/voogden. Deze toestemming wordt in ieder geval eens per schooljaar aan ouders gevraagd. Ook bij de inschrijving van een leerling wordt hier toestemming voor gevraagd. Wat vragen wij van ouders Ouders maken graag foto's en filmpjes van de kinderen op school en tijdens excursies. Wij vragen aan alle ouders er rekening mee te houden dat niet alle ouders, leerlingen en medewerkers het op prijs stellen dat deze beelden gedeeld worden. Let op: ook voor foto's die door u (ouders) onder schooltijd worden gemaakt geldt de nieuwe wet (AVG). Publicatie is alleen toegestaan als u toestemming heeft van de andere mensen die zijn afgebeeld. Dit geldt bijvoorbeeld ook wanneer u een foto plaatst in een besloten Facebookgroep

Terug naar boven