Kindcentrum Catharina

Vechtstraat 88 1079 JN Amsterdam

  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Net als andere scholen verantwoorden wij ons over onze eindresultaten na acht jaar basisonderwijs met de Cito Eindtoets. Alle leerlingen nemen deel. Wij mogen daarnaast leerlingen uit de gemiddelde scores halen als zij bijvoorbeeld korter dan vier jaar in Nederland zijn of korter dan 2 jaar op onze school zitten. Ook kinderen die het eindniveau leerjaar 6 niet halen of een IQ hebben lager dan 80. Wij hebben gebruik gemaakt van deze beslisregels.

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij de eindcito niet afgenomen vanwege Corona. Derhalve zijn er geen gegevens beschikbaar over deze periode.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Catharina volgen we de kinderen d.m.v. observaties, (kind)gesprekken, methode toetsen en CITO toetsen. De CITO toetsen nemen we jaarlijks af in januari en juni. De verkregen gegevens van de kinderen bespreken de leerkrachten 4 keer per jaar tijdens groepsbesprekingen en 3 keer per jaar tijdens leerlingbesprekingen met de intern begeleider. Vier keer per jaar analyseren we (directie en IB) de opbrengstenschoolbreed. Dan kijken we of ons onderwijs het juiste effect heeft of de resultaten op gewenst niveau zijn en onze onderwijsdoelen gehaald zijn. Impulsen worden zo nodig gegeven of plannen worden gewijzigd of bijgesteld. Daar waar nodig gebruiken we noodplannen om de gewenste inhaalslag te maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

"Kindcentrum Catharina heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijsinspectie was vooral erg tevreden over de professionele kwaliteitscultuur, het pedagogisch en didactisch handelen en de wijze waarop het team in samenwerking met de directie en IB zicht hebben op ontwikkeling van de kinderen en daarop goed afstemmen."

Terug naar boven