Kindcentrum Catharina

Vechtstraat 88 1079 JN Amsterdam

  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Net als andere scholen verantwoorden wij ons over onze eindresultaten na acht jaar basisonderwijs met de Cito Eindtoets. Alle leerlingen nemen deel. Wij mogen daarnaast leerlingen uit de gemiddelde scores halen als zij bijvoorbeeld korter dan vier jaar in Nederland zijn of korter dan 2 jaar op onze school zitten. Ook kinderen die het eindniveau leerjaar 6 niet halen of een IQ hebben lager dan 80. Wij hebben gebruik gemaakt van deze beslisregels.

In het schooljaar 2019-2020 hebben wij de eindcito niet afgenomen vanwege Corona. Derhalve zijn er geen gegevens beschikbaar over deze periode.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Catharina volgen we de kinderen d.m.v. observaties, (kind)gesprekken, methode toetsen en CITO toetsen. De CITO toetsen nemen we jaarlijks af in januari en juni. De verkregen gegevens van de kinderen bespreken de leerkrachten 4 keer per jaar tijdens groepsbesprekingen en 3 keer per jaar tijdens leerlingbesprekingen met de intern begeleider. Vier keer per jaar analyseren we (directie en IB) de opbrengstenschoolbreed. Dan kijken we of ons onderwijs het juiste effect heeft of de resultaten op gewenst niveau zijn en onze onderwijsdoelen gehaald zijn. Impulsen worden zo nodig gegeven of plannen worden gewijzigd of bijgesteld. Daar waar nodig gebruiken we noodplannen om de gewenste inhaalslag te maken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

"Kindcentrum Catharina heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijsinspectie was vooral erg tevreden over de professionele kwaliteitscultuur, het pedagogisch en didactisch handelen en de wijze waarop het team in samenwerking met de directie en IB zicht hebben op ontwikkeling van de kinderen en daarop goed afstemmen."

Terug naar boven