Kindcentrum Catharina

Vechtstraat 88 1079 JN Amsterdam

  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina
  • Schoolfoto van Kindcentrum Catharina

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam is goed in balans. Er is een gezonde mix van leeftijd en ervaring. Het is vanzelfsprekend dat de leerkrachten en organisatie zich voortdurend verder ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We kunnen putten uit een pool van invallers. Deze vervangingspool is bovenschools geregeld. In het afgelopen jaar hebben wij nauwelijks gebruik hoeven te maken van vervangers. Onze ziekteverzuim is laag (1%) en verlof wordt bijna niet gevraagd of is niet noodzakelijk. Hiermee bieden wij de kinderen continuïteit.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen zitten tijdens hun schoolloopbaan bij elkaar in de klas. Wij hebben ons onderwijs zo georganiseerd dat kinderen in niveaugroepen werken. Zodoende sluiten we goed aan bij het niveau van individuele kinderen. Regelmatig werken wij groepsdoorbroken, b.v. wanneer een leerling voor- of achterloopt op het leerprogramma van zijn/haar klasgenoten.
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig en samen werken. Wij werken o.a. met weektaken. Hiermee bevorderen wij de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De diverse vakgebieden bij kleuters worden integraal opgepakt en in een betekenisvolle context doelgericht aangeboden. Rekening houdend met de bijzondere eigenschappen van kleuters.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We staan open voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte, die in ons voedingsgebied wonen. Door middel van een voor hen passend aanbod willen wij hen in hun eigen sociale omgeving naar school laten gaan. Wij gaan daarbij uit van de mogelijkheden die school en team hebben om deze leerlingen te begeleiden. Door regelmatige evaluatie wordt bepaald of de mogelijkheden van de school nog voldoende voorzien in de behoefte van de leerling. Indien gewenst gaan we, samen met de ouders, op zoek naar een geschiktere onderwijsvoorziening.In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden enn welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.   Kindcentrum Catharina heeft zich niet gespecialiseerd in onderwijs aan speciale doelgroepen. Er is echter expertise op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen, lichte vormen van autisme, secundaire gedragsproblemen (teruggetrokken of opstandig gedrag dat is ontstaan door factoren uit de omgeving (thuis, school, buurt) van het kind). Zoals eerder omschreven kijken we altijd of school de vraag van het kind kan beantwoorden. De school heeft geen speciale faciliteiten (gebouw of informatie) om extra aandacht aan een doelgroep te kunnen geven. Vraag en mogelijkheden worden altijd met ouders (en kind) besproken. Op basis van deze samenspraak worden de actie uitgevoerd.    In het schoolondersteuningsprofiel worden de mogelijkheden en de ontwikkelrichtingen van de school beschreven. Indien u hierover meer informatie wilt ontvangen verwijs ik u naar de intern begeleider van school.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven