De Botteloef

Overslag 1 1034 RR Amsterdam

  • Schoolfoto van De Botteloef
  • Schoolfoto van De Botteloef
  • Schoolfoto van De Botteloef
  • Schoolfoto van De Botteloef
  • Schoolfoto van De Botteloef

In het kort

Toelichting van de school

 ???????????????????‘De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid' 

Op De Botteloef stimuleren wij de 21ste eeuwse vaardigheden van kinderen door middel van het International Primary Curriculum (IPC). De kinderen op De Botteloef krijgen Engels vanaf groep 1. Daarnaast leggen wij de nadruk op een positief en veilig schoolklimaat voor alle kinderen, wij werken vanuit de methode De Vreedzame School. Door middel van culturele activiteiten worden de creatieve vaardigheden en talenten van de kinderen aangesproken. Bovendien vindt u op de Botteloef alles onder 1 dak, met onder andere opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.  

IPC is een onderwijsprogramma waarbij doelgericht leren centraal staat. Binnen een overkoepelende thema komen vanuit internationaal perspectief alle creatieve- en zaakvakken (zoals aardrijkskunde, techniek en mediawijsheid) aan bod. Op deze manier leren de kinderen het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen en verbanden te zien, tussen bijvoorbeeld geografische en historische thema’s. De 21ste eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en creatief denken worden eveneens middels dit onderwijsprogramma aangesproken en ontwikkeld.

De Engelse taal is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij en mede vanuit het internationale perspectief bieden wij Engels vanaf groep 1. De Engelse les wordt gegeven door middel van herkenbare spelletjes en liedjes. De kinderen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. 

De Botteloef is een Vreedzame School. Wij leggen de nadruk op een positief en veilig schoolklimaat. Een optimaal welbevinden van kinderen is immers de basis van waaruit leren ontstaat. Het bevordert zowel de cognitieve, de sociale als de creatieve ontwikkeling. Op de Botteloef leren de kinderen vaardigheden die ze nodig hebben in de maatschappij. De school wordt gezien als een mini-democratie, waar de kinderen met de benodigde vaardigheden kunnen oefenen. 

De creatieve ontwikkeling krijgt aandacht door middel van talentmiddagen en een cultuurprogramma. Er wordt aandacht besteed aan cultuur in de breedste zin. Naast actieve en creatieve lessen op school bezoeken de kinderen regelmatig musea, theaters en monumenten. Wij volgen hiervoor de leerlijn opgesteld door onze cultuurcoördinator

Op De Botteloef vindt u alles onder 1 dak. Wij werken vanuit pedagogisch standpunt samen met het kinderdagverblijf KSH, de naschoolse opvang KSH en een peutercombi voorschool van Combiwell. Er is geregeld overleg tussen de verschillende partijen en er is een doorlopende pedagogische en didactische leerlijn richting het basisonderwijs gecreëerd, met als grote voordeel dat er een naadloze overstap is tussen de partijen. Daarnaast vindt u een schoolbieb met een rijke collectie aan leuke en leerzame boeken en een gymzaal met vele toestellen en ander materiaal op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • IPC
  • Aandacht
  • Durf
  • Eigenheid
  • Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussen schoolse opvang: Op de Botteloef is het overblijven voor de kinderen van groepen 1 t/m 6 gratis. Voor de groepen 7 en 8 betalen de ouders een vergoeding. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van overblijfkrachten. 

Alles onder 1 dak: Op De Botteloef vindt u alles onder 1 dak. Wij werken vanuit pedagogisch standpunt samen met het kinderdagverblijf KSH, de voor- en naschoolse opvang KSH en de voorschool van KSH. Er is geregeld overleg tussen de partijen en er is een doorlopende pedagogische en didactische leerlijn richting het basisonderwijs gecreëerd, met als grote voordeel dat er een naadloze overstap is tussen de partijen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven