Montessori Basisschool de Regenboog

Woudrichemstraat 3 -5 1107 NE Amsterdam

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog
  • Een meetproject met de hele school, van kleuters tot groep 8.
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool de Regenboog

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen gebeurt dagelijks. De leerkracht observeert kinderen bij het geven van individuele- en groepsinstructies, tijdens het werken en bij het nakijken van het werk van kinderen. Jaarlijks worden kinderen vanaf groep 3 getoetst op de belangrijkste reken- en taalonderdelen. Wij streven naar een minimaal aantal toetsen en die ons zo veel mogelijk diagnostische informatie geven. Die informatie geeft ons de handvatten voor gerichte ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Zeswekelijks wordt de voortgang van de kinderen van een groep door de intern begeleider met de leerkracht besproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De aangeleverde gegevens van DUO laten zich in onderstaande grafieken niet eenvoudig lezen. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat ons schooladvies iets hoger dan de adviezen op basis van de eindtoetsscores. Uit rapportages over de schoolloopbaan van oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs blijkt dat de betrouwbaarheid van onze adviezen over meerdere jaren goed is (80-85%)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Zelfstandigheid is het vertrekpunt van ons onderwijs: wij werken vanuit zelfstandigheid. Zelf controle hebben, zelf keuzes maken, zelf verantwoordelijkheid dragen. Samen werken maakt mensen sterker. Je leert eigen kwaliteiten en die van anderen kennen, je leert je te verplaatsen in anderen en anderen aan te spreken op gemaakte afspraken. 

De ruimte bieden aan kinderen om zelf keuzes te maken en als leerkracht te durven wachten en niet direct te gaan (bij)sturen is een dagelijkse opdracht en uitdaging. Het programma, dat wat er gedaan moet worden, is vaak leidend: als leerkracht heb je een planning voor een dag, een week, een maand, een jaar. Hoe zorg je er voor dat er binnen dat programma de ruimte voor kinderen er is om daar hun eigen programma van te maken. Montessori heeft een organisatie die de kaders, de stijgers geven om dit mogelijk te maken. Het blijft altijd samen zoeken, met de kinderen en met collega's om dit alles  mogelijk te maken. De specifieke aanpak: materialen waarmee kinderen zelfstandig kunnen werken, korte instructies, drie jaargroepen in een groep.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • zelfkennis

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2016 is de school door de onderwijsinspectie bezocht voor een kwaliteitsonderzoek. De Regenboog heeft haar kwaliteit op orde.

De belangrijkste oordelen van de inspectie zijn:

. De school heeft een adequate zorgstructuur en leraren benutten de informatie uit de toetsen en observaties om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

. Het didactisch handelen voldoet aan de basiskwaliteit. Leerlingen werken taakgericgt, alleen of samen, zichtbaar betrokken aan hun opdrachten.

. De sfeer in de  school is prettig en veilig. Niet alleen geven de geledingen dit aan, het is ook waarneembaar tijdens het schoolbezoek.

. De school heeft voldoende eindresultaten, maar kan haar schooleigen doelen breder en ambitieuzer formuleren.

. De samenwerking met ouders en derden, bijvoorbeeld de voorschool, is goed en gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

. De school heeft een voldoende cyclisch systeem van kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur is goed. het team en de directie werken bewust en doelgericht aan hun eigen professionaliteit en de vormgeving en kwaliteitsv erhoging van hun montessorionderwijs.

Als bijlage is het volledige inspectierapport toegevoegd.

Terug naar boven