Bekkersschool

Volendammerweg 160 1024 JR Amsterdam

  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool
  • Schoolfoto van Bekkersschool

Het team

Toelichting van de school

We maken onderscheid tussen kernvakken en brede ontwikkeling. Kernvakken zijn lezen, taal, rekenen, wereldoriëntatie en studievaardigheden. Deze vakken worden dagelijks/wekelijks onderwezen en de groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in deze kernvakken. 

Op de Bekkers staan we voor een stevige én een brede basis. Daarom werken we met vakleerkrachten voor de vakken die periodiek aan bod komen en die specifieke deskundigheid vereisen. Op deze manier bieden we onderwijs van hoge kwaliteit over de volle breedte van het onderwijsaanbod. Wekelijks krijgen de kinderen les van een muziekdocent en twee keer per week van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

In het schooljaar 20/21 krijgen leerlingen onderwijs in techniek, digitale geletterdheid, beeldende vorming en schrijven. De vakdocenten geven zes lessen aan iedere groep en zijn aangesloten bij beroepsverenigingen en/of een gespecialiseerde organisatie. 

De groepsleerkracht is bij de lessen aanwezig, zodat verbinding kan worden gelegd met de kernvakken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is voor verlof weten we dat meestal ruim van tevoren. We doen ons best het intern op te lossen. Als er geen leerkracht beschikbaar is binnen het team vragen we een invaller. Het uitgangspunt is om zo veel mogelijk dezelfde invallers in te zetten zodat zij een bekend gezicht binnen de school worden en de school goed leren kennen.

Ziekte is minder voorspelbaar, wij proberen dan uiteraard eerst dezelfde stappen maar als het niet lukt een bekende invaller te vinden zijn wij blij een onbekende invaller in te kunnen zetten. Als ook dat niet lukt verdelen we de groep over de andere klassen. Alleen in uiterste nood vragen we ouders hun kind die dag thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 werken we met leerstofjaarklassen. Dat betekent dat alle leerlingen uit de groep hetzelfde onderwijsaanbod krijgen.

Binnen dit uitgangspunt, maken we individuele aanpassingen. We noemen dat passend onderwijs: leerlingen die extra uitdaging nodig hebben krijgen een plusaanbod, er zijn leerlingen die meer praktijklessen krijgen. Deze aanpassingen kunnen worden uitgevoerd door de eigen leerkracht of door een specialist. Ook digitale oefensoftware ondersteunt bij het realiseren van een passend aanbod voor iedere leerling. 

In onze school hebben we een DOE-lab. Hier leer je hetzelfde als in de klas, maar dan door te doen. Bijvoorbeeld door prijzen te vergelijken in de supermarkt, om daarna met de ingrediënten en een recept, een gerecht te koken. Groepjes leerlingen ontvangen ondernemend en passend onderwijs gedurende 1,5 uur per week. De onderwerpen kunnen zijn: ICT, techniek, koken, handenarbeid, tuinieren, werken met textiel, stages en ondernemen. In ieder thema zijn algemene doelen beschreven en wordt er aan persoonlijke doelen gewerkt.

De Day-a-week school biedt passend onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De kinderen volgen dit onderwijs op een school in de buurt gedurende één dag per week. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Bekkersschool heeft een uitstekende zorgstructuur.

  • Onze leerkrachten hebben zicht op de onderwijsbehoefte van iedere leerlingen en geven daar ook vorm aan.
  • Het team evalueert de opbrengsten van het onderwijs planmatig en systematisch.
  • Leerkrachten en IB werken samen aan een passend aanbod volgens een handelingsgerichte structuur.

Ons uitgangspunt is dat leerlingen zoveel mogelijk onderwijs krijgen in de eigen groep, of in ieder geval in een vast groepje. Onze school heeft een zorgondersteuningsteam waarin onderwijskundigen, remedial teachers, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners zitten. Zij verzorgen passend en aanvullend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat kan tijdelijk zijn om bijvoorbeeld een moeilijke bewerking extra in te oefenen. Maar het kan ook structurele extra begeleiding zijn bij bijvoorbeeld (vermoeden van) dyslexie of onvoldoende woordenschat in de Nederlandse taal.

Waar nodig schakelen wij specialisten uit ons netwerk in voor diagnostiek of consultatie.

In onze school is een fysiotherapeut en een logopedist werkzaam. 

In het gebouw is een lift aanwezig. De school heeft brede gangen waardoor het zeer toegangelijk is voor rolstoelen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven