Basisschool Het Wespennest

Werengouw 83 1024 NN Amsterdam

  • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
  • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
  • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
  • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het continu verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs heeft onze aandacht. De resultaten van toetsen laten zien wat kinderen geleerd hebben met taal en rekenen. Ze laten niet zien op welke wijze onze kinderen andere vaardigheden beheersen die wij als school heel belangrijk vinden. Denk hierbij aan onze 10 essenties, waaronder bv; reflecteren, presenteren, ondernemen, etc.

We zien een dalende trend van de schooljaren '14-'15 tot '-'18. In het schooljaar '18-'19 zijn wij overgestapt op een andere eindtoets, namelijk Route 8. Deze toets is de leerlingen en medewerkers goed bevallen, daarnaast laten de resultate weer een kleine groei zien. Onze wens is om de resultaten te behalen die passend zijn bij onze leerlingen. Dit betekent dat wij met onze populatie 'hogere' resultaten zouden kunnen behalen dan in de afgelopen jaren te zien was. Wij gaan dan ook de aankomende jaren hard werken om deze resultaten weer passender te krijgen door ons onderwijs te verbeteren. Dit schooljaar beginnen wij met het optimaliseren van het rekenonderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Lesvorderingen worden nauwgezet bijgehouden. Resultaten van toetsen uit onze methodes worden geregistreerd in Parnassys, onze digitale leerlingvolgsysteem. Daarnaast kennen we de niet-methodegebonden toetsen en de Cito-toetsen. Met deze toetsen kunnen we de prestaties van onze leerlingen vergelijken met andere leerlingen uit het land. Ook deze worden opgeslagen in ParnasSys. Met behulp van de Cito-toetsen worden de resultaten van het kind met de landelijke norm vergeleken. Belangrijk voor de interpretatie is, of de vaardigheden en de kennis van het kind een stijgende lijn vertonen. Dit heeft een signaleringsfunctie voor de leerprestaties van het kind. Het kan samen met de observaties van de leerkracht aanleiding zijn om het kind in de komende periode extra te gaan observeren, begeleiden, extra oefen- of verrijkingsstof aan de bieden of om een nader onderzoek in te stellen. Het kan ook een signaal voor de leerkracht zijn dat de lesstof nog niet beheerst is en hij/zij het anders moet uitleggen of nog eens moet herhalen. Of het kan juist een signaal zijn dat de stof te gemakkelijk is en dat het kind extra uitdaging en verdieping nodig heeft.

Twee keer per jaar analyseren wij op schoolniveau de methoden onafhankelijke toetsen. Data verzamelen is voor ons interessant om van te leren. Het is een foto van het moment. Hoe ziet de film eruit die ons leidt naar dit moment? Wat ging goed en wat kan beter?

En wat gaan wij doen om eventueel in te grijpen wanneer wij een dalende lijn zien ontstaan? Naar aanleiding van deze analyse stellen wij doelen en interventies om te komen tot onze doelstellingen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. Niet alleen de resultaten op de toetsen tellen mee maar ook het dagelijkse werk en vaak zijn het de werkhouding, inzet en zelfstandigheid van een kind die de doorslag geven. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies.

Vervolgens heeft Amsterdam een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen, sommigen categoraal, andere met gemengde brugklassen en er zijn ook scholen met een heel brede brugklas. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.

Over het algemeen kunnen wij stellen dat onze leerlingen een passend advies meekrijgen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2019 heeft de inspectie geconstateerd dat wij op 2 indicatoren onvoldoende scoren. Het gaat hier om de indicatoren OP2 (zicht op ontwikkeling) en OP3 (didactisch handelen). Hoewel wij het natuurlijk helemaal niet fijn vonden om dit te horen, kwam het ook niet helemaal als verrassing. Al bij de start van het schooljaar hadden wij scholing en coaching ingepland om onze vaardigheden te verbeteren. Deze inzet heeft de inspectie ook gezien en gewaardeerd.

De ontwikkeling hebben wij voortgezet en onze vaardigheden zijn een stuk verbeterd. Maar ook in het schooljaar 2021-2022 zullen wij scholing en coaching blijven inzetten om onze didactische vaardigheden nog sterker te maken.

Wat betreft het zicht op ontwikkeling van leerlingen zijn we voornamelijk planmatiger gaan werken. Goed analyseren wat het kind nodig heeft, daar een plan op maken, het plan uitvoeren en evalueren. 

Terug naar boven