Basisschool Het Wespennest

Werengouw 83 1024 NN Amsterdam

  • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
  • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
  • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021
  • Ons nieuwe gebouw wordt opgeleverd in de zomer van 2021

Het team

Toelichting van de school

De medewerkers op het Wespennest zijn als volgt verdeeld:

9 fte groepsmedewerkers (verdeeld over 9 stamgroepen)

0,6 fte IB

0,2 fte RT, medewerkers voor de extra ondersteuning van, en in de groepen

0,4 fte vakleerkracht gym

0,2 fte  vakleerkracht muziek

0,8 fte  directie en

0,45 fte bouwcoördinatoren

0,4 fte begeleiding en coaching voor zij-instromers, startende leerkrachten en medewerkers met een hulpvraag

0,8 fte administratie en 

0,5 fte conciërge 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In de hedendaagse tijd van het lerarentekort is het vinden van invallers een grote uitdaging. Op het Wespennest streven we altijd naar continuïteit. Toch gebeurt het soms dat er medewerkers, om wat voor reden dan ook, verlof opnemen of uitvallen. 


Bij kort verlof proberen we zoveel als mogelijk intern op te lossen. Op die manier werken we met bekende gezichten voor de leerlingen. Bij middel-lang verlof putten we uit de invalpoule van de ASKO. Hierin werken invallers die bekend zijn bij ons bestuur en ook door hen worden opgeleid en gecoacht. Bij langdurig verlof zetten we een sollicitatieprocedure in en zoeken we naar een geschikte kandidaat die past bij de groep en het team. 

Het komt ook weleens voor dat er geen vervanging te vinden is, voornamelijk bij uitval op korte termijn. Op een zo'n moment volgen wij het protocol noodplan; op te vragen bij de directie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Naast het werken in de stamgroep waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten wordt er ook iedere dag op vaste momenten gewerkt in instructiegroepen. Bijvoorbeeld rekenen en spelling worden op jaargroepniveau gevolgd. Hierdoor houden de kinderen ook contact met de leeftijdsgenoten in de andere groepen én het zorgt er voor dat alle medewerkers van een bouw alle kinderen goed kennen.

Wij werken met de volgende stamgroepen:

Onderbouw: Groep 1-2 (3 groepen)

Middenbouw: Groep 3 (1 groep) en Groep 4-5 (2 groepen)

Bovenbouw: Groep 6-7-8 (3 groepen)

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw is het lastiger om een urentabel in te vullen over de onderwijstijd. Alles gebeurt hier op maat:

In de onderbouw richten we ons op de brede ontwikkeling van het kind. We stimuleren de cognitieve ontwikkeling (het vergroten van kennis en vaardigheden), de motorische ontwikkeling, de taakgerichtheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling (het omgaan met jezelf, anderen en omgeving) in een rijke spel-leer omgeving.

Jonge kinderen leren spelenderwijs, door ervaring. Het onderwijs en de inrichting van de groep zijn daarop afgestemd. Tijdens een dagdeel wisselen individuele en groepsmomenten elkaar af. 


Gedurende de dag komen onze vier basisactiviteiten aan bod: het gesprek, het werk, het spel en de viering. Al onze doelen worden zoveel mogelijk verwerkt in het thematisch aanbod. 

In het schooljaar 2020-2021 werken wij met 4 kernconcepten nl: Communicatie, Tijd en ruimte, Groei en leven en Energie.

De medewerkers vertalen deze kernconcepten naar thema's die passen bij de ontwikkeling van het jonge kind. Voorbeelden: Kennismaken bij het concept: 'Communicatie' of het Tuincentrum bij  het concept 'Groei en leven'. 

De thema’s duren van vakantie tot vakantie. De activiteiten die de leerkrachten plannen met de kinderen zijn op het thema afgestemd.

Binnen deze kernconcepten wordt er vakoverstijgend gewerkt aan doelen die passen bij taal, rekenen, wereldoriëntatie en alle creatieve vakken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om een goed beeld te krijgen van onze onderwijstijd, is het van belang om te weten dat wij zoveel mogelijk vakoverstijgend willen werken aan de kerndoelen die gesteld zijn door de overheid in het curriculum.

Onze Jenaplanschool vindt het van groot belang om naast de cognitieve vaardigheden aandacht te besteden aan vaardigheden die passen bij onze 10 uitgangspunten. Dit valt niet te meten in tijd. Dit zijn vaardigheden die kinderen gedurende de dag in verschillende situaties leren.

Wereldoriëntatie is het hart van ons Jenaplanonderwijs en omvat meer dan alleen aardrijkskunde, biologie en natuur. Het omvat ook levensbeschouwing, burgerschapsonderwijs, wetenschap en techniek en onderzoekend leren.

Omdat wij wereldoriëntatie zo belangrijk vinden, willen wij ook dat de kwaliteit van dit onderwijs beter wordt. Het is een periode op de dag waar kinderen hun cognitieve kennis kunnen toepassen op verschillende interesse gebieden. Denk hierbij aan het maken van een presentatie (spelling, taal, ICT), het schrijven van een verhaal (spelling) of het maken van tabellen (rekenen) waarin zij kennis willen weergeven. 

In het schooljaar 2020-2021 werken we aan de volgende doelen:

  • We implementeren een nieuwe rekenmethode genaamd; Pluspunt
  • We hebben 4 kernconcepten die wij vertalen naar 4 schoolbrede projecten. (Communicatie, Tijd & Ruimte, Groei & Leven, Energie). Alle doelen die behoren bij wereldoriëntatie, levensbeschouwing en creatieve vorming bieden wij tijdens deze thema's vakoverstijgend aan. Deze 4 thema's zijn verdeeld over het schooljaar en zijn ongeveer van vakantie tot vakantie

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Enkele van onze kinderen volgen (deels) een eigen leerlijn die gemonitord wordt door de intern begeleider. Dit zijn zowel kinderen die een vertraagde ontwikkeling doorlopen als ook kinderen die (voor een vak) versnellen.

Hoewel het grootste deel van de begeleiding door de groepsmedewerker gebeurt mogen deze kinderen ook rekenen op begeleiding door de remedial teacher. 

Omdat wij op school relatief veel kinderen hebben met dyslexie is ook het volgen van het dyslexieprotocol en het begeleiden van de kinderen waarvoor een aanvraag loopt of is gehonoreerd een taak die IB'er en RT'er uitvoeren.

Ons ondersteuningsprofiel vindt u op onze website

https://www2.askoscholen.nl/scholen/hetwespennest/School/Documents/SOP%202016-2017%20Wespennest.pdf

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven