Alexander Roozendaalschool

Jan Tooropstraat 13 1062 BK Amsterdam

Schoolfoto van Alexander Roozendaalschool

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Toelichting van de school

Het blijkt dat leerlingen die tussentijds de school verlaten grotendeels uitstromen naar het reguliere basisonderwijs (35%). Een derde van de tussentijdse schoolverlater stroomt uit naar het speciaal basisonderwijs (sbao) (30%). Gemiddeld verlaat 15% de school tussentijds naar een andere vorm van Speciaal Onderwijs

Het blijkt dat, van de eindschoolverlaters, gemiddeld 70% naar het voortgezet speciaal onderwijs (nagenoeg altijd het VierTaal College Amsterdam) gaat. Van deze groep gaat ongeveer 2/3 naar de schakelklas VMBO B-K en de ongeveer 1/3 naar de schakelklas PRO.Van de leerlingen die uitstromen naar regulier VO gaan de meeste leerlingen naar het praktijkonderwijs. Ongeveer 15 % stroomt uit naar het VMBO, waarbij in de meeste gevallen extra ondersteuning wordt ingezet door plaatsing op LWOO.De school streeft er naar om bij de einduitstroom 70% uit te laten stromen naar het VSO cluster 2. Daarnaast zullen er, door aan te sturen op tijdig schoolverlaten tussentijds, zeer weinig leerlingen uitstromen naar een ander cluster, maar wel naar het SBaO. Hierbij is het streven dat 30% tot 40% van de tussentijdse uitstroom voor het 5e leerjaar plaatsvindt. Bij het tussentijds schoolverlaten ligt het streven op terugstroom naar het regulier basisonderwijs op 40 tot 50%. Dit jaar zijn deze streefdoelen behaald

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

In het eerste jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het eerste jaar

Bron

In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het bestuur van Stichting VierTaal herkent en erkent de bevindingen van de inspectie. VierTaal is een jonge organisatie die in de komende jaren een integraal kwaliteit managementsysteem opzet met het doel zich te certificeren voor de Landelijke Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Terug naar boven