Alexander Roozendaalschool

Jan Tooropstraat 13 1062 BK Amsterdam

Schoolfoto van Alexander Roozendaalschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen VierTaal hebben we ervoor gekozen om extra personeel (boven de formatie) in dienst te hebben. Op deze manier is er vaak bij ziekte of verlof direct een vervanger beschikbaar. wanneer er geen vervanger nodig is, vervullen deze collega's ondersteunende taken. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

De ontvangen personeelsgegevens bieden geen goede weergave van de werkelijke situatie op de school. Lees de toelichting van de school.

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de Alexander Roozendaalschool besteden wij expliciete aandacht aan Kunst & cultuur in het kader van talentontwikkeling. Wij geloven dat het voor onze leerlingen belangrijk is te ervaren dat je op verschillende manieren kan leren en iedereen verschillende talenten hebt. Wij streven ernaar dat leerlingen dat van zichzelf weten en deze ook als zodanig in kunnen zetten. 

In dit kader hebben wij een vakleerkracht beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs voor groep 1 t/m 8. Verder bieden wij onze leerlingen een intensief aanbod vanuit kunst & cultuureducatie dmv bezoeken aan diverse musea en ateliers. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Overige leerjaren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Alexander Roozendaalschool biedt zowel onderwijs als ambulante begeleiding aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met ernstige spraak- en taalproblemen (TOS). Leerlingen op de school hebben ernstige communicatieproblemen waardoor onderwijs in een speciaal, afgestemde setting noodzakelijk is. Een deel van de leerling-populatie is bovendien gediagnosticeerd met een autisme spectrum stoornis (ASS). Deze leerlingen worden uitsluitend geplaatst als er primair sprake is van een communicatieve beperking.Leerlingen met een kleinere ondersteuningsbehoefte, volgen onderwijs op reguliere basisscholen, waarbij op maat ondersteuning wordt geboden door de Ambulante Dienstverlening.Als gevolg van spraak-taalproblemen hebben onze leerlingen specialistische hulp nodig bij hun totale ontwikkeling. Dit betekent dat ons onderwijs niet alleen gericht is op de gehele ontwikkeling van het kind, maar dat de ontwikkeling van taal en communicatie specifieke aandacht krijgt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven