De Bron

Van Beuningenstraat 141 1051 XM Amsterdam

Schoolfoto van De Bron

Het team

Toelichting van de school

We zijn een school die continu nog beter wil worden in ons doel om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. Naast dat we specifieke scholing inzetten voor het team of individuele leerkrachten, zorgen we ook voor een lerende werkomgeving waarin we elkaar voorzien van feedback, elkaar ondersteunen en intervisie verzorgen. In onze teamvergaderingen komt dit altijd aan bod. Net zoals we onze leerlingen stimuleren tot eigenaarschap van hun leren, doen we dit zelf ook. We zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de Bron en als team eigenaar van nieuwe doelen en ontwikkelingen. In het team heerst een groot saamhorigheidsgevoel en dat maakt ons sterk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij een gepland of ongepland verlof zullen we intern en extern naar een oplossing zoeken. Wellicht is er een collega die extra wil werken of we kunnen een beroep doen op de invalpool van ASKO. We maken ook gebruik van de diensten van de verhalenfabriek. Dit is een organisatie die culturele dagprojecten verzorgt voor specifieke leeftijdsgroepen. Voor onze leerlingen zijn het inspirerende en leerzame dagen omdat zang, verhalen of muziek ze door de dag leiden terwijl ze ondertussen bezig zijn met taal, woordenschat en lezen.

Mocht dit allemaal niet lukken dan kunnen we de leerlingen voor één dag verdelen over de verschillende groepen. Als er uiteindelijk geen passende oplossing beschikbaar is, zullen we in het uiterste geval moeten besluiten om een groep een dag thuis te houden. Natuurlijk vinden we dit niet wenselijk, maar het huidige lerarentekort zorgt ervoor dat onze mogelijkheden beperkt zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Bron werkt een professioneel en betrokken team aan goed onderwijs voor elke leerling. We hebben leerstofjaargroepen op De Bron. Dat betekent dat de kinderen in de eigen groep les krijgen en zijn ingedeeld op basis van leeftijd. 

We hebben twee gecombineerde kleutergroepen. Kinderen van groep 1 zitten samen in de klas met groep 2. Zo kunnen de jongsten van de oudsten leren en de oudsten leren op natuurlijke wijze om hulp te bieden. Van groep 3 t/m 8 hebben we van iedere jaarlaag één groep. 

Gedurende het schooljaar organiseren we activiteiten waarbij we groepsdoorbrekend werken. We vinden het belangrijk dat kinderen van andere groepen elkaar ook ontmoeten en samen momenten kunnen delen. Dit versterkt de onderlinge verbondenheid in de school.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het spelen met ontwikkelingsmateriaal doen kinderen kennis en vaardigheden op. De leerkracht stimuleert de kinderen tijdens hun spel door denkvragen te stellen of opdrachten te geven. Gedurende het schooljaar wordt er gewerkt rond thema's zoals bijv. machines, winter of winkel. Rond het thema wordt veel taal/woordenschat aangeboden maar ook andere activiteiten zoals rekenen en bewegingsonderwijs staan in het teken van dit thema.

In de kleutergroepen werken we met de methode Kleuterplein. Deze methode geeft ruimte voor ontdekkend spelen met een themahoek, bouwhoek, ontdekhoek, lees- en schrijfhoek, rekenhoek, verfbord en zand-watertafel. Ook heeft Kleuterplein uitgewerkte activiteiten voor de voornaamste ontwikkelingsmaterialen. Denk aan constructiemateriaal, kralenplanken, mozaïek of vouwblaadjes. Het plezier van de kleuters staat hierbij centraal. Ze leren spelenderwijs.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De invulling van onderwijstijd in groep 3 t/m 8 geeft aan dat het zwaartepunt in het onderwijs ligt bij de kernvakken taal, rekenen en lezen maar dat we daarnaast ruimschoots tijd besteden aan wereldoriëntatie, sociale vaardigheden (Vreedzame school), creatieve vakken en bewegingsonderwijs.

Hiernaast bieden we ook wekelijks onderwijs voor specifieke leerlingen. Doelab is voor kinderen die moeite hebben met het abstracte niveau binnen de klas. Zij krijgen praktijklessen aangeboden. De Breintrein is voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging. Zowel bij Doelab als Breintrein willen we bereiken dat kinderen plezier hebben in leren.

Wij stimuleren eigenaarschap bij de kinderen voor hun leren. Kinderen weten aan welk doel wordt gewerkt en kunnen reflecteren of ze dit leerdoel al hebben bereikt. Het leren van nieuwe dingen of het onder de knie krijgen van nieuwe leerstof is soms lastig. Hoe ga je met deze uitdaging om? Door inzet en doorzettingsvermogen te stimuleren ervaren kinderen succes en geeft ze dat vertrouwen voor een volgende uitdaging. Kinderen zijn trots als ze ervaren dat ze hier zelf grip op hebben.

Elk schooljaar zijn er ook een aantal uitstapjes gepland. De vaste jaarlijkse activiteiten zijn een bezoek aan een Amsterdams museum en een theatervoorstelling bij de Krakeling. Ook doen we jaarlijks mee aan een natuur/milieu activiteit van de gemeente Amsterdam. Zo tuinieren de kinderen van groep 6/7 in de Amsterdamse schooltuin bij ons in de buurt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het is onze ambitie om alle leerlingen uit de wijk goed onderwijs te kunnen bieden op onze school. In beginsel is iedere leerling uit de buurt dan ook welkom. In de loop van de tijd krijgen we steeds meer zicht in de onderwijsbehoefte van ieder kind. Daarop bieden wij passend onderwijs aan. Mocht blijken dat we als team over onvoldoende expertise, inzicht of aanbod beschikken om aan de onderwijsbehoefte van een leerling te voldoen, dan zoeken we een oplossing. De oplossing kan liggen in het binnenhalen van deskundigheid, speciale leermiddelen, extra handen in de klas. Per leerling bekijken we wat nodig is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft peuteropvang van Dynamo voor het jonge kind (0-4 jaar). We werken nauw met elkaar samen. Voor kinderen is de overgang van de peuters naar de kleuters dan ook een kleine stap. De kinderen zijn immers al bekend met de omgeving, andere kinderen en de leerkrachten.

Terug naar boven