Basisschool De Biënkorf

Mariëndaal 11 1025 BT Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool De Biënkorf

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast de individuele scores van de schoolverlaters geeft het CITO ook een schoolscore. De afgelopen jaren concludeert het CITO dat onze kinderen, in vergelijking met scholen met een vergelijkbare populatie èn in vergelijking met het landelijk gemiddelde, bovengemiddeld scoren.
De toetsresultaten van de tussentijdse toetsen zijn in lijn met de toetsscores in andere schooljaren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden geanalyseerd en in de groepsoverzichten en groepsplannen verwerkt. De resultaten liggen boven de inspectienormen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. Niet alleen de resultaten op de toetsen tellen mee maar ook het dagelijkse werk en vaak zijn het de werkhouding, inzet en zelfstandigheid van een kind die de doorslag geven. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies.
Amsterdam heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen, sommige categoraal, andere met gemengde brugklassen en er zijn ook scholen met een heel brede brugklas. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school ziet het als taak om de kinderen te helpen opgroeien tot volwassenen die hun plek in de samenleving weten in te nemen. Gedurende hun schooltijd zijn de kinderen aan ons toevertrouwd en wij willen graag  dat het beste in hen naar boven komt in de tijd waarin wij ze onder onze hoede hebben. Kinderen zijn personen met met een eigen karakter, talenten en  temperament. 

Als Biënkorf streven wij naar een hoge mate van welbevinden en betrokkenheid van iedereen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt in onze school een belangrijke plaats in. Dat doel is belangrijk voor de persoonlijkheidsvorming van kinderen en als basis voor de cognitieve ontwikkeling. Wij staan voor onderwijs waarin kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven