Basisschool De Biënkorf

Mariëndaal 11 1025 BT Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool De Biënkorf

Het team

Toelichting van de school

Het team (2017) bestaat uit 33 medewerkers. Naast de groepsleiders zijn er een directeur, intern begeleider, verrijkingscoördinator, een opleider in de school tevens begeleider nieuwe leerkrachten, een vakleerkracht gym, een onderwijsondersteuner, een RT medewerker, een onderwijsadviseur levensbeschouwing, een ICT-er, conciërge en een administratief medewerkster werkzaam binnen de school. Specifieke taken voor de medewerkers worden jaarlijks vastgesteld binnen de school. Op onze schoolwerken 26 vrouwen en 7 mannen. De formatie wordt jaarlijks bepaald binnen de vastgestelde kaders van de ASKO (schoolbestuur).

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Biënkorf werken we met stamgroepen,niet met jaarklassen. Onze stamgroepen met de twee leerjaren bieden de mogelijkheid om van en met elkaar te leren. In een stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Er zijn vier verschillende stamgroepen:
·vijf kleuterbouwgroepen met kinderen van 4 t/m 6 jaar;
·vier onderbouwgroepen met kinderen van 6 t/m8 jaar;
·drie middenbouwgroepen met kinderen van 8 t/m 10 jaar;
·drie bovenbouwgroepen met kinderen van 10 t/m 12 jaar.
Een stamgroep is een natuurlijke manier van groeperen. Oudere en jongere kinderen trekken met elkaar op. In een stamgroep verschillen de kinderen in leeftijd,maar ook in belangstelling, aanleg en vorderingen. De verschillen lokken stimulering en ondersteuning van de kinderen onderling uit. Het geeft kinderen de gelegenheid te leren van en met andere groepsgenoten. Daarbij is de ervaring oudste of jongste te zijn erg waardevol. Een kind blijft twee jaar bij dezelfde groepsleider. Dit geeft de mogelijkheid de kinderen beter te leren kennen en te begeleiden. Elk jaar wordt de helft van de groep vernieuwd. Zo kan de groepsleider de nieuwe kinderen veel aandacht geven. Ook de oudere kinderen vangen de nieuwe groep op. Zij helpen bij het leren en nakomen van de regels, afspraken en werkwijze. De oudere kinderen leren zo spelenderwijs meer verantwoordelijkheid voor hetgroepsgebeuren te dragen.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kunnen als school arrangementen aanvragen bij lokaal PO. Dit kan voor een hele groep, een klein groepje of voor een individueel kind. Ook is het mogelijk om kinderen met dyslexie of dyscalculie te begeleiden of kinderen die op het gebied van sociale vaardigheden ondersteuning nodig hebben. Een teamlid heeft de opleiding "Rots en water" gedaan. 

Wij bieden een onderbouwd programma aan voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en werken samen met de Day A Weekschool.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven