Lukasschool - daltononderwijs

Osdorper Ban 134 1069 ZR Amsterdam

 • Onze centrale hal wordt gebruikt voor vieringen en gezamenlijke bijeenkomsten. 
Ook wordt de hal gebruikt als werkplek.
 • Hier krijgen dagelijks alle kinderen een hand van de directie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2018-2019 is Route 8 afgenomen ipv de CITO eindtoets. Wij scoren boven onze ondergrens (1,2 pt)

Wij hebben het idee dat een aantal minder sterke leerlingen beter uit de toets zijn gekomen door het adaptieve karakter. Hierdoor kan het zo zijn dat ze meer zelfvertrouwen hadden tijdens de toets en dus langer hun focus konden houden en een betere prestatie leverden.

Daarentegen hebben een aantal sterkere leerlingen van ons een beduidend minder hoge score dan verwacht. Een duidelijke verklaring hebben we hier niet voor, want dit zijn leerlingen die zich ook het afgelopen half jaar heel goed in zijn blijven zetten.

In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen ivm sluiting van de school door COVID-19.

De cijfers van schooljaar 2020-2021 zijn 'voorlopig' en zodra juiste cijfers binnen zijn zullen deze gepubliceerd worden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Lukasschool geven de leerkrachten op een effectieve wijze gestalte aan gedifferentieerd onderwijs (werken met onderwijsplannen).

We differentiëren bij de instructie en de verwerking (zowel op inhoud als naar tempo). Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen laten we leerlingen (waar mogelijk) samenwerken. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden wij het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen te ontwikkelen. Leerkrachten begeleiden de leerprocessen en doen dat ‘op maat’. Wij hebben zelf ambitiedoelen per vakgebied (spelling, rekenen wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen) vastgesteld.

De analyse van de resultaten worden 4x per jaar besproken (2x korte schoolbespreking en 2x een grote schoolbespreking) met het gehele team. Voor de invulling van het programma is het leerteam OGW (leerkrachten, IB’ers en directeur) verantwoordelijk. Vanuit de analyse stellen de groepsleerkrachten een groepsoverzicht op en bepalen (wel/niet i.o.m. IB) interventies op voor een half jaar). Voor de doorgaande lijn op taal -en rekengebied zijn twee senior leerkrachten (innovatoren) verantwoordelijk. Zij bewaken de doorgaande lijn op de Lukasschool.

Onze ambities zijn:

 • Groepsdoorbroken werken (binnen jaargroepen);
 • De leerkrachten werken doelgericht, vanuit een gesteld (ambitie)doel;
 • De school koppelt de HGW/OGW cyclus aan de analyse van de eindtoets om feedback op de drie domeinen van de referentieniveaus te krijgen;
 • De leerkrachten zorgen voor een leeromgeving, die de doelen ondersteunt;
 • De leerkrachten richten hun aanbod op het realiseren van de doelen van de les;
 • De leerkrachten kunnen toets gegevens adequaat analyseren en verwerken in groepsoverzichten en passen hun onderwijs, daar waar nodig is, aan n.a.v. de analyse;
 • De school beschikt over een taal- en rekeninnovator;
 • De leerkrachten weten hoe zij met hun lesgedrag resultaten kunnen beïnvloeden en gebruiken de resultaten om hun lesgedrag aan te passen;
 • De leerkrachten betrekken de leerlingen actief bij het vaststellen van de doelen en reflecteren met de leerlingen op de gestelde doelen;
 • Alle leerlingen werken met een weektaak;
 • De leerkrachten leren leerlingen doelmatig te plannen;
 • De leerkrachten beschikken over kennis van de essentiële onderdelen van een methode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het inspectierapport.

Op pagina 27 t/m 30 vindt u de resultaten van de Lukasschool.

Terug naar boven