Lukasschool - daltononderwijs

Osdorper Ban 134 1069 ZR Amsterdam

  • Onze centrale hal wordt gebruikt voor vieringen en gezamenlijke bijeenkomsten. 
Ook wordt de hal gebruikt als werkplek.
  • Hier komen dagelijks alle kinderen binnen.
  • Ons plein heeft veel speeltoestellen om actief en veilig buiten te kunnen spelen.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij zullen indien vervanging nodig is het volgende doen:

  1. We proberen de leerkracht te vervangen door een teamlid dat regelmatig in deze groep werkzaam is en bekend is bij de leerlingen.
  2. Hierna bekijken wij of er binnen de betreffende bouw en vervolgens school een teamlid beschikbaar is om de groep op te vangen.
  3. Wanneer optie 1 en 2 niet tot een oplossing leiden, proberen we de leerkracht te vervangen door een externe vervanger. 
  4. Als laatste mogelijkheid zullen we de kinderen van de groep verdelen over de andere groepen binnen school.
  5. In het uiterste geval dat er meerdere zieken binnen school zijn en het langer dan twee dagen duurt, kunnen wij in uitzonderlijke gevallen vragen uw kind/kinderen een dag thuis te houden met huiswerkopdrachten. Het afgelopen schooljaar is dit gelukkig geen enkele maal voorgekomen.


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij hebben voor elke groep één of twee leerkrachten (+ onderwijsassistenten). Daarnaast hebben we vakleerkrachten in dienst voor onder andere Ontwerp & Techniek (voor groep 5 t/m 8) en bewegingsonderwijs.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De veelvoorkomende taakopvatting van de intern begeleider is bij ons opgedeeld in: 

- Kwaliteits-coördinator (KC). De KC is mede verantwoordelijk voor de onderwijs kwaliteit van zorgniveau 1,2 en 3 in een bouw

- Intern begeleider passend onderwijs. De IB is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg welke wordt geboden vanaf zorgniveau 3, 4 en 5. 

Naast een Day a Week hebben we ook de beschikking over een eigen specialist meer - en hoogbegaafdheid. Zij geeft o.a. les aan de Pittige Pepers. Dat is een extra aanbod voor leerlingen die dat aankunnen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie schoolplan en schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken nauw samen met de voorschool en willen onderwijs bieden voor kinderen van 2 tot 13 jaar.

Voorschool Lukas (Impuls) biedt een voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar die voor iedereen toegankelijk is. Uw kind kan hier heerlijk spelen en heel veel leren. Op de voorschool wordt gewerkt met het leerprogramma Uk & Puk dat aansluit op het basisonderwijs. In dit programma staat spelen, ontdekken en bewegen centraal. We stimuleren omgaan met anderen en taalontwikkeling. Als uw kind vier jaar wordt, is de overgang naar groep 1 van de basisschool daardoor minder groot.  De voorschool heeft 3 groepen, en is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (dagdelen). In de schoolvakanties is de voorschool gesloten.

Wilt u meer weten of uw kind aanmelden? Bel of mail met de afdeling Klantenservice op telefoonnummer 020 – 515 88 00 of klantenservice@impuls.nl. Of kijk op de website van Impuls, u kunt daar ook uw vraag via chat stellen: https://www.impulskinderopvang.nl/locaties/voorschool-lukas/.

Terug naar boven