Lukasschool - daltononderwijs

Osdorper Ban 134 1069 ZR Amsterdam

  • Onze centrale hal wordt gebruikt voor vieringen en gezamenlijke bijeenkomsten. 
Ook wordt de hal gebruikt als werkplek.
  • Hier komen dagelijks alle kinderen binnen.
  • Ons plein heeft veel speeltoestellen om actief en veilig buiten te kunnen spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

De basisschool is een belangrijke periode in het leven, voor uw kinderen en voor u. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo’n 7520 uur toevertrouwt aan de zorg van het team van de basisschool? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg.

Scholen verschillen in hun manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen ook in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. De Lukasschool is een gecertificeerde daltonschool en heeft deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze school gids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders van wie de kinderen nu al op onze school zitten. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en over de resultaten die wij behalen.

Als onderdeel van deze schoolgids verschijnt aan het begin van een nieuw schooljaar de schoolkalender, waarin alle praktische informatie staat over de school. 

Van actuele zaken houden wij u op de hoogte via ons digitaal informatiesysteem Parro, onze website en via onze maandelijkse nieuwsbrief.

Naast de wettelijke verplichten om u via de schoolgids te informeren, vinden wij het belangrijk dat u, als ouders, goed op de hoogte bent van onze werkwijze en de manier waarop wij het onderwijs verzorgen voor uw zoon of dochter. Wij delen met u de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en willen daarin graag een goede partner zijn.

Deze schoolgids kan door ouders gedownload worden en is op aanvraag beschikbaar in papieren versie via de directie van onze school. De schoolgids wordt ieder jaar na vaststelling door het bevoegd gezag en na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) uitgereikt.

We hopen dat u na het lezen van deze schoolgids nieuwsgierig bent naar onze school en een afspraak maakt voor een oriënterend gesprek en rondleiding. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze aan ons!

Laat het schooljaar 2023-2024 een fijn en uitdagend jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen! Schoolleiding, leerkrachten en het ASKO bestuur van de Lukasschool wensen u veel informatief leesplezier en een leerzame en mooie schooltijd!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • daltononderwijs
  • Amsterdamse Familieschool
  • talentontwikkeling
  • gezonde school
  • prettig leer- en leefklimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op Lukasschool is de laatste jaren iets gedaald.

Door stadsvernieuwing in de buurt zijn verschillende woningen de afgelopen periode gesloopt, waardoor er soms leerlingen verhuizen naar andere delen van de stad. Dit verklaart (mede) de daling van leerlingaantallen. 

De school heeft een goede naam in de buurt en staat bekend als Familieschool. We verwachten dat het leerlingenaantal de komende jaren zal toenemen wanneer de nieuwbouw is opgeleverd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast een bekwame leerkracht is directe instructie van essentieel belang voor goed onderwijs. Op de Lukas werken we o.a. met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). EDI bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat onze leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.

EDI helpt ons om het onderwijs onderling goed af te stemmen op de verschillende niveaus van onze leerlingen en een doorgaande lijn aan te brengen in onze manier van lesgeven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven